Hírek Clevelandi hirek Éljen sza­va­za­ti jogá­val! Magyar állam­pol­gár­ként Ön is részt vehet a 2022-es magyar­or­szá­gi választáson

Éljen sza­va­za­ti jogá­val! Magyar állam­pol­gár­ként Ön is részt vehet a 2022-es magyar­or­szá­gi választáson

VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK

Regiszt­rá­ció ⋄ Átje­lent­ke­zés ⋄ Adat­mó­do­sí­tás

1. MAGYARORSZÁGI LAKCÍMMEL NEM RENDELKEZŐ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK REGISZTRÁCIÓJA

Ha Ön nagy­ko­rú magyar állam­pol­gár, nincs magyar­or­szá­gi lak­cí­me, de 2022. tava­szán sza­vaz­ni sze­ret­ne az ország­gyű­lé­si válasz­tá­so­kon, akkor regiszt­rál­nia kell a válasz­tá­si név­jegy­zék­be már­ci­us 9‑ig.

Regiszt­rál­ni a valasz​tas​.hu hon­la­pon vagy pos­tai úton lehet. Kérel­mét a magyar ható­sá­gok által kiál­lí­tott okmá­nyok­nak meg­fe­le­lő­en kell kitöl­te­nie. Fon­tos, hogy­ha már koráb­ban sike­re­sen regiszt­rált, kérel­mét nem kell újra benyúj­ta­nia, mert az tíz évig érvé­nyes. Ha viszont a koráb­ban meg­adott ada­ta­i­ban vál­to­zás tör­tént, pél­dá­ul elköl­tö­zött, ne felejt­se el azt bejelenteni!

Név­jegy­zék­be vétel (regiszt­rá­ció)

Útmu­ta­tó

 1. Amennyi­ben nincs ügy­fél­ka­pu­ja, kat­tint­son a „Belé­pés ügy­fél­ka­pu nél­kül” opcióra!
 2. Kat­tint­son a „Név­jegy­zék­be véte­li kére­lem benyúj­tá­sa” alat­ti „Kitöl­tés” gombra!
 3. Az adat­lap kitöl­té­sé­hez szük­sé­ges egy magyar ható­sá­gok által kiál­lí­tott okmány (érvé­nyes magyar útle­vél, sze­mé­lyi igazolvány)
 4. Kül­föl­di lak­cí­mét pon­to­san írja be, hogy a meg­fe­le­lő cím­re érkez­zen a sza­va­zá­si levélcsomag.

Bővebb infor­má­ció: https://​www​.valasz​tas​.hu/​k​e​r​e​l​m​e​k​-​m​a​g​y​a​r​o​r​s​z​a​g​i​-​l​a​k​c​i​m​m​e​l​-​n​e​m​-​r​e​n​d​e​l​k​e​z​o​k​nek

2. KÉRELMEK MAGYARORSZÁGI LAKCÍMMEL RENDELKEZŐKNEK

Ha Ön magyar­or­szá­gi lak­cím­mel ren­del­ke­ző magyar állam­pol­gár, azon­ban a sza­va­zás nap­ján kül­föl­dön tar­tóz­ko­dik, lehe­tő­sé­ge van arra, hogy vala­me­lyik kül­kép­vi­se­le­ten adja le sza­va­za­tát. A kül­kép­vi­se­le­ti név­jegy­zék­be való fel­vé­tel janu­ár 27-től már­ci­us 25-ig lehetséges.

Kül­kép­vi­se­le­ti név­jegy­zék­be vétel

Útmu­ta­tó

 1. Miu­tán magyar­or­szá­gi állan­dó lak­cí­mé­re meg­ér­ke­zett a válasz­tá­si érte­sí­tő­je, kér­he­ti kül­kép­vi­se­le­ti név­jegy­zék­be való átvételét.
 2. A kére­lem benyúj­tá­sa után e‑mailben, illet­ve levél­ben vissza­jel­zést kap.
 3. Kül­kép­vi­se­le­ti név­jegy­zék­be véte­li kére­lem benyúj­tá­sá­nak ide­je: janu­ár 27-től már­ci­us 25-ig.
 4. A meg­adott kül­kép­vi­se­le­ten név­jegy­zék­be veszik.
 5. A kül­kép­vi­se­le­ten (nagy­kö­vet­ség, kon­zu­lá­tus) sze­mé­lye­sen adhat­ja le sza­va­za­tát a meg­adott idő­pont­ban (érvé­nyes magyar útle­vél vagy sze­mé­lyi iga­zol­vány szükséges).

Bővebb infor­má­ció: https://​www​.valasz​tas​.hu/​k​e​r​e​l​m​e​k​-​m​a​g​y​a​r​o​r​s​z​a​g​i​-​l​a​k​c​i​m​m​e​l​-​r​e​n​d​e​l​k​e​z​o​k​nek

3. ADATMÓDOSÍTÁS

Amennyi­ben a regiszt­rá­ci­ó­ja óta:

 • nevet vál­toz­ta­tott,
 • lak­cí­me vál­to­zott, vagy
 • bár­mi­lyen okból kifo­lyó­lag módo­sul­tak az ada­tai, azt jelez­nie kell a magyar állam felé.

Adat­mó­do­sí­tás­hoz kat­tint­son a követ­ke­ző link­re: https://​www​.valasz​tas​.hu/​a​d​a​t​m​o​d​o​s​i​tas

https://​www​.sza​va​za​s2022​.com/​?​f​b​c​l​i​d​=​I​w​A​R​2​k​m​U​v​_​D​V​1​e​k​Z​d​I​k​w​e​x​A​r​V​s​f​Y​B​m​I​R​r​B​x​n​w​1​4​T​p​3​4​e​k​z​A​k​O​C​2​U​l​4​2​h​_​x​EbM