Hírek Magyarországi hírek Elítél­jük Orosz­or­szág kato­nai fellépését

Elítél­jük Orosz­or­szág kato­nai fellépését

„Szá­munk­ra a magyar embe­rek biz­ton­sá­ga a leg­fon­to­sabb” – hang­sú­lyoz­ta a magyar kormányfő.

Mint arról beszá­mol­tunk, Orbán Vik­tor az orosz táma­dás után össze­hív­ta a nem­zet­biz­ton­sá­gi ope­ra­tív tör­zset. Csü­tör­tök kora dél­után a magyar kor­mány­fő közös­sé­gi olda­lán vide­ó­ban jelent­ke­zett be, ebben alá­húz­ta: Elítél­jük Orosz­or­szág kato­nai fellépését”.

Ismer­tet­te: a nap folya­mán Brüsszel­ben vál­ság­ta­nács­ko­zást fog­nak tar­ta­ni, s mint hoz­zá­tet­te, fenn­tart­ha­tó lesz az euró­pai egy­ség. 
Hang­sú­lyoz­ta, hogy a magyar fél­nek ebből a konf­lik­tus­ból ki kell marad­nia. Meg­is­mé­tel­te azt is: „szó sem lehet arról, hogy akár kato­ná­kat, akár kato­nai esz­kö­zö­ket tele­pít­sünk Ukraj­ná­ba”, alá­húz­ta ugyan­ak­kor, hogy huma­ni­tá­ri­us segít­sé­get fel fog aján­la­ni Magyarország.

A magyar kato­nák és rend­őri egy­sé­gek meg­kezd­ték a mun­kát az ukrán-magyar hatá­ron a minisz­ter­el­nök sze­rint. A Magyar­or­szág­ra érke­ző, mene­kült­stá­tu­szért folya­mo­dó ukrá­nok foga­dá­sá­ra Magyar­or­szág fel­ké­szült – jelen­tet­te be Orbán Viktor. 

For­rás: mti​.hu