Hírek Sport hirek Elis­mert sport­ág lett a magyar fej­lesz­té­sű teqball

Elis­mert sport­ág lett a magyar fej­lesz­té­sű teqball

A Nem­zet­kö­zi Sport­szö­vet­sé­gek Szö­vet­sé­ge (GAISF) köz­gyű­lé­sén az olim­pi­ai és nem olim­pi­ai nem­zet­kö­zi sport­ági szö­vet­sé­gek meg­sza­vaz­ták a Nem­zet­kö­zi Teq­ball Szö­vet­ség (FITEQ) tel­jes körű tagságát. 

Szé­kely­föl­dön is töb­ben játsszák

• Fotó: Erdély Bálint Előd

A magyar inno­vá­ci­ót hiva­ta­lo­san 2014-ben, Buda­pes­ten mutat­ták be. Az első világ­baj­nok­sá­got 2017-ben a magyar fővá­ros­ban ren­dez­ték meg, egy évvel később a fran­cia­or­szá­gi Reims volt a házi­gaz­da, tavaly pedig ismét Buda­pest adott ott­hont a vb-nek. 

„Ez a dön­tés a magyar sport­dip­lo­má­cia sike­re is, ami­re min­den magyar büsz­ke lehet, hiszen 2028-ban remé­nye­ink sze­rint a nyá­ri olim­pi­án együtt druk­kol­hat az ország a magyar spor­tért, s bízom ben­ne, érem­esé­lyes magyar teq­ball játé­ko­so­kért is” 

– idéz­te a köz­le­mény Gattyán Györ­gyöt, a FITEQ alelnökét.

A Nem­zet­kö­zi Teq­ball Szö­vet­ség jelen­leg 83 nem­ze­ti tag­szö­vet­ség­gel rendelkezik.

For­rás: sze​kely​hon​.ro