Hírek Elszakított területi hirek Elis­me­rik Beke Ist­ván és Szőcs Zol­tán hősi­es helytállását

Elis­me­rik Beke Ist­ván és Szőcs Zol­tán hősi­es helytállását

Közel három év után vég­re sze­mé­lye­sen is átve­he­ti a Vas­vá­ri Pál-díjat Beke Ist­ván és Szőcs Zol­tán, akik Szé­kely­föld auto­nó­mi­á­já­ért küz­döt­tek, és aki­ket poli­ti­kai okok miatt, kon­cep­ci­ós eljá­rás nyo­mán öt-öt év bör­tön­bün­te­tés­re ítéltek

Elismerik Beke István és Szőcs Zoltán hősies helytállását

– tájé­koz­tat­ta lapun­kat a Vas­vá­ri Pál Pol­gá­ri Egye­sü­let és az Embe­ri Mél­tó­ság Taná­csa. Emlé­kez­tet­tek arra, hogy a szé­kely poli­ti­kai fog­lyok kisza­ba­dí­tá­sa érde­ké­ben annak ide­jén töb­ben fel­lép­tek, Fej­ér Lász­ló (RMDSZ) sze­ná­tor és Lom­ni­ci Zol­tán, a Leg­fel­sőbb Bíró­ság volt elnö­ke, az Embe­ri Mél­tó­ság Taná­csa jelen­le­gi veze­tő­je Klaus Johan­nis román állam­fő­höz for­dult kegyel­mi kér­vénnyel. A sze­ná­tor, a volt főbí­ró és Baj­kai Ist­ván, a Fidesz – KDNP ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je több ízben meg­lá­to­gat­ta a bör­tön­ben az ártat­la­nul elítélt fiatalokat. 

Fel­hív­ták a figyel­met arra, hogy a buda­pes­ti szék­he­lyű, anya­or­szá­gi és erdé­lyi veze­té­sű Vas­vá­ri Pál Pol­gá­ri Egye­sü­let köz­gyű­lé­se 2019-ben dön­tött úgy, hogy a Vas­vá­ri Pál-díjat Beke Ist­ván­nak és Szőcs Zol­tán­nak adományozza.

Fel­kér­ték idő­sebb Lom­ni­ci Zol­tánt, a Vas­vá­ri Pál-díj koráb­bi kitün­te­tett­jét, hogy adja át a poli­ti­kai fog­lyok­nak az elis­me­rést. Ezt a bör­tön­ben nem tehet­te meg, csu­pán a kitün­te­tés fotó­ját mutat­hat­ta meg Beke Ist­ván­nak és Szőcs Zol­tán­nak. – A kitün­te­tés jelen­tő­sé­gét mutat­ja, hogy az elmúlt évben Kásler Mik­lós minisz­ter, Lezsák Sán­dor, az Ország­gyű­lés alel­nö­ke és Baj­kai Ist­ván par­la­men­ti kép­vi­se­lő vet­te át a díjat – hangsúlyozták. 

Rámu­tat­tak, hogy a szé­kely poli­ti­kai fog­lyok kisza­ba­du­lá­sa vég­re lehe­tő­vé tet­te az elis­me­rés sze­mé­lyes átadását.

Az elis­me­rést május 20-án 15 óra­kor vehe­ti át Beke Ist­ván és Szőcs Zol­tán Kéz­di­vá­sár­he­lyen. A kitün­te­tet­te­ket idő­sebb Lom­ni­ci Zol­tán lau­dál­ja, és a díjat Tóth Kál­mán­nal, a Vas­vá­ri Pál Pol­gá­ri Egye­sü­let társ­el­nö­ké­vel adja át, aki köszön­tő­be­szé­det mond. Az ünne­pi szó­nok Fej­ér Lász­ló sze­ná­tor lesz

– közöl­ték.

Hoz­zá­tet­ték: a meg­ké­sett díj­át­adás­sal fejet haj­ta­nak a két haza­fi áldo­zat­vál­la­lá­sa előtt.

Fotó: Mir­kó István

For­rás: magyar​nem​zet​.hu