Hírek Magyarországi hírek Elin­dult az I. világ­há­bo­rús hős magyar kato­nák adat­bá­zi­sá­nak honlapja

Elin­dult az I. világ­há­bo­rús hős magyar kato­nák adat­bá­zi­sá­nak honlapja

A több mint nyolc évig tar­tó digi­ta­li­zá­ló és fel­dol­go­zó mun­ka ered­mé­nye­kép­pen össze­sen 1 538 818 magyar honos­sá­gú kato­na adat­so­rát tar­tal­maz­za az oldal.

Mos­tan­tól az inter­ne­ten min­den­ki szá­má­ra hoz­zá­fér­he­tő, kutat­ha­tó az I. világ­há­bo­rú­ban hősi halált halt, meg­se­be­sült és hadi­fog­ság­ba esett magyar­or­szá­gi kato­nák adatbázisa.

kato​na​ho​se​ink​.mili​ta​ria​.hu oldalt hét­főn mutat­ták be Buda­pes­ten, a Hon­vé­del­mi Minisz­té­ri­um (HM) Had­tör­té­ne­ti Inté­zet és Múzeumban.

Németh Szi­lárd, a HM par­la­men­ti állam­tit­ká­ra elmond­ta: a több mint nyolc évig tar­tó digi­ta­li­zá­ló és fel­dol­go­zó mun­ka ered­mé­nye­kép­pen össze­sen 1 538 818 magyar honos­sá­gú kato­na adat­so­rát tar­tal­maz­za az oldal.

Rét­vá­ri Ben­ce, az Embe­ri Erő­for­rá­sok Minisz­té­ri­u­má­nak par­la­men­ti állam­tit­ká­ra arról beszélt, hogy az adat­bá­zis­ban sze­rep­lők hősök, és a hősi­es­sé­gük­höz két­ség sem fér: a hazá­ju­kért küz­döt­tek, azért képe­sek vol­tak éle­tü­ket is feláldozni.

For­rás: Ori­go / MTI