Hírek Elszakított területi hirek Elin­dult a zarán­do­kok vona­ta a csík­som­lyói búcsúra

Elin­dult a zarán­do­kok vona­ta a csík­som­lyói búcsúra

Elin­dult a Bol­dog­asszony zarán­dok­vo­nat csü­tör­tök reg­gel 900 uta­sá­val, immár tize­dik alka­lom­mal a buda­pes­ti Kele­ti pálya­ud­var­ról Erdély­be, a csík­som­lyói pün­kös­di búcsúra.

Elindult a zarándokok vonata a csíksomlyói búcsúra

A zarán­dok­vo­nat min­dig két üze­ne­tet köz­ve­tít. A zarán­do­kok, akik úton van­nak, köszön­nek vala­mit vagy hálát akar­nak adni vala­mi­ért. Más­részt min­den zarán­dok­vo­nat azt mutat­ja, hogy a magyar­ság, a magya­rok őrzik a keresz­tény hitet, a keresz­tény kul­tú­rát – mond­ta a sze­rel­vény indu­lá­sa előtt Fülöp Atti­la, a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um gon­dos­ko­dás­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra. Hoz­zá­tet­te: tíz év alatt talán még sosem volt olyan „vészes” a zarán­dok­út idő­sza­ka, mint most, ami­kor a sze­rel­vény egy elhú­zó­dó hábo­rú köze­pet­te indul el.

Egy zarán­dok­lat min­dig az élet­ről, a béké­ről szól

– fogal­ma­zott az állam­tit­kár, aki azt kíván­ta az útra­kelők­nek, hogy ez a vonat a zarán­dok­la­tot és a béké­hez veze­tő utat is segítse.

Csá­ky Cson­gor, a Rákó­czi Szö­vet­ség elnö­ke beszá­molt róla, hogy hete­dik alka­lom­mal csat­la­koz­nak a vonat­hoz három­száz közép­is­ko­lás­sal. A magyar­or­szá­gi és a Kár­pát-meden­cei kato­li­kus közép­is­ko­lá­so­kon túl a nagy­vi­lág­ból, Auszt­rá­li­á­ból, Bra­zí­li­á­ból, Kana­dá­ból és Íror­szág­ból  érke­zett, magyar gyö­ke­rű fia­ta­lok is velük tartanak.

Az utat a Misszió Tours és a MÁV-Start Zrt. együtt­mű­kö­dé­sé­ben szer­ve­zik. A zarán­do­kok­kal tart Fel­föl­di Lász­ló pécsi megyés püs­pök is, aki indu­lás előtt meg­ál­dot­ta az utasokat.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu