Hírek Magyarországi hírek Elin­dult a Védett Tár­sa­da­lom Ala­pít­vány infor­má­ci­ós oldala

Elin­dult a Védett Tár­sa­da­lom Ala­pít­vány infor­má­ci­ós oldala

Föl­di Lász­ló köszöntője.

„Höl­gye­im és Uraim!

Az elmúlt hóna­pok­ban a Védett Tár­sa­da­lom Ala­pít­vány Face­book-olda­lán, hír­le­vél­ben, a You­Tu­be-on és sze­mé­lyes talál­ko­zók kere­té­ben mond­tuk el véle­mé­nyün­ket a nor­ma­li­tás védel­mé­nek szük­ség­sze­rű­sé­gé­ről. Tet­tük mind­ezt úgy, hogy meg­ne­vez­tük az „ellent”, melyet Nyílt Tár­sa­da­lom Ala­pít­vány­ként cím­kéz­tünk – nem tit­kol­va, hogy eme név egy össze­tett és szer­te­ága­zó erő­te­ret jelképez.

Ez a nem­kí­vánt, a pénz ere­jé­vel lét­re­ho­zott szer­ve­zet olyan háló­zat­tal tele­pe­dett a civi­li­zált világ­ra, mely egy­ér­tel­mű­en tagad­ja az embe­ri lét alap­ér­té­ke­it: a keresz­tény erköl­csöt és a hagyo­má­nyos csa­lád kizá­ró­la­gos­sá­gát. Továb­bá nem tisz­te­li az élet szent­sé­gét, lené­zi a nem­ze­tek kul­tu­rá­lis hagyo­má­nya­it, a tár­sa­dal­mi káosz eről­te­té­sé­vel pedig az embe­rek biz­ton­ság­ér­ze­tét kez­di ki. A nor­ma­li­tás­tól tör­té­nő elté­rí­tés­nek – a háló­zat épí­té­sén túl – haté­kony fegy­ve­re az a média­bi­ro­da­lom és online közös­sé­gi háló, melyet az Open Soci­ety üze­mel­tet. Hamis, fél­re­ve­ze­tő hírek­kel, szen­zá­ci­ó­nak álcá­zott meg­té­vesz­tés­sel gyen­gí­tik az embe­rek szel­le­mi immun­rend­sze­rét. Külö­nö­sen – az élet­ko­ruk­ból adó­dó­an – érzé­keny és jóhi­sze­mű fia­ta­lo­kat pró­bál­ják befo­lyá­suk alá vonni.

Éppen ezért a Védett Tár­sa­da­lom Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­ma úgy dön­tött, hogy még több hite­les tényt és bizo­nyí­té­kot kell bemu­tat­nunk, hogy a nor­ma­li­tást kép­vi­se­lő embe­rek véd­ve legye­nek a Nyílt Tár­sa­da­lom Ala­pít­vány gene­rál­ta „infor­má­ci­ós táma­dás” ellen.”

Minden­nek tük­ré­ben a mai nap­pal elin­dít­juk a vdtablog.hu‑t, vagy­is a Védett Tár­sa­da­lom Ala­pít­vány infor­má­ci­ós oldalát.

Mun­ka­tár­sa­ink, hazai és kül­föl­di tudó­sí­tó­ink anya­ga­it fog­juk pub­li­kál­ni elem­zé­sek, inter­júk, szak­ér­tői beszél­ge­té­sek for­má­já­ban. A saját készí­té­sű vide­ó­ink­ban pedig korább­ról ismert – köz­ben meg­szűnt – műso­rok­kal, vala­mint a médi­á­ban jól csen­gő név­vel ren­del­ke­ző kol­lé­gák­kal és szak­ér­tők­kel is találkozhatnak.

Ter­mé­sze­te­sen vár­juk a fogal­maz­ni tudó és a témá­ink­hoz kap­cso­lód­ni aka­ró köve­tő­ink írá­sa­it is. Arra törek­szünk, hogy olyan infor­má­ci­ót köz­ve­tít­sünk, melyet más­hol nem, vagy csak rész­ben ismer­het­nek meg mind­azok, akik figye­lem­mel köve­tik a munkásságunkat.

Remél­jük, egy­re töb­ben kap­cso­lód­nak be az álta­lunk fel­ve­tett témák meg­vi­ta­tá­sá­ba – a meg­kez­dett össze­fo­gá­sunk, háló­zat­épí­té­sünk kitel­je­se­dé­se érdekében.

Föl­di Lász­ló, a Védett Tár­sa­da­lom Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­mi elnöke

For­rás: vdtab​log​.hu