Hírek Külföldi hirek Elhunyt XVI. Bene­dek eme­ri­tus pápa

Elhunyt XVI. Bene­dek eme­ri­tus pápa

Szom­ba­ton 9 óra 34 perc­kor, 95 éves korá­ban elhunyt Joseph Alo­i­si­us Rat­zin­ger, aki XVI. Bene­dek pápa néven 2005 és 2013 között a római kato­li­kus egy­ház feje volt –  jelen­tet­te be a Vati­kán decem­ber 31-én. 

Fáj­da­lom­mal tudat­juk, hogy XVI. Bene­dek nyu­gal­ma­zott pápa ma 9 óra 34 perc­kor a vati­ká­ni Mater Ecc­le­sia- (Egy­ház Any­ja-) kolos­tor­ban elhunyt. A lehe­tő leg­ha­ma­rabb továb­bi tájé­koz­ta­tást adun – hang­zott el Mat­teo Bru­ni vati­ká­ni szó­vi­vő­től. Az MTI tudó­sí­tá­sa alap­ján a szó­vi­vő közöl­te: az elhunyt pápát janu­ár 2‑án a római Szent Péter-bazi­li­ká­ban rava­ta­loz­zák fel, a hívők ezután búcsúz­hat­nak el tőle.

Ferenc pápa szer­dai auden­ci­á­ját rend­ha­gyó módon azzal zár­ta, hogy arra kért min­den­kit, imád­koz­za­nak XVI. Bene­dek eme­ri­tus pápá­ért, mert „nagyon beteg”.

Köz­tu­dott volt, hogy az egy­ko­ri pápa egész­sé­ge meg­ren­dült, hiszen már 2013-ban is rész­ben ezzel indo­kol­ta lemondását. 

Joseph Rat­zin­ger azóta vissza­vo­nul­tan élt a Vati­kán­ban, a Mater Ecc­le­si­ae-kolos­tor­ban. Az MTI emlé­kez­te­tett rá, hogy a pápai állam terü­le­tét nagyon rit­kán hagy­ta el, utol­já­ra 2020 júni­u­sá­ban, ami­kor fivé­re, Georg teme­té­sé­re uta­zott – írta meg koráb­ban lapunk

XVI. Bene­dek pápa, aki­re a kato­li­kus egy­ház egyik leg­ki­emel­ke­dőbb teo­ló­gu­sa­ként tekin­tet­tek, mint­egy hat­száz év után az első olyan kato­li­kus egy­ház­fő volt, aki lemon­dott pápai tiszt­sé­gé­ről. Ferenc pápa meg­vá­lasz­tá­sát köve­tő­en a nyu­gal­ma­zott pápa címet jelöl­te ki magának. 

XVI. Bene­dek pápa életrajza

Joseph Alo­i­si­us Rat­zin­ger 1927. ápri­lis 16-án szü­le­tett egy bajor­or­szá­gi falu­ban, Marktl am Inn­ben har­ma­dik és egy­ben leg­fi­a­ta­labb gyer­mek­ként. Ifjú­sá­gát beár­nyé­kol­ta a Nem­ze­ti­szo­ci­a­lis­ta Német Mun­kás­párt fel­emel­ke­dé­se, Rat­zin­ger sza­vai sze­rint egy olyan rend­szer kiala­ku­lá­sa, amely szám­űz­te Istent, és így min­den igaz és jó iránt érzé­ket­len­né vált.

Mint min­den 14 éven felü­li német fiú­nak, neki is köte­le­ző volt belép­nie a náci Német­or­szág ifjú­sá­gi szer­ve­ze­té­be, a Hit­ler­ju­gend­be. Két hónap­ra beso­roz­ták a német had­se­reg­be, ahon­nan dezer­tált, majd test­vé­ré­vel, Georg­gal együtt meg­kezd­te papi tanulmányait. 

A fivé­re­ket 1951. júni­us 29-én szen­tel­ték pappá. 

Teo­ló­gi­ai dok­to­ri tanul­má­nya­it befe­jez­ve Joseph Rat­zin­ger egye­te­mi pro­fesszor­ként dol­go­zott a töb­bi között a tekin­té­lyes bajor­or­szá­gi Regens­bur­gi Egye­te­men, ahol kivá­ló teo­ló­gus­ként hamar kitűnt.

1977-ben VI. Pál pápa a mün­chen – fre­i­sin­gi főegy­ház­me­gye érse­ké­vé nevez­te ki, és még ugyan­eb­ben az évben bíbo­ro­si rang­gal tün­tet­te ki.

Alig négy évvel később, 1981-ben a kato­li­kus hit taní­tá­sá­nak elő­moz­dí­tá­sá­ra és védel­mé­re lét­re­ho­zott vati­ká­ni szer­ve­zet, a Hit­ta­ni Kong­re­gá­ció pre­fek­tu­sá­vá nevez­te ki II. János Pál pápa Rat­zin­ger bíbo­rost. Ezt a tiszt­sé­gét előd­je 2005-ös halá­lá­ig betöl­töt­te – fog­lal­ta össze a Catho­lic News Agency

A Magyar Kato­li­kus Püs­pö­ki Kon­fe­ren­cia tag­jai meg­il­le­tő­dött szív­vel érte­sül­tek arról, hogy XVI. Bene­dek eme­ri­tus pápa föl­di útját befe­jez­te, és haza­tért a Mennyei Atya Házá­ba. A Gond­vi­se­lő Isten iránt érzett, hála­telt szív­vel gon­do­lunk sze­mé­lyé­re. „Joseph Rat­zin­ger, majd XVI. Bene­dek egész éle­te tanú­ság­té­tel volt mind­annyi­unk szá­má­ra ren­dít­he­tet­len, sze­mé­lyes hité­ről; tudá­sa és böl­cses­sé­ge egész nem­ze­dé­kek­nek muta­tott irányt. Ferenc pápá­hoz csat­la­koz­va kérünk min­den jó szán­dé­kú embert, hogy imá­i­ban emlé­kez­zen meg az eme­ri­tus pápá­ról, továb­bá buz­dí­tunk min­den test­vé­rün­ket, imád­koz­zon szent­atyán­kért és az egész egy­há­zért” – írta meg saj­tó­köz­le­mé­nyé­ben a Magyar Kato­li­kus Püs­pö­ki Kon­fe­ren­cia Állan­dó Tanácsa.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu