Hírek Elszakított területi hirek Elhunyt Szőcs Géza

Elhunyt Szőcs Géza

Mély fáj­da­lom­mal és meg­ren­dü­lés­sel tudat­juk, hogy a Magyar PEN Club elnö­ke, Szőcs Géza köl­tő ma este elhunyt. Emlé­ke legyen áldott!” – közöl­te csü­tör­tök este a Magyar PEN Club.

Elhunyt Szőcs Géza köl­tő, iro­dal­már, kul­tú­ra­szer­ve­ző – közöl­te a Magyar PEN Club.

Koráb­ban a lapok is meg­ír­ták, hogy kór­ház­ba került Szőcs Géza köl­tő, Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök kul­tu­rá­lis főta­nács­adó­ja. Később a hírt meg­erő­sí­tet­ték. Szőcs Gézát az inten­zí­ven ápol­ták, ahol léle­gez­te­tést kapott.

Szőcs 1977 – 1981 között az Igaz­ság című napi­lap iro­dal­mi mun­ka­tár­sa volt. 1979 – 1980 között Sütő And­rás javas­la­tá­ra egy évig Her­der-ösz­tön­dí­jas volt Bécsben.

1981 – 1982 között Tóth Károly Antal­lal, Tóth Ilo­ná­val és Ara-Kovács Atti­lá­val szer­kesz­tet­te az Ellen­pon­tok című sza­miz­dat kiad­ványt. Ennek követ­kez­té­ben a román állam­vé­del­mi ható­ság több­ször is letar­tóz­tat­ta. 1989 – 1990 között a Sza­bad Euró­pa Rádió buda­pes­ti iro­da­ve­ze­tő­je­ként műkö­dött. 1989-től a Magyar Nap­ló mun­ka­tár­sa lett.

A romá­ni­ai rend­szer­vál­tás után 1990-ben vissza­te­le­pült Kolozs­vár­ra, ahol újság­írói-szer­kesz­tői mun­ká­ja mel­lett poli­ti­kai sze­re­pet is vál­lalt: 1990 – 1991 között az Romá­ni­ai Magyar Demok­ra­ta Szö­vet­ség (RMDSZ) főtit­ká­ra, 1991 – 1993 között poli­ti­kai alel­nö­ke volt. 1990 – 1992 között sze­ná­tor­rá válasz­tot­ták. 1992 óta az Erdé­lyi Hír­adó Könyv- és Lap­ki­adó Kft. elnö­ke. 1992 óta a Magyar Szem­le szer­kesz­tő-bizott­sá­gi tag­ja. 1994 – 1996 között az Ori­ent Exp­ress fele­lős kiadó­ja volt. 1996 – 1998 között a Magyar Pol­gá­ri Együtt­mű­kö­dés Egye­sü­le­té­nek elnök­sé­gi tag­ja lett. 1996 – 2000 között a Duna TV‑t fel­ügye­lő Hun­gá­ria Tele­ví­zió Köz­ala­pít­vány (HTVKA) ellen­őr­ző tes­tü­le­té­nek tag­ja volt.

For­rás: Magyar PEN Club