Hírek Amerikai hirek Elhunyt Rush Lim­baugh jobb­ol­da­li médiaszemélyiség

Elhunyt Rush Lim­baugh jobb­ol­da­li médiaszemélyiség

Lim­baugh az 1990-es évek óta az Egye­sült Álla­mok kon­zer­va­tív moz­gal­má­nak meg­ha­tá­ro­zó hang­ja volt.

Rush Lim­baugh, kon­zer­va­tív rádió-műsor­ve­ze­tő, aki több mint 30 éve volt a jobb­ol­da­li média meg­ha­tá­ro­zó alak­ja az Egye­sült Álla­mok­ban, a tüdő­rák elle­ni hosszú harc után szer­dán elhunyt. A műsor­ve­ze­tő 70 éves volt.

Lim­baugh fele­sé­ge, Kathryn fér­je rádió­mű­so­rá­ban jelen­tet­te be a szo­mo­rú hírt. Lim­baugh 1992 és 1996 között orszá­go­san sugár­zott tele­ví­zi­ós műsort is veze­tett. A leg­job­ban fize­tett rádi­ós sze­mé­lyi­sé­gek között tar­tot­ták szá­mon: 2018-ban a For­bes Maga­zin bevé­te­le­it 84,5 mil­lió dol­lár­ra becsül­te. 2019. decem­be­ré­ben a Tal­kers Maga­zi­ne becs­lé­se sze­rint Lim­baugh műso­ra 15,5 mil­lió hall­ga­tót von­zott heten­te, ezzel az Egye­sült Álla­mok leg­hall­ga­tot­tabb rádió­mű­so­ra volt. Lim­baugh hét köny­vet írt, ebből ket­tő sze­re­pelt a The New York Times best­sel­ler lis­tá­ján is.

Lim­baugh az 1990-es évek óta az Egye­sült Álla­mok kon­zer­va­tív moz­gal­má­nak meg­ha­tá­ro­zó hang­ja volt. Donald Trump 2020-ban Elnö­ki Sza­bad­ság Érdem­érem­mel tün­tet­te ki. Rush Lim­baugh négy­szer háza­so­dott, és nem szü­le­tett gyermeke. 

For­rás: Man​di​ner​.hu