Hírek Sport hirek Elhunyt Puhl Sándor

Elhunyt Puhl Sándor

A világ­hí­rű játék­ve­ze­tő 65 éves korá­ban hunyt el – közöl­te az MLSZ.

Puhl Sán­dort, a Magyar Lab­da­rú­gó Szö­vet­ség Játék­ve­ze­tő Bizott­sá­gá­nak alel­nö­két az MLSZ saját halott­já­nak tekinti.

Meghalt Puhl Sándor

Puhl Sán­dor 15 éves korá­ban tet­te le a játék­ve­ze­tői vizs­gát, majd fok­ról fok­ra lépett fel­jebb a rang­lét­rán. Az élvo­nal­ban a Vasas – Cse­pel mér­kő­zé­sen (3 – 0) mutat­ko­zott be 1984-ben a Fáy utcá­ban. Össze­sen 225 NB I‑es talál­ko­zón fúj­hat­ta a sípot.

A nem­zet­kö­zi fut­ball­élet­be 1988-ban kap­cso­ló­dott be FIFA-keret­tag­ként. 1994-ben ő vezet­te a bra­zil – olasz világ­baj­no­ki dön­tőt para­gua­yi és irá­ni asszisztenseivel.

Két évvel később az Ang­lia – Német­or­szág elő­dön­tőt diri­gál­ta az Euró­pa-baj­nok­sá­gon. 1997-ben a Dort­mund – Juven­tus Baj­no­kok Ligá­ja dön­tő­jé­ben (3 – 1) bírás­ko­dott. Az volt a máso­dik euró­pai kupa­fi­ná­lé­ja, ugyan­is 1993-ban is ő vezet­te az ugyan­csak Borus­sia Dort­mund – Juven­tus pár­har­cot az UEFA Kupa-dön­tő­ben (1 – 3).

A lab­da­rú­gás sta­tisz­ti­ká­já­val és tör­té­ne­té­vel fog­lal­ko­zó szer­ve­zet (IFFHS) soro­zat­ban négy­szer válasz­tot­ta meg a világ leg­jobb játékvezetőjének.

Halá­lá­val min­den idők egyik leg­jobb magyar fut­ball­bí­ró­ját veszí­tet­tük el. 

Isten nyu­gosz­tal­ja Puhl Sándort!

For­rás: info​start​.hu