Hírek Sport hirek Elhunyt Pelé, min­den idők egyik leg­jobb labdarúgója

Elhunyt Pelé, min­den idők egyik leg­jobb labdarúgója

Éle­té­nek 83. évé­ben elhunyt min­den idők egyik leg­jobb lab­da­rú­gó­ja, a három­szo­ros világ­baj­nok Edson Aran­tes do Nas­ci­men­to, Pelé. Pelé­nél 2021 szep­tem­be­ré­ben diag­nosz­ti­zál­tak elő­ször tumort (a vas­tag­be­lé­ben), azon­nal meg­ope­rál­ták, majd hete­kig az inten­zív osz­tá­lyon kezel­ték, ahon­nan hama­ro­san, októ­ber­ben haza­en­ged­ték, miu­tán javult az álla­po­ta. Decem­ber köze­pén ismét az Albert Eins­tein-kli­ni­ká­ra szál­lí­tot­ták, ahol kemo­te­rá­pi­ás keze­lést kapott – a hónap végén ismét hazamehetett.

Pelé 1963-ban (Fotó: Getty Images)
Szü­le­té­si név: Edson Aran­tes do Nascimento
Szü­le­tett: 1940. októ­ber 21., Tres Coracoes
Elhunyt: 2022. decem­ber 29.
Nem­ze­ti­sé­ge: bra­zil
Sport­ága: labdarúgás
Poszt­ja: csa­tár
Válogatottsága/góljai: 9277 (1957 – 1971)
Klub­jai: Bauru AC (1953 – 1956), San­tos (1956 – 1974), New York Cos­mos (ame­ri­kai, 1975 – 1977)
Kiemel­ke­dő ered­mé­nyei: 3x világ­baj­nok (1958, 1962, 1970), 2x Liber­ta­dor­es-kupa-győz­tes (1962, 1963), 2x világ­ku­pa-győz­tes (1962, 1963), 6x bra­zil baj­nok (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968), 10x pau­lis­ta baj­nok (1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973), 4x Rio-Sao Pau­lo-baj­nok (1959, 1963, 1964, 1966), Soc­cer Bowl-győz­tes (1977)

Pelé a közös­sé­gi médi­á­ban rend­sze­re­sen tájé­koz­tat­ta köve­tő­it az egész­sé­gi álla­po­tá­ról, nem volt titok, hogy folya­ma­to­san kezel­ték a vas­tag­bél­da­ga­na­ta miatt.

A Katar­ban zaj­ló lab­da­rú­gó-világ­baj­nok­ság ide­je alatt, decem­ber 3‑án jött az aggasz­tó hír, mely sze­rint a legen­da szer­ve­ze­te nem rea­gál a kemo­te­rá­pi­ás ellá­tás­ra, ezért a foly­ta­tás­ban a rák ellen már nem keze­lik, élet­kö­rül­mé­nye­it javí­tó keze­lé­se­ket kap pal­lia­tív eljá­rás keretében.

Csa­lád­ja cáfol­ta, hogy hal­dok­lik, a decem­ber 4‑én, vasár­nap adott tévé­in­ter­jú­ban két lánya és uno­ká­ja azt mond­ta, hogy Pelé azért van kór­ház­ban, mert a koro­na­ví­rus-fer­tő­zés után lég­úti beteg­ség­ben szen­ved. Ő maga is cáfol­ta a saj­tó­hí­re­ket, a hiva­ta­los Ins­ta­gram-olda­lán azt üzen­te, erős­nek érzi magát, és remény­ked­ve vesz részt a szo­ká­sos kezelésein.

A kará­cso­nyi idő­sza­kot mind­azon­ál­tal – a csa­lád és az orvo­sok közös meg­egye­zé­sé­vel – már nem tölt­het­te ott­hon. Sze­ret­tei mind­vé­gig vele vol­tak a kór­te­rem­ben, és a hírek ekkor arról szól­tak, hogy elbú­csúz­tak tőle. 

Pelé szer­ve­ze­te végül decem­ber 29-én adta fel a har­cot, koráb­bi klub­ja, a San­tos közöl­te, hogy éle­té­nek 83. évé­ben elhunyt – ügy­nö­ke, Joe Fraga meg­erő­sí­tet­te a hírt.

Edson Aran­tes do Nas­ci­men­to három­szor ünne­pelt világ­baj­no­ki címet a bra­zil válo­ga­tot­tal, 1958-ban, 1962-ben és 1970-ben egy­aránt elhó­dí­tot­ta a tró­fe­át. A válo­ga­tott­ban 92 talál­ko­zón 77-szer talált be. A tele­ví­zi­ó­zás elter­je­dé­sé­vel pár­hu­za­mo­san vált min­den idők egyik leg­na­gyobb és leg­is­mer­tebb spor­to­ló­já­vá. Pálya­fu­tá­sa során 1363 mér­kő­zé­sén 1281 (más szá­mí­tá­sok sze­rint 1284) gólt szerzett. 

1956. szep­tem­ber 7.– A Bra­zí­li­á­ban óri­á­si tehet­ség­nek tar­tott tizen­öt éves tiné­dzser gól­lal mutat­ko­zott be a San­tos fel­nőtt­csa­pa­tá­ban, a köve­te­ző idény­ben pedig már sta­bil kez­dő volt.
1957. júli­us 7.– Tizen­hat éve­sen az Argen­tí­na ellen 2:1‑re elve­szí­tett mér­kő­zé­sen lépett pályá­ra elő­ször a válo­ga­tott­ban, s ő sze­rez­te a bra­zi­lok gól­ját a Marac­aná­ban ren­de­zett összecsapáson.
1958– Bra­zí­lia és Pelé első világ­baj­no­ki címe. A Feke­te Gyöngy­szem tizen­hét éve­sen hat gólt szer­zett a svéd­or­szá­gi tor­nán, a házi­gaz­da ellen 5:2‑re meg­nyert dön­tő­ben dup­lá­zott, és a mai napig ő min­den idők leg­fi­a­ta­labb vb-gól­szer­ző­je (17 évvel és 249 nap­pal tart­ja a rekordot).
1970 – Bár első­re lemond­ta a meg­hí­vót, végül ott volt az 1970-es mexi­kói tor­nán, négy gólt szer­zett, hat gól­passzt adott, s 1958 és 1962 után har­mad­szor is világ­baj­nok lett, ami­vel a mai napig rekor­der (1962-ben a máso­dik cso­port­meccsen meg­sé­rült, utá­na nem lépett pályá­ra a vb‑n). Az ola­szok ellen 4 – 1‑re meg­nyert dön­tő­ben gólt fejelt, itt készült róla az iko­ni­kus kép, ami­kor Jair­zin­ho kar­já­ban ünnepel.
1971. júli­us 18.– Pelé utol­só válo­ga­tott mér­kő­zé­se Rio de Janei­ró­ban, Jugo­szlá­via ellen. A talál­ko­zó 2 – 2‑vel ért véget, a válo­ga­tott legen­dá­ja sír­va köszönt el a nem­ze­ti csa­pat­tól és a szurkolóktól.
1977. októ­ber 1.– Pelé a Cos­mos – San­tos (2 – 1) gála­mér­kő­zé­sen búcsú­zott el a fut­ball­tól és rajon­gó­i­tól. Mind­két csa­pat­ban ját­szott egy-egy fél­időt, a Giants Sta­di­on tele volt, világ­szer­te óri­á­si érdek­lő­dés övez­te a találkozót.

For­rás: nem​ze​tis​port​.hu