Hírek Elszakított területi hirek Elhunyt Pász­tor Ist­ván, a Vaj­da­sá­gi Magyar Szö­vet­ség elnöke

Elhunyt Pász­tor Ist­ván, a Vaj­da­sá­gi Magyar Szö­vet­ség elnöke

Súlyos beteg­sé­get köve­tő­en, hat­van­hét éves korá­ban elhunyt Pász­tor Ist­ván, a Vaj­da­sá­gi Magyar Szö­vet­ség és a tar­to­má­nyi par­la­ment elnö­ke. Halál­hí­rét fia, Pász­tor Bálint is meg­erő­sí­tet­te közös­sé­gi olda­lán – szá­molt be róla a Magyar Szó.

Meghalt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke

Pász­tor Ist­ván 1956. augusz­tus 20-án szü­le­tett Török­ka­ni­zsán. Az álta­lá­nos isko­lát és a gim­ná­zi­u­mot Sza­bad­kán végez­te, egye­te­mi okle­ve­let 1980-ban, az Újvi­dé­ki Egye­tem Jogi Karán szer­zett. 1994 óta a Vaj­da­sá­gi Magyar Szö­vet­ség tag­ja, 2007 óta annak elnö­ke volt.

1992 – 2000 között a sza­bad­kai váro­si kép­vi­se­lő-tes­tü­let tag­ja, 1996 – 2004 között tar­to­má­nyi kép­vi­se­lő, 1996 – 2000 között szö­vet­sé­gi par­la­men­ti kép­vi­se­lő, 1999 – 2002 között az Ide­ig­le­nes Magyar Nem­ze­ti Tanács tag­ja, az Inté­ző Bizott­ság elnö­ke, 2000 – 2004 között a tar­to­má­nyi Vég­re­haj­tó Tanács alel­nö­ke, 2000 – 2008 között tar­to­má­nyi pri­va­ti­zá­ci­ós tit­kár, 2008 – 2012 között tar­to­má­nyi gaz­da­sá­gi tit­kár. A 2012-es válasz­tá­so­kon (Sza­bad­ka IV. válasz­tó­kör­zet) egyé­ni tar­to­má­nyi kép­vi­se­lő­ként jutott be a tar­to­má­nyi kép­vi­se­lő­ház­ba, amely­nek elnö­ké­vé választották.

Május­ban ötöd­ször is meg­vá­lasz­tot­ták a Vaj­da­sá­gi Magyar Szö­vet­ség elnökének.

Tavaly­előtt a Magyar Érdem­rend közép­ke­reszt­je a csil­lag­gal tün­tet­ték ki, egy évvel később pedig a szerb köz­tár­sa­sá­gi elnök a Gyer­tya­szen­te­lő-napi érdem­rend első foko­za­tát ado­má­nyoz­ta neki.

Pász­tor Ist­ván teme­té­sé­nek idő­pont­já­ról csa­lád­ja később ad tájékoztatást.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu