Hírek Magyarországi hírek Elhunyt Kóbor János

Elhunyt Kóbor János

Het­ven­nyolc éves korá­ban elhunyt Kóbor János, a legen­dás Omega együt­tes énekes

A zenészt néhány hete kór­ház­ban ápol­ták, halál­hí­rét a zene­kar jelen­tet­te be Facebook-oldalán:

Elhunyt Kóbor János

Kóbor János (1943−2021) Fotó: MH/Hegedüs Róbert

Meg­ren­dül­ten tudat­juk, hogy Kóbor János, az Omega együt­tes Kos­suth-díjas és Liszt Ferenc-díjas ala­pí­tó­ja, rövid beteg­ség után elhunyt. Rajon­gók mil­li­ói imád­ták itt­hon és kül­föl­dön, a rock­ze­ne álló­csil­la­ga­ként. Fel­fog­ha­tat­lan űrt hagy maga után. Nin­cse­nek sza­vak, marad a csend. Mec­ky a szí­vünk­ben örök­re velünk marad.

„Most búcsú­zom, jóba­rá­ta­im,
Talál­ko­zunk még, mon­da­nám,
De már nem hiszem, hogy újra eljö­vök,
Mert Gam­ma­po­lis vár reám.

Kóbor János novem­ber 9‑én került kór­ház­ba koro­na­ví­rus-fer­tő­zés miatt, léle­gez­te­tő­gé­pen is volt, leg­utol­já­ra a Város­ma­jo­ri Szív- és Érgyó­gyá­sza­ti Kli­ni­kán kezelték.

Az együt­tes tag­jai az utol­só pil­la­na­tig bíz­tak tár­suk fel­épü­lé­sé­ben, advent máso­dik vasár­nap­ján Kóbor és Dem­jén Ferenc közös, Soha­se félj című dalá­val üzen­tek a rajon­gók­nak. A közön­ség és az Omega tag­jai mel­lett továb­bi zenész­tár­sak, bará­tok is izgul­tak a front­em­be­rért, töb­bek közt Leslie Man­do­ki és a Scor­pions éne­ke­se, Klaus Mei­ne is jókí­ván­sá­ga­it küld­te a bete­ges­ke­dő legendának.

Novem­ber 18-án a Hor­váth-kert­ben tar­tot­tak meg­em­lé­ke­zést és gyer­tya­gyúj­tást az Omega még élő tag­jai az eltá­vo­zott zenész­tár­sak előtt tisz­te­leg­ve. Egy éve ezen a napon halt meg 73 éves korá­ban Ben­kő Lász­ló, három nap­pal utá­na pedig a 77 éves Mihály Tamás. A részt­ve­vők akkor Kóbor Jáno­sért is imádkoztak.

Kóbor János 1943-ban szü­le­tett Buda­pes­ten, sváb szár­ma­zá­sú csa­lád­ban. Ele­in­te élspor­to­ló sze­re­tett vol­na len­ni, szép ered­mé­nye­ket ért el gát­fu­tás­ban, álma­i­ról azon­ban egy sérü­lés miatt kény­te­len volt lemon­da­ni. Apai nagy­ap­ja és nagy­báty­ja nyom­do­ka­i­ba lép­ve épí­tész­nek tanult, később dip­lo­mát is szer­zett a Buda­pes­ti Műsza­ki Egye­te­men, de sosem dol­go­zott a szakmában.

Első zene­ka­rát gim­na­zis­ta­ként ala­pí­tot­ta Laux József­fel és Var­sá­nyi Ist­ván­nal. Hang­sze­re­i­ket sor­so­lás­sal válasz­tot­ták ki, Kóbor­nak a rit­mus­gi­tár jutott. Később Var­sá­nyi és Kóbor Kova­csics And­rás­sal lét­re­hoz­ta a Cik­lon együt­test, ennek utód­ja­ként jött lét­re a Ben­kő Lász­ló-féle Pró­fé­tá­val egye­sül­ve az Omega 1962-ben. Első kon­cert­jü­ket 1962. szep­tem­ber 23-án tar­tot­ták a Műegye­tem Hess And­rás téri kol­lé­gi­u­má­ban, azóta is ezt az idő­pon­tot tekin­tik az együt­tes hiva­ta­los meg­ala­ku­lá­sá­nak. A legen­da sze­rint a ban­da nevét a kon­cert ren­de­zői talál­ták ki, a csa­pat tag­jai tulaj­don­kép­pen az ese­mény pla­kát­já­ról tud­ták meg azt.

Az együt­tes első iga­zán sta­bil fel­ál­lá­sa 1968-ra ala­kult ki, ekkor a mik­ro­fon mögött vál­to­zat­la­nul Kóbor állt, a dobo­kat Laux József püföl­te, Mihály Tamás töl­töt­te be a basszus­gi­tá­ros poszt­ját, Mol­nár György „Ele­fánt” volt a szó­ló­gi­tá­ros, Pres­ser Gábor és Ben­kő Lász­ló pedig a két bil­len­tyűs, utób­bi a zon­go­ra mel­lett trom­bi­tán és furu­lyán is ját­szott a csapatban.

Kóbor János énekes a megalakulásának 55. évfordulóját ünneplő Omega együttes budapesti koncertjén, 2017. december 28-ánKóbor János éne­kes a meg­ala­ku­lá­sá­nak 55. évfor­du­ló­ját ünnep­lő Omega együt­tes buda­pes­ti kon­cert­jén, 2017. decem­ber 28-ánFo­tó: MTI/Szigetváry Zsolt

Az Omega a külön­bö­ző dal­fesz­ti­vá­lo­kon és fil­mek­ben való sze­rep­lés­sel ala­poz­ta már komoly ismert­sé­get szer­zett, az Ezek a fia­ta­lok vala­mint az Extá­zis 7‑től 10-ig című fil­mek­ben egy­aránt fel­tűn­tek, az 1967-es Tánc­dal­fesz­ti­vá­lon a Nem várok hol­na­pig című dal­ban a győz­tes Zalat­nay Sarol­tát kísér­ték, egy évvel később pedig már a Kia­bálj, éne­kelj! címet vise­lő saját nótá­val indultak.

Ezzel a tag­ság­gal készült el a ban­da első nagy­le­me­ze is, az 1968-ban nap­vi­lá­got látott Trom­bi­tás Fré­di és a ret­te­ne­tes embe­rek, amely hamar nagy siker lett és vil­lám­gyor­san a beat­kor­szak egyik sztár­ze­ne­ka­rá­vá tet­te a csa­pa­tot. Érde­kes­ség, hogy a lemez anya­ga elő­ször angol nyel­ven készült el, miu­tán a ban­da lehe­tő­sé­get kapott, hogy az Egye­sült Király­ság­ban tur­néz­zon, és rög­zít­het­tek egy albu­mot is, amely a Omega – Red Star From Hun­gary címet kapta.

A kiad­vá­nyon egyéb­ként nem Kóbor éne­kelt, mivel ő nem utaz­ha­tott ki a csa­pat­tal, helyet­te Mihály Tamás hang­ján szó­lal­nak meg a dalok. Bár a szo­ci­a­lis­ta rend­szer soká­ig vona­ko­dott, hogy lemez­ké­szí­té­si lehe­tő­sé­get adjon a beat­ze­ne­ka­rok­nak, ezzel lépés­kény­szer­be kerül­tek, azzal hogy kül­föl­dön már meg­je­lent egy korong­ja az Ome­gá­nak, itt­hon is kény­te­le­nek vol­tak nekik enged­ni, így ez lett az első magyar könnyű­ze­nei album, ami egyet­len elő­adó dala­it tartalmazta.

Egy évvel később jelent meg máso­dik nagy­le­me­zük, a 10 000 lépés, raj­ta olyan slá­ge­rek­kel, mint a Pet­ró­le­um­lám­pa, vagy a Gyöngy­ha­jú lány. Utób­bi dal iga­zi világ­slá­ger lett, nem­csak a volt szo­ci­a­lis­ta tér­ség­ben – Cseh­or­szág­ban, Len­gyel­or­szág­ban, Bul­gá­ri­á­ban vagy Jugo­szlá­vi­á­ban, de Nyu­gat-Euró­pá­ban, így Nagy-Bri­tan­ni­á­ban, Fran­cia­or­szág­ban vagy Nyu­gat-Német­or­szág­ban is nép­sze­rű­vé vált.

Később több fel­dol­go­zás is szü­le­tett a nótá­ból, a leg­is­mer­tebb ezek­ből az Ome­gá­val jó barát­sá­got kötő német Scor­pions zene­ka­ré, amely 1994-ben készült el White Dove cím­mel. A modern ame­ri­kai rap­szin­tér egyik meg­ha­tá­ro­zó alak­ja, Kanye West 2013-as New Sla­ves című szá­má­ban ugyan­csak fel­hasz­nált egy rész­le­tet a dal­ból hangmintaként.

Pres­ser Gábor és Laux József 1971-ben távo­zott az Ome­gá­ból, ezt köve­tő­en a dobok mögé Deb­rec­ze­ni Ferenc ült be, Ben­kő pedig egye­dül lát­ta el a bil­len­tyű­si teen­dő­ket. A tag­cse­rék egy­út­tal stí­lus­vál­tást is hoz­tak, a koráb­bi anya­gok­hoz képest a ban­da egy kemé­nyebb, hard rocko­sabb irány­ba moz­dul­tak el, és ezen a vona­lon halad­tak tovább.

1973-ban lemez­szer­ző­dést kötöt­tek a nyu­gat­né­met Bel­lap­hon cég­gel, albu­ma­ik és a kon­cer­tek révén egész Euró­pá­ban, főleg a német nyelv­te­rü­le­ten ismert­té és köz­ked­velt­té vál­tak. Ebben az idő­szak­ban több­ször is velük tur­né­zott elő­ze­ne­kar­ként az ekkor még fel­tö­rek­vő­nek szá­mí­tó Scor­pions együt­tes, a két ban­da legen­dás barát­sá­ga ide vezet­he­tő vissza. Nép­sze­rű­sé­gük­höz nagy­ban hoz­zá­já­rult Kóbor János karak­te­res ének­hang­ja és szín­pa­di meg­je­le­né­se, jel­leg­ze­tes hir­te­len­sző­ke haj­zu­ha­ta­ga is azon­nal meg­je­gyez­he­tő­vé tet­te a csapatot.

A 70-es évek máso­dik felé­től a space rock stí­lus került elő­tér­be a muzsi­ká­juk­ban, marad­tak a nagy­ívű dalok, kidol­go­zott szó­lók, de bejöt­tek az elekt­ro­ni­kus hatá­sok, mar­káns bil­len­tyű­té­mák jel­le­mez­ték ekkor az Omega hang­zá­sát, ehhez illesz­ked­ve elvon­tabb, fan­tasz­ti­kum­ba haj­ló dal­szö­ve­gek­kel. Mind­há­rom ebbe a kor­szak­ba tar­to­zó leme­zük – Idő­rab­ló, Csil­la­gok útján, Gam­ma­po­lis – óri­á­si siker volt, kül­föl­dön inkább csak az előb­bi ket­tőt fogad­ta nagyon jól a közön­ség, itt­hon viszont a Gam­ma­po­list is imád­ta a publikum.

Kóbor már az együt­tes koráb­bi kor­sza­ká­ban is kivet­te a részét a szö­veg­írás­ból is, olyan slá­ge­rek szö­ve­gei fűződ­nek a nevé­hez, mint a Pres­se­rék távo­zá­sa ihlet­te Hűt­len bará­tok vagy az Addig élj. Zene­szer­ző­ként jó ide­ig kevés dal kötő­dött kimon­dot­tan hoz­zá, ilyen volt a Fél­be­sza­kadt kon­cert vagy a Levél – Pos­ta res­tante, a 2006-os Égi jel című koron­gon viszont már több­sé­gé­ben az ő szer­ze­mé­nyei hall­ha­tók, emel­lett szá­mos lemez készí­té­sé­ben vett részt hang­mér­nök­ként és producerként.

Kóbor János 2010-ben szó­ló­le­mezt adott ki, egy 17 téte­les rap­szó­di­át. 2013 máju­sá­ban, ami­kor az Omega együt­tes fenn­ál­lá­sá­nak 51 éve óta elő­ször kon­cer­te­zett Orosz­or­szág­ban, magas orosz orto­dox egy­há­zi kitün­te­tést, Nagy­ke­reszt Érdem­ren­det vehe­tett át, az együt­tes töb­bi tag­ja pedig a Miha­il Alek­szand­ro­vics Roma­nov Nagy­her­ceg Emlék­érem­ben részesült.

1987-ben Liszt-díjat kapott, 1998-ban a Magyar Köz­tár­sa­ság tisz­ti kereszt­jé­vel tün­tet­ték ki. 2013-ban az Omega együt­tes tag­ja­ként meg­oszt­va Kos­suth-díjat kapott az együt­tes magyar könnyű­ze­né­ben ját­szott úttö­rő sze­re­pé­ért, a közön­ség sze­re­te­té­től öve­zett, folya­ma­to­san meg­úju­ló, a magyar rock­tör­té­net­ben egye­dül­ál­ló nem­zet­kö­zi sike­re­ket elért, legen­dás­sá vált fél évszá­za­dos művé­szi pálya­fu­tá­suk elis­me­ré­se­ként. A Buda­pest dísz­pol­gá­ra címet 2013 júni­u­sá­ban vehet­te át.

2020 novem­be­ré­ben jelent tizen­nyolc dal­lal az Omega Tes­ta­men­tum című leme­ze, egy hét­tel Ben­kő Lász­ló és Mihály Tamás halá­la után. 

Kóbor János az MTI-nek akkor azt mond­ta, hogy a rock­ze­nét kevés­bé művé­sze­ti vagy zenei műfaj­nak, sok­kal inkább hit­nek tart­ják. „Ezt nagyon mere­de­ken intéz­te az élet. A lemez meg­je­le­né­sé­nek idő­pont­ját már jó ide­je kitűz­tük, de Laci és Misi halá­la mind­annyi­un­kat sok­kol és meg­fon­to­lás­ra kész­tet. A koro­na­ví­rus ször­nyű dolog, de most időt ad nekünk gon­dol­kod­ni, mi legyen az Ome­gá­val” – fogal­ma­zott Kóbor János.

Két­szer nősült, első fele­sé­gé­től 1976-ban szü­le­tett fia, Dáni­el. 2008-ban háza­so­dott másod­já­ra, ekkor a nála 23 évvel fia­ta­labb Deme Zsó­kát, aki­től még 2007-ben szü­le­tett lánya, Léna. A zenész Dáni­el fia révén 2018-ban nagy­pa­pa lett, ekkor jött a világ­ra lány­uno­ká­ja, Han­ga Szófia.

Hob­bi­ja a vitor­lá­zás volt, bár ver­se­nye­ken nem indult, mivel elmon­dá­sa sze­rint nem sze­re­tett meg­sza­bott útvo­na­lon halad­ni. Rajon­gott a Bala­to­nért, utol­só inter­júi egyi­ké­ben arról beszélt, azt sze­ret­né, ha ham­va­it a tó vizé­be szórnák.

Az éne­kes­ről halá­lá­nak híré­re Orbán Vik­tor kor­mány­fő is meg­em­lé­ke­zett közös­sé­gi oldalán:

Kóbor Jánost az Embe­ri Erő­for­rá­sok Minisz­té­ri­u­ma saját halott­já­nak tekinti.

„Annyi­ra hiá­nyoz­ni fogsz. Nehéz tőled elbú­csúz­ni, egy cso­dá­la­tos tehet­ség vol­tál.” – ezt mond­ta Leslie Man­do­ki, aki vide­ó­üze­net­ben búcsú­zott Kóbor Jánostól.

https://​player​.vimeo​.com/​v​i​d​e​o​/​6​5​3​7​0​4​3​6​2​?​h​=​f​e​0​d​3​1​e​bd5

For­rás: magyar​hir​lap​.hu