Hírek Külföldi hirek Elhunyt Jean-Paul Belmondo

Elhunyt Jean-Paul Belmondo

Köz­le­ményt adott ki Jean-Paul Bel­mon­do ügy­véd­je, mely­ben azt írja, hogy a fran­cia szí­nész 88 éves korá­ban meg­halt. Az egye­te­mes film­mű­vé­szet és szín­ház­tör­té­net egyik leg­na­gyobb művé­sze halt meg.

Meghalt Jean-Paul Belmondo

Jean-Paul Bel­mon­do fran­cia szí­nész a César-díjak 42. átadá­si ünnep­sé­gén a pári­zsi Sal­le Pleyel kon­cert­te­rem­ben 2017. feb­ru­ár 24-én. Fotó: MTI/EPA/Ian Langsdon

Ha van szí­nész, akit egy egész ország, egy egész világ sze­re­tett, az Bel­mon­do volt – írja az Ori­go.

Ha van szí­nész, aki a leg­cso­dá­la­to­sabb művész­fil­mek­ben épp­oly felejt­he­tet­len volt, mint a leg­nép­sze­rűbb víg­já­té­kok­ban, kri­mik­ban vagy akció­fil­mek­ben, akkor az Bel­mon­do volt.

Az egy­ko­ri bok­szo­ló, a Nou­vel­le Vague-tól, a fran­cia újhul­lám­tól jutott el Bebe­lig, a párat­la­nul nép­sze­rű mozisztárig.

Kiful­la­dá­sig és Zsa­ru vagy csir­ke­fo­gó, Bolond Pier­rot és Sza­bad­lá­bon Velen­cé­ben, Mis­sis­sip­pi szi­rén­je és A profi.

20 év óta egész Fran­cia­or­szág szin­te folya­ma­to­san aggó­dott az éle­té­ért. 2001-ben kapott agy­vér­zést, ezután nagyon nehe­zen tudott már mozog­ni. (Kis híján a szín­pa­don halt meg, miként nagy előd­je, Moli­e­re – Bel­mon­dot végül meg tud­ták men­te­ni, meg­hosszab­bí­tot­ták az életét.)

A leg­ma­ga­sabb fran­cia szí­nész­is­ko­lá­ba járt, Jean Roche­fort és Jean-Pier­re Mari­el­le tár­sa­ként. Nem fejez­te be, de iga­zá­ból neki nem is kel­lett: néhány év múl­va kide­rült, hogy az egyik leg­jobb fran­cia szín­pa­di szí­nész is ő lett. 

1933-ban szü­le­tett, gaz­dag pol­gá­ri csa­lád­ban, édes­ap­ja ismert szob­rász volt. Édes­ap­ja irá­nyí­tot­ta a szí­né­szet felé. Miu­tán ott­hagy­ta a szí­ni­aka­dé­mi­át, beke­rült a Comé­die-Fran­caise-be, ját­szott A mak­ran­cos hölgy­ben, a César és Cleo­pat­rá­ban, majd az egyik magán­szín­ház­ban, az Oscar cíű vígjátékban.

Aztán 1959-ben meg­kap­ja a film­tör­té­net egyik leg­hí­re­sebb sze­re­pét, a fran­cia új hul­lá­mot elin­dí­tó Godard-remek­mű­ben, a Kiful­la­dá­sig című film­ben. Innét pedig elin­dult egy cso­dá­la­tos karrier.

For­rás: MTI / ori​go​.hu