Hírek Magyarországi hírek Elhunyt Gerő And­rás történész

Elhunyt Gerő And­rás történész

Het­ven éves korá­ban elhunyt Gerő And­rás Szé­che­nyi-díjas tör­té­nész – közöl­te a csa­lád az MTI-vel.

Elhunyt Gerő András

Tájé­koz­ta­tá­suk sze­rint Gerő And­rás ked­den halt meg súlyos beteg­ség­ben. Búcsúz­ta­tá­sát szűk csa­lá­di kör­ben tartják.

Gerő And­rás 1952-ben szü­le­tett Buda­pes­ten. 1972-től 1977-ig az Eöt­vös Loránd Tudo­mány­egye­tem Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Kará­nak tör­té­ne­lem-szo­cio­ló­gia sza­kos hall­ga­tó­ja volt, 1977-től az ELTE Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Kará­nak okta­tó­ja. 1981 – 1995 között a műve­lő­dés­tör­té­ne­ti tan­szé­ken docens­ként dolgozott.

1988 – 89-ben a Min­ne­so­tai Egye­te­men tett tanul­mány­utat, 1990-ben Utrecht­ben, 1991-ben Amsz­ter­dam­ban, 1995 – 1997 között a Penn­syl­va­nia Egye­te­men, 2001-ben a Colum­bia Egye­te­men volt ven­dég­pro­fesszor. 1991-től, ala­pí­tá­sá­tól dol­go­zott a Közép-euró­pai Egye­tem taná­ra­ként 2020-ig, 1993 – 2010 között a Buda­pes­ti Negyed főszer­kesz­tői poszt­ját is betöltötte.

1994-ben a Penn­syl­va­ni­ai Egye­te­men Ful­bright-pro­fesszor volt, 1995-ben habi­li­tált, 1995-től 2017-ig az ELTE BTK Gaz­da­ság- és Tár­sa­da­lom­tör­té­ne­ti tan­szék­ve­ze­tő­je volt, 2002-től a Habs­burg Tör­té­ne­ti Inté­zet igaz­ga­tó­ja. 2013-tól az Első Világ­há­bo­rús Cen­te­ná­ri­u­mi Pro­jekt­ben a Tudo­má­nyos Tanács­adó Tes­tü­let alel­nö­ke­ként vett részt.

Fő kuta­tá­si terü­le­te a dua­liz­mus idő­sza­ka, az Oszt­rák-Magyar Monar­chia kora, a pol­gá­ro­so­dás, a szim­bo­li­kus poli­ti­ka és Buda­pest tör­té­ne­te volt.

Több mint het­ven köny­ve jelent meg, köz­tük szá­mos angol­szász, illet­ve német nyelv­te­rü­le­ten. Leg­utób­bi köte­tei közé tar­to­zott az Arc­ké­pek az Oszt­rák-Magyar Monar­chi­á­ból című mun­ka, amely 2021-ben jelent meg, tavaly Libe­rá­lis látó­szög cím­mel adta ki köny­vét a Közép- és Kelet-euró­pai Tör­té­ne­lem és Tár­sa­da­lom Kuta­tá­sá­ért Alapítvány.

1987-ben a tör­té­ne­lem­tu­do­má­nyok kan­di­dá­tu­sa lett, 2006-ban a Magyar Tudo­má­nyos Aka­dé­mia dok­to­ra, ugyan­eb­ben az évben átve­het­te a Buda­pes­tért díjat. A Szé­che­nyi-díj­jal 2008-ban ismer­ték el, 2017-ben a Szent György Rend – a Habs­burg-Lota­rin­gi­ai-ház euró­pai Rend­jé­nek tisz­te­let­be­li lovag­ja lett.

Borí­tó­kép: MTI/Koszticsák Szilárd

For­rás: hirtv​.hu