Hírek Sport hirek Elhunyt Franz Beckenbauer

Elhunyt Franz Beckenbauer

A koráb­bi kivá­ló­ság het­ven­nyolc éves volt.

Het­ven­nnyolc éves korá­ban vasár­nap elhunyt Franz Bec­ken­ba­u­er, a német lab­da­rú­gás kiemel­ke­dő alak­ja – írja a Frank­fur­ter All­ge­mei­ne Zeitung.

Játé­kos­ként 1974-ben, szö­vet­sé­gi kapi­tány­ként 1990-ben nyer­te el a fut­ball leg­ran­go­sabb trófeáját.

„A leg­na­gyobb német fut­ball­le­gen­da vasár­nap, 78 éves korá­ban hunyt el – közöl­te csa­lád­ja hét­főn a Német Saj­tó­ügy­nök­ség­gel. Bec­ken­ba­u­er a világ egyik leg­na­gyobb fut­bal­lis­tá­ja volt, játé­kos­ként és edző­ként is világ­baj­nok­sá­got nyert, és 2006-ban Német­or­szág­nak hoz­ta el a vb‑t.

Ő volt a sokat emle­ge­tett fényes fénypont. 

„Mély szo­mo­rú­ság­gal tudat­juk, hogy fér­jem és édes­apánk, Franz Bec­ken­ba­u­er teg­nap, vasár­nap béké­sen, csa­lád­ja köré­ben elhunyt” – közöl­te a csa­lád. „Kér­jük, hogy csend­ben gyá­szol­ja­nak, és tar­tóz­kod­ja­nak a kérdésektől”.” 

-írta a német lap.

For­rás: vadhajtások.hu