Hírek Elszakított területi hirek Elhunyt Duray Mik­lós, a fel­vi­dé­ki magyar­ság vezetője

Elhunyt Duray Mik­lós, a fel­vi­dé­ki magyar­ság vezetője

Aki szem­be­szállt a kom­mu­nis­ták­kal és a hatá­ron túl is kép­vi­sel­te a magyarságot

Het­ven­hét éves korá­ban elhunyt Duray Mik­lós, a szlo­vá­ki­ai rend­szer­vál­tás kulcs­fi­gu­rá­ja, poli­ti­kus, író, a fel­vi­dé­ki magyar­ság vezér­alak­ja. Duray ren­dít­he­tet­le­nül kiállt a szlo­vá­ki­ai magya­rok érde­ke­i­ért, mind a kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra ide­jén, mind pedig a rend­szer­vál­tást köve­tő évtizedekben.

Duray Mik­lós 1945. júli­us 18-án szü­le­tett Loson­con. Ahogy maga is gyak­ran emle­get­te, való­di „euró­pai szár­ma­zék”: apai ágon három külön­bö­ző gyö­kér­ből ered. A csa­lád Duray ága fran­cia huge­not­ta szár­ma­zék. A női ág rész­ben Wel­ser német nagy­pol­gá­ri szár­ma­zék (Wel­ser Phi­lip­hi­ne II. Habs­burg Fer­di­nánd főher­ceg hit­ve­se volt), vala­mint Wert­he­i­mer német-zsi­dó ere­de­tű gyö­kér (Wert­he­i­mer Samu­el Magyar­or­szág rab­bi­ja volt). Anyai ágon két gyö­kér követ­he­tő nyo­mon. Az egyik német. A 18. szá­zad végén tele­ped­tek le Nóg­rád vár­me­gyé­ben, üveg­fú­vó mes­ter­ként. A másik ág szlo­vák. Az anyai nagy­apa Túróc vár­me­gyé­ből Nóg­rád­ba köl­tö­zött laka­tos szak­em­ber, aki a buda­pes­ti ipa­ri áru­min­ta­vá­sá­ro­kon szá­mos elis­me­rést nyert. 

Fele­sé­ge, a mate­ma­ti­kus-infor­ma­ti­kus dr. Sza­bó Zsu­zsan­na szin­tén 1945-ben szü­le­tett, Léván. 1973 óta vol­tak háza­sok, Zsu­zsan­na asszony 2018-ban bekö­vet­ke­zett halá­lá­ig. Egyet­len fiuk Áron Bálint, 1989-ben szü­le­tett a Penn­syl­va­nia (USA) állam­be­li Indianában.

Amint a Felvidék.ma nek­ro­lóg­já­ban írják, aki ismer­te őt, tud­ja, nem túl­zás azt mon­da­ni: az a típu­sú ember volt, aki egy nap alatt leg­alább ket­tőt élt. Rit­kán lehe­tett őt ott­hon talál­ni, tét­le­nül pedig soha. Isme­rő­sei, s azok, aki­ket barát­sá­gá­val tün­te­tett ki, szá­mít­hat­tak a néha egé­szen kép­te­len idő­pon­tok­ban érke­ző tele­fon­hí­vá­sok­ra, melyek min­dig izgal­mas és tanul­sá­gos beszél­ge­tést jelen­tet­tek, kezd­ve a kőke­mény aktu­ál­po­li­ti­ká­tól a nem­zet­po­li­ti­kán-nem­zet­stra­té­gi­án át a világ ügyes-bajos dol­ga­i­ig. Beszélt, írt, taní­tott, rend­szert vál­tott, az élen állt, ami­kor ez akár élet­ve­szé­lyes is lehe­tett, de tudott hát­tér­be is vonul­ni, ha ezt kíván­ta meg tőle a közös­ség érdeke.

77 éves korá­ban elhunyt Duray Mik­lós, a fel­vi­dé­ki magyar­ság veze­tő­je! 60 éven keresz­tül, meg­al­ku­vás nél­kül szol­gál­ta közös­sé­gét és a magyar nem­zet hatá­ro­kon átíve­lő össze­tar­to­zá­sá­nak ügyét! Isten nyu­gosz­tal­ja és támasszon hoz­zá mél­tó utó­do­kat a Fel­vi­dé­ken! Hagya­té­kát meg­őriz­zük és ápoljuk!

– írta a gyász­hír kap­csán Németh Zsolt.

A szlo­vá­ki­ai rend­szer­vál­tás­ról, és Duray Mik­lós abban betöl­tött sze­re­pé­ről bőveb­ben ITT olvashatnak.

For­rás: Felvidék.ma / pes​tis​ra​cok​.hu