Hírek Sport hirek Elhunyt Csol­lány Szilveszter

Elhunyt Csol­lány Szilveszter

Az olim­pi­ai, világ- és Euró­pa-baj­nok tor­nász 51 éves volt.

„A Magyar Tor­na Szö­vet­ség és a Magyar Olim­pi­ai Bizott­ság mély fáj­da­lom­mal tudat­ja, hogy az olim­pi­ai, világ- és Euró­pa-baj­nok tor­nász, Csol­lány Szil­vesz­ter 51 éves korá­ban elhunyt. Az olim­pi­ai baj­nok tor­nász nem­csak spor­to­ló­ként ért el kima­gas­ló ered­mé­nye­ket, hanem kivá­ló férj és nagyon jó édes­apa is volt”

– írták.

Csol­lány Szil­vesz­ter novem­ber ele­jén kap­ta el a koro­na­ví­rust. Az egy­ko­ri tor­nász decem­ber 3‑án tüdő­gyul­la­dás­sal a sop­ro­ni kór­ház­ba került. Mivel álla­po­ta rom­lott, a fővá­ros­ba szál­lí­tot­ták, és az Orszá­gos Korá­nyi Pul­mo­no­ló­gi­ai Inté­zet­ben kezel­ték, spe­ci­á­lis lélegeztetőgépen.

Csol­lány Szil­vesz­ter 1998-ban Szent­pé­ter­vá­ron Euró­pa-baj­nok, 2000-ben Syd­ney­ben olim­pi­ai arany­ér­mes, 2002-ben Deb­re­cen­ben pedig világ­baj­nok lett gyű­rűn. Egy olim­pi­ai arany- és ezüst‑, egy világ­baj­no­ki arany- és öt ezüst‑, illet­ve egy Euró­pa-baj­no­ki arany‑, egy ezüst- és négy bronz­érem után vonult vissza.

For­rás: info​start​.hu