Hírek Magyarországi hírek Elhunyt Cser­há­ti Ferenc püspök

Elhunyt Cser­há­ti Ferenc püspök

Az Esz­ter­gom-Buda­pes­ti Főegy­ház­me­gye meg­ren­dül­ten tudat­ja, hogy Dr. Cser­há­ti Ferenc nyu­gal­ma­zott esz­ter­gom-buda­pes­ti segéd­püs­pök ma haj­na­li három óra­kor, azaz 2023. júli­us 22-én, szom­ba­ton éle­té­nek 77., pap­sá­gá­nak 53., püs­pö­ki szol­gá­la­tá­nak 16. évé­ben elhunyt. 

Az aláb­bi­ak­ban Erdő Péter bíbo­ros, prí­más emlé­ke­ző sora­it olvashatják.

Szo­mo­rú­an érte­sül­tünk Dr. Cser­há­ti Ferenc nyu­gal­ma­zott esz­ter­gom-buda­pes­ti segéd­püs­pök elhunytáról.

Cser­há­ti püs­pök úr 1947. feb­ru­ár 12-én szü­le­tett Túr­te­re­be­sen. 1971. ápri­lis 18-án szen­tel­ték pap­pá Gyu­la­fe­hér­vá­ron a szat­má­ri egy­ház­me­gye szol­gá­la­tá­ra. 1971 és 1973 között Kap­lony­ban, 1973 és 1979 között pedig Mára­ma­ros­szi­ge­ten volt káp­lán. Maga­sabb teo­ló­gi­ai tanul­má­nyo­kat foly­ta­tott 1979-től Frank­furt­ban, majd az innsb­ruc­ki Leo­pold Fran­zens Egye­te­men, ahol 1982-ben hit­tu­do­má­nyi dok­to­rá­tust szer­zett. Ezután 1982 – 1984-ig Mün­chen­ben káp­lán, majd 1984 – 2002-ig a Mün­che­ni Magyar Kato­li­kus Misszió veze­tő­je. 1996-tól 2006-ig a kül­föl­dön élő római kato­li­kus magya­rok püs­pö­ké­nek euró­pai dele­gá­tu­sa is. Köz­ben a Német Püs­pö­ki Kon­fe­ren­cia magyar dele­gá­tu­sa és német­or­szá­gi magyar főlelkész.

2007. júni­us 15-én XVI. Bene­dek pápa kine­vez­te esz­ter­gom-buda­pes­ti segéd­püs­pök­ké és cent­uri­ai cím­ze­tes püs­pök­ké. Püs­pök­ké szen­te­lé­sé­re 2007. augusz­tus 15-én került sor az esz­ter­go­mi bazi­li­ká­ban. A Magyar Kato­li­kus Püs­pö­ki Kon­fe­ren­ci­á­tól ezzel egy­ide­jű­leg meg­bí­zást kapott a kül­föl­di magyar lel­ki­pász­to­ri szol­gá­lat koor­di­ná­to­rá­nak tiszt­sé­gé­re. Fel­adat­kö­ré­be immár a Kár­pát-meden­cén kívü­li magyar szór­vány szol­gá­la­ta és – Erdő Péter bíbo­ros­tól kapott kine­ve­zé­se alap­ján – az Esz­ter­gom-Buda­pes­ti Főegy­ház­me­gye terü­le­tén élő nem­ze­ti­sé­gek, mig­rán­sok, turis­ták lel­ki­pász­to­ri ellá­tá­sá­nak koor­di­ná­lá­sa tartozott.

Kül­de­té­sét min­dig kiemel­ke­dő hoz­zá­ér­tés­sel és lel­ki­pász­to­ri sze­re­tet­tel lát­ta el. Öku­me­ni­kus nyi­tott­ság­gal vett részt a Magyar Diasz­pó­ra Tanács munkájában.

Sokan őt is a kül­föl­di magya­rok püs­pö­ké­nek nevez­ték. Az Apos­to­li Szent­szék azon­ban erre a funk­ci­ó­ra Mik­lós­há­zy Atti­la püs­pök úr nyu­gal­ma­zá­sa után már köz­vet­le­nül nem akart püs­pö­köt kine­vez­ni, hiszen a hazai magyar­ság és a világ­ban élő magyar szór­vány között az együtt­mű­kö­dés lehe­tő­sé­ge és a biza­lom hely­re­állt, vagy­is ezt a lel­ki­pász­to­ri fel­ada­tot már ugyan­úgy lehe­tett meg­ol­da­ni, aho­gyan a töb­bi euró­pai nem­ze­tek ese­té­ben szokásos.

Cser­há­ti püs­pök úr lemon­dá­sát segéd­püs­pö­ki tiszt­sé­gé­ről Ferenc pápa 2023. feb­ru­ár 3‑án fogad­ta el élet­ko­rá­ra tekin­tet­tel. Az Egy­ház és a magyar­ság szol­gá­la­tá­ban vég­zett kiemel­ke­dő mun­kás­sá­gá­nak és ked­ves sze­mé­lyé­nek emlé­két tisz­te­let­tel és hálás sze­re­tet­tel őrizzük.

For­rás: Esz­ter­gom-Buda­pes­ti Főegyházmegye

Fotó: Meré­nyi Zita

For­rás: Magyar Kurír