Hírek Clevelandi hirek Elhunyt Böj­tös László

Elhunyt Böj­tös László

Feb­ru­ár 23-án reg­gel, hosszan tar­tó, súlyos beteg­ség után adta vissza lel­két a terem­tő­jé­nek Böj­tös László, aki hosszú éve­kig volt Magyar­or­szág cleve­landi tisz­te­let­be­li főkonzulja.

Éle­te és mun­kás­sá­ga pél­da­ként áll­hat min­den magyar előtt a világ bár­mely pontján. 

Már­ci­us 2‑án töl­töt­te vol­na be a 90. életévét. 

Ala­pít­vá­nyunk nevé­ben, őszin­te rész­vé­tün­ket fejez­zük ki a gyá­szo­ló csa­lád min­den tag­já­nak, Laci bácsi igaz magyar lel­ké­nek az Isten adjon békés nyugodalmat. 

Nyu­gal­ma legyen csen­des, emlé­ke áldott! 

Isten veled Laci bá!!