Hírek Sport hirek Elhunyt Bene­dek Tibor olim­pi­ai baj­nok vízilabdázó

Elhunyt Bene­dek Tibor olim­pi­ai baj­nok vízilabdázó

Csü­tör­tök haj­nal­ban, éle­té­nek negy­ven­nyol­ca­dik évé­ben elhunyt Bene­dek Tibor, min­den idők egyik leg­nagy­sze­rűbb vízi­lab­dá­zó­ja, az egye­te­mes magyar sport kiemel­ke­dő egyé­ni­sé­ge. Tag­ja a sport­ági Híres­sé­gek Csar­no­ká­nak, és egyi­ke a vízi­lab­dá­zás tíz három­szo­ros olim­pi­ai baj­no­ká­nak. Csa­lád­ja, csa­pat­tár­sai, az egész vízi­lab­da-tár­sa­da­lom és a szur­ko­lók szá­má­ra pótol­ha­tat­lan és fel­fog­ha­tat­lan űrt hagyott maga után – írta hon­lap­ján a Magyar Vízi­lab­da Szövetség.

Bene­dek Tibor játé­kos­ként három­szo­ros olim­pi­ai, egy­sze­res világ- és Euró­pa-baj­nok, világ­ku­pa- és világ­li­ga-győz­tes. Magyar­or­szá­gon és Olasz­or­szág­ban is hat-hat baj­no­ki arany­ér­met szer­zett. Szö­vet­sé­gi kapi­tány­ként 2013-ban világ­baj­no­ki arany‑, egy évre rá Euró­pa-baj­no­ki ezüst­érem­re vezet­te a magyar válo­ga­tot­tat. Az utób­bi három évben az UVSE szak­mai igaz­ga­tó­ja­ként dol­go­zott. Idén ápri­lis 20-án jelen­tet­te be vissza­vo­nu­lá­sát, és bár nem hivat­ko­zott beteg­sé­gé­re, nyílt titok volt hogy hosszú ide­je küzd a gyil­kos kórral.

http://​www​.nem​ze​tis​port​.hu/​v​i​z​i​l​a​b​d​a​/​l​e​s​z​-​m​e​g​-​c​s​u​r​k​a​-​g​e​r​g​e​l​y​-​p​u​b​l​i​c​i​s​z​t​i​k​aja

Bene­dek Tibor a KSI-ben kez­dett vízi­lab­dáz­ni, az olim­pi­ai baj­nok Csa­pó Gábor irá­nyí­tot­ta oda – akkor még keve­sen gon­dol­ták, hogy később a mes­tert is felül­múl­ja. Kor­osz­tá­lyos sike­re­it is a KSI-ben arat­ta 1980 és 1989 között, innen iga­zol­ta le az UTE. 1990-ben már meg­hív­ta a válo­ga­tott­ba Kon­rád János kapi­tány, az 1991-es pert­hi vb‑n a bronz­érem volt az első nagy fel­nőtt sike­re. A bar­ce­lo­nai olim­pia volt az első ötka­ri­kás játé­kok, ame­lyen sze­re­pelt, ezt még továb­bi négy követ­te Pekin­gig, az utol­só három alka­lom­mal arany­ér­met szer­zett Kemény Dénes „Dream Team”-jével. Köz­ben 1997-ben, Sevil­lá­ban az Euró­pa-baj­nok­sá­gon arany­ér­met szer­zett, ahogy a 2003-as bar­ce­lo­nai világ­baj­nok­sá­gon is, 1994-ben az UTE-vel BEK-et nyert.

1996-tól Olasz­or­szág­ban pro­fis­ko­dott, előbb a Racing Roma, majd az INA Ass­italia Roma, végül a Pro Rec­co csa­pa­tá­ban. 2004-ben tért haza. 2004 és 2007 között a Domi­no-Hon­véd játé­ko­sa volt, majd vissza­tért Rec­có­ba, és vissza­vo­nu­lá­sá­ig, 2012-ig ott vízi­lab­dá­zott, 2011-ben Euro­li­gát nyer­tek. Bene­de­ket hihe­tet­len tisz­te­let övez­te a sport­ág­ban, ami­nek egyik jele­ként bevá­lasz­tot­ták a vízi­lab­dá­zók Híres­sé­gek Csar­no­ká­ba, a Hall of Fame-be.

Egy mina­pi beszél­ge­tés­ben Dani­el Ballart, a spa­nyo­lok olim­pi­ai baj­no­ka úgy beszélt Tibor­ról, mint egy föl­dön­tú­li jelen­ség­ről, aki­nek ő és tár­sai a nyo­má­ba sem lép­het­tek. És ebben az érték­íté­let­ben nem is csak Bene­dek játék­tu­dá­sa volt a leg­nyo­mó­sabb érv, hanem sok­kal inkább embe­ri nagy­sá­ga. Jel­lem­ző, hogy az UVSE-ben játé­ko­sai – job­bá­ra 17 – 19 éves gim­na­zis­ta srá­cok, akik­re nem fel­tét­le­nül jel­lem­ző az idő­seb­bek tisz­te­le­te – úgy néz­tek fel edző­jük­re, mint egy bál­vány­ra, és ennek magán­be­szél­ge­té­sek­ben is lép­ten-nyo­mon bizony­sá­gát adták.

A közel­múlt­ban lapunk kez­de­mé­nye­zé­sé­re neves szak­em­be­rek meg­vá­lasz­tot­ták min­den idők leg­jobb magyar vízi­lab­dá­zó­it, Bene­dek Tibor – haj­szál­lal lema­rad­va a kép­ze­let­be­li dobo­gó­ról – Fara­gó Tamás, Kásás Tamás (egy­ko­ri játé­kos­tár­sa) és Gyar­ma­ti Dezső mögött a negye­dik helyen vég­zett. Csü­tör­tök­től pedig meg­kér­dő­je­lez­he­tet­len a helye a magyar sport pan­te­on­já­ban, aho­vá – ebbe a vir­tu­á­lis Hall of Fame-be – őt egy nap­pal meg­előz­ve került be a szer­dán elhunyt, szin­tén három­szo­ros olim­pi­ai baj­nok Kár­pá­ti György.

FotóMTI/: Kosz­ti­csák Szilárd

Az Emmi saját halott­já­nak tekin­ti Bene­dek Tibort

Az Embe­ri Erő­for­rá­sok Minisz­té­ri­u­ma (Emmi) saját halott­já­nak tekin­ti Bene­dek Tibort három­szo­ros olim­pi­ai, világ- és Euró­pa-baj­nok vízi­lab­dá­zót, aki súlyos beteg­ség után, éle­té­nek 48. évé­ben hunyt el csü­tör­tök hajnalban.

Az Emmi az MTI-hez eljut­ta­tott köz­le­mé­nyé­ben emlé­kez­te­tett rá, hogy Bene­dek „kiemel­ke­dő­en sike­res sport­pá­lya­fu­tá­sa végez­té­vel – melyet mind Magyar­or­szá­gon mind Olasz­or­szág­ban 6 – 6 baj­no­ki arany­érem fém­je­lez – 2013 és 2016 között a magyar vízi­lab­da-válo­ga­tott szö­vet­sé­gi kapi­tá­nya­ként tevé­keny­ke­dett, az álta­la veze­tett csa­pat meg­nyer­te a bar­ce­lo­nai világbajnokságot”.

A minisz­té­ri­um köz­le­mé­nyé­ben úgy fogal­ma­zott, Bene­dek Tibor sze­mé­lyé­ben „tra­gi­ku­san fia­ta­lon, a magyar sport és a magyar nem­zet kiemel­ke­dő alak­ját veszí­tet­te el”.

Bene­dek Tibort a Magyar Olim­pi­ai Bizott­ság (MOB) szin­tén a saját halott­já­nak tekinti.

For­rás: Ch. Gáll And­rás / Magyar Nemzet