Hírek Magyarországi hírek Elhunyt Ben­c­ze Iza­bel­la, a Köz­szol­gá­la­ti Köz­ala­pít­vány Kura­tó­ri­u­má­nak tagja

Elhunyt Ben­c­ze Iza­bel­la, a Köz­szol­gá­la­ti Köz­ala­pít­vány Kura­tó­ri­u­má­nak tagja

Elhunyt pén­te­ken – 72 éve­sen – Ben­c­ze Iza­bel­la, a Köz­szol­gá­la­ti Köz­ala­pít­vány Kura­tó­ri­u­má­nak tag­ja – közöl­te a csa­lád szom­ba­ton az MTI-vel. Ben­c­ze Iza­bel­la 2007 – 2010 között a Magyar Rádió Köz­ala­pít­vány Ellen­őr­ző Tes­tü­le­té­nek elnö­ke, 2010-től a magyar köz­szol­gá­la­ti médi­u­mok tulaj­do­no­si tes­tü­le­té­nek, a Köz­szol­gá­la­ti Köz­ala­pít­vány­nak a par­la­ment által válasz­tott kurá­to­ra volt.

A CÖF az MTI-hez szom­ba­ton eljut­ta­tott köz­le­mé­nyé­ben mél­tat­ta, hogy Ben­c­ze Iza­bel­la „fárad­ha­tat­la­nul” küz­dött a közjóért.

A szov­jet csa­pat­ki­vo­nás gaz­da­sá­gi hát­tér­tár­gya­lá­sa­i­nak veze­tő jogá­sza volt. Fel­tár­ta a magyar­or­szá­gi rab­ló­pri­va­ti­zá­ció körül­mé­nye­it. Szé­kely­föld vil­lám­csa­pás­tól meg­sem­mi­sült aty­hai temp­lo­má­nak újjá­épí­té­sét szer­vez­ve is szol­gál­ta Isten orszá­gát – írták.

„Pub­li­cisz­ti­ká­it embe­rek tíz­ez­re­zei vár­ták és olvas­ták. Sza­va­it, mon­da­ta­it, ame­lyek­kel min­den­kor az Isten, a haza és a sze­re­tet paran­csá­nak köve­té­sé­re hív­ta a magyar­sá­got, meg­őriz­zük” – közöl­te a CÖF.

For­rás: MTI / hirtv​.hu