Hírek Külföldi hirek Elhunyt a brit királynő

Elhunyt a brit királynő

Elhunyt II. Erzsé­bet király­nő, az Egye­sült Király­ság ural­ko­dó­ja – közöl­te csü­tör­tö­kön a Buckingham-palota.

A király­nőt éle­té­nek 97., ural­ko­dá­sá­nak 71. esz­ten­de­jé­ben érte a halál nyá­ri rezi­den­ci­á­ján, a skó­ci­ai Bal­mo­ral kas­té­lyá­ban. Halá­lá­nak pil­la­na­tá­tól első­szü­lött fia, a 73 esz­ten­dős eddi­gi trón­örö­kös, Károly a brit uralkodó.

Károly trón­ra lépé­se azt is jelen­ti, hogy az új király idő­sebb fia, Vil­mos cambridge‑i her­ceg a trónörökös.

II. Erzsé­bet király­nő 1952. feb­ru­ár 6‑án – édes­ap­ja, VI. György király halá­la után – lépett az Egye­sült Király­ság trónjára.

Ő volt a negy­ve­ne­dik angol-brit ural­ko­dó azóta, hogy Hódí­tó Vil­most 1066 kará­cso­nyán a lon­do­ni West­mins­ter apát­ság­ban Ang­lia kirá­lyá­vá koro­náz­ták, de egyik előd­jé­nek sem ada­tott meg ilyen hosszú élet és ennyi idő a trónon.

A Buc­kingham-palo­ta elő­ször csü­tör­tö­kön kora dél­után adott ki köz­le­ményt arról, hogy az ural­ko­dó orvo­si fel­ügye­let alatt áll, miu­tán orvo­sai „aggasz­tó­nak” talál­ták egész­sé­gi állapotát.

A köz­le­mény nem rész­le­tez­te az aggo­da­lom okát.

Az a tény azon­ban, hogy a Buc­kingham-palo­ta köz­zé­tet­te a csü­tör­tö­ki hiva­ta­los nyi­lat­ko­za­tot, önma­gá­ban rend­kí­vü­li jelen­tő­sé­gű volt, mivel az udvar a leg­in­do­kol­tabb ese­te­ken kívül szin­te soha nem közöl rész­le­te­ket a kirá­lyi csa­lád magas ran­gú tag­ja­i­nak egész­sé­gi állapotáról.

A titok­tar­tás szi­go­rá­ra jel­lem­ző, hogy II. Erzsé­bet király­nő néhai édes­any­já­ról, a 102 esz­ten­dős korá­ban 2002-ben elhunyt Erzsé­bet anya­ki­rály­nő­ről csak halá­la után hét évvel, 2009-ben derült ki hiva­ta­lo­san, hogy 43 évvel koráb­ban, 1966-ban vas­tag­bél­rák miatt műté­ten és keze­lé­sen esett át.

II. Erzsé­bet király­nő halál­hí­rét az udvar köz­le­mé­nye alap­ján, az elő­re kidol­go­zott pro­to­koll­nak meg­fe­le­lő­en a Press Asso­ci­a­ti­on köz­szol­gá­la­ti brit hír­ügy­nök­ség tet­te köz­zé csü­tör­tök este.

Ezzel egy idő­ben a király­nő sze­mé­lyi tit­ká­ra érte­sí­tet­te az ural­ko­dó halá­lá­ról Liz Truss brit minisz­ter­el­nö­köt, a lon­do­ni kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um pedig hiva­ta­los érte­sí­tést kül­dött a jórészt egy­ko­ri brit gyar­ma­tok alkot­ta Nem­zet­kö­zös­ség orszá­gai közül annak a tizen­öt­nek, ame­lyek­nek most is a min­den­ko­ri brit ural­ko­dó az államfője.

Ezek közé tar­to­zik Kana­da, Auszt­rá­lia és Új-Zéland.

Csü­tör­tök estig az udvar nem közöl­te, hogy Károly milyen ural­ko­dói nevet vesz fel.

Az új brit király tel­jes neve Károly Fülöp Artúr György, és az ural­ko­dó ezek közül bár­me­lyi­ket választ­hat­ja. Ha a Károly név mel­lett dönt, III. Károly néven lép­het az Egye­sült Király­ság trónjára.

Az ilyen ese­tek­ben össze­hí­vott trón­utód­lá­si tanács (Acces­si­on Coun­cil) vár­ha­tó­an pén­tek dél­előtt ül össze, és for­má­li­san is királlyá nyil­vá­nít­ja az új brit uralkodót.

II. Erzsé­bet király­nő­től a halá­la ese­té­re kidol­go­zott, Lon­don Bridge műve­let nevű pro­to­koll alap­ján vár­ha­tó­an tíz nap múl­va vesz­nek vég­ső búcsút egy­ko­ri ang­li­ai rezi­den­ci­á­ján, a Lon­don nyu­ga­ti hatá­rá­ban fek­vő Wind­sor kas­tély­ban, ott, ahol néhai édes­ap­ja és tavaly ápri­lis­ban, éle­té­nek szá­za­dik esz­ten­de­jé­ben elhunyt fér­je, Fülöp edin­burghi her­ceg is nyugszik.

For­rás: info​start​.hu