Hírek Elszakított területi hirek Magyarországi hírek Elhe­lyez­ték a Kár­pát- Meden­ce ara­tó­ko­szo­rú­ját a Szent István-bazilikában

Elhe­lyez­ték a Kár­pát- Meden­ce ara­tó­ko­szo­rú­ját a Szent István-bazilikában

Elhe­lyez­ték a Szent Ist­ván-bazi­li­ká­ban szer­dán a Kár­pát-meden­ce Ara­tó­ko­szo­rú­ját, ame­lyet az idén haj­dú­ná­ná­si gazd­asszo­nyok fon­tak a Magya­rok Kenye­re – 15 mil­lió búza­szem prog­ram részeként. 

A prog­ram szer­ve­zői, a Magya­rok Kenye­re Ala­pít­vány, a Magyar Gaz­da­kö­rök és Gaz­da­szö­vet­ke­ze­tek Szö­vet­sé­ge (MAGOSZ) és a Nem­ze­ti Agrár­gaz­da­sá­gi Kama­ra (NAK) kép­vi­se­lői együtt, ünne­pé­lyes kere­tek között helyez­ték el a 800 búza­ka­lász­ból álló díszes ara­tó­ko­szo­rút a Szent Ist­ván-bazi­li­ká­ban, ahol a követ­ke­ző hetek­ben meg­te­kint­he­tő az alko­tás. Jakab Ist­ván, az Ország­gyű­lés alel­nö­ke, a MAGOSZ elnö­ke az ese­mé­nyen fel­idéz­te, hogy a Magya­rok Kenye­re – 15 mil­lió búza­szem prog­ram tíz évvel ezelőtt indult útjá­ra. Hang­sú­lyoz­ta: a tri­a­no­ni béke­szer­ző­dés alá­írá­sá­nak szá­za­dik évfor­du­ló­ján, a nem­ze­ti össze­tar­to­zás évé­ben kiemelt jelen­tő­sé­ge van az ara­tó­ko­szo­rú elké­szül­té­nek, amely a magyar közös­ség össze­tar­tá­sát szimbolizálja.

Jel­zi azt, hogy meg­ma­rad­tunk, egy kenyé­ren vagyunk, közös az öröm, közös a bánat, közös a kudarc, közös a siker

– fogal­ma­zott, kiemel­ve: az ide­lá­to­ga­tók érez­ni fog­ják, hogy a nem­zet­ben van erő, hit és kitar­tás. Szól­láth Tibor, a NAK Haj­dú-Bihar megyei elnö­ke, Haj­dú­ná­nás pol­gár­mes­te­re elmond­ta: a míves búza­fü­zért négy gazd­asszony napi 8 órás fonás­sal, 3 hét alatt készí­tet­te el.

A búza­fü­zért sok száz éves hagyo­má­nyo­kat követ­ve a zöld búza­ka­lá­szok­ból alkot­ták meg. A koszo­rú kör­kö­rö­sen szé­le­se­dő ele­mei jel­ké­pe­zik Magyar­or­szá­got, illet­ve a Kár­pát-meden­ce és a világ magyar­sá­gát. Fonás­min­tá­ja tra­di­ci­o­ná­lis nép­mű­vé­sze­ti ele­me­ket ötvöz: az áttört min­tás „lyu­kas” csip­ke mel­lett meg­je­le­nik a „rece”, illet­ve a „finom kes­keny hetes” min­ta, vala­mint az eső­csi­ga- és harang­mo­tí­vum. A magyar gaz­da­össze­fo­gást és a világ magyar­sá­gá­nak egy­sé­gét hir­de­tő koszo­rút Snell György püs­pök, a Szent Ist­ván-bazi­li­ka plé­bá­no­sa, a Szent Jobb őre vet­te át, majd meg­ál­dot­ta az alkotást.

Az éven­te több ezer ado­má­nyo­zót meg­moz­ga­tó Magya­rok Kenye­re – 15 mil­lió búza­szem prog­ram­ban Magyar­or­szág terü­le­té­ről és a Kár­pát-meden­ce magyar­lak­ta tele­pü­lé­se­i­ről aján­la­nak fel első­sor­ban búzát a magyar gye­re­ke­ket, csa­lá­do­kat segí­tő szer­ve­ze­tek javá­ra. A megyén­ként, régi­ón­ként össze­gyűj­tött búza­ado­má­nyo­kat köze­li mal­mok őrlik meg, majd az így elő­ál­lí­tott liszt a ked­vez­mé­nye­zett intéz­mé­nye­ken, gyer­mek­ott­ho­no­kon keresz­tül éven­te több tíz­ezer gyer­mek ellá­tá­sát biztosítja.

For­rás: Demokrata