Hírek Külföldi hirek Elfo­gad­ha­tat­lan, hogy a szo­li­da­ri­tás csak az ille­gá­lis beván­dor­lók befo­ga­dá­sa lehet

Elfo­gad­ha­tat­lan, hogy a szo­li­da­ri­tás csak az ille­gá­lis beván­dor­lók befo­ga­dá­sa lehet

„Lénye­ges terü­le­te­ken értünk egyet Auszt­ri­á­val, ilyen az EU bőví­té­se a Nyu­gat-Bal­kán felé és az ille­gá­lis beván­dor­lók köte­le­ző lete­le­pí­té­si kvó­tá­já­nak elutasítása.”

Auszt­ria az egyik leg­fon­to­sabb és leg­szo­ro­sabb szö­vet­sé­ge­se Magyar­or­szág­nak – jelen­tet­te ki a kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter pén­te­ken Budapesten.

Szij­jár­tó Péter meg­be­szé­lést foly­ta­tott Karo­line Edt­st­ad­ler­rel oszt­rák Euró­pai Uni­ó­ért és alkot­má­nyért fele­lős minisz­ter­rel, majd közös saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ju­kon kiemel­te: nagy­ra becsü­lik a jelen­le­gei oszt­rák kor­mányt, és bár van­nak kér­dé­sek, ame­lyek tekin­te­té­ben eltér az állás­pont­juk, nem hagy­ják, hogy ezek “túszul ejt­sék” az együtt­mű­kö­dést. Kifej­tet­te: lénye­ges terü­le­te­ken ért egyet a két ország, ilyen az EU bőví­té­se a Nyu­gat-Bal­kán felé és az ille­gá­lis beván­dor­lók köte­le­ző lete­le­pí­té­si kvó­tá­já­nak elutasítása.

Az Euró­pai Bizott­ság új mig­rá­ci­ós pak­tu­má­ról elmond­ta: Magyar­or­szág rend­kí­vül nega­tí­van íté­li meg, amit az uni­ós tes­tü­let letett az asz­tal­ra, mert úgy tűnik, Brüsszel nem tanult az elmúlt évek hibá­i­ból és nem adta fel a beván­dor­lás­pár­ti politikáját.

Ez a cso­mag egy remény­te­len kísér­let, hogy ne nevez­zék kvó­tá­nak azt, ami való­já­ban az

– fogal­ma­zott.

Az elő­ter­jesz­tés a mig­rán­sok szét­osz­tá­sá­ról szól, amit Magyar­or­szág nem támo­gat. Ha most újabb ille­gá­lis mig­rá­ci­ós hul­lá­mok len­né­nek, azok már komoly egész­ség­ügyi koc­ká­za­tot is jelen­te­né­nek, ezért tovább­ra is az a magyar állás­pont, hogy a mig­rá­ci­ót nem kezel­ni, hanem meg­ál­lí­ta­ni kell, de ez a cso­mag még min­dig a keze­lés­nél tart – muta­tott rá.

Szij­jár­tó Péter közölte:

a határt tovább­ra is erő­sen védik és nem enge­dik meg ille­gá­lis mig­rán­sok érke­zé­sét az ország területére.

Kitért rá: más közép-euró­pai orszá­gok­hoz hason­ló­an az Euró­pai Bíró­ság előtt támad­ják meg az EU mobi­li­tá­si cso­mag­ját, amely bürok­ra­ti­kus intéz­ke­dé­sek­kel hoz­za hát­rá­nyos hely­zet­be a közép-euró­pai szál­lít­má­nyo­zá­si vállalatokat.

Meg­je­gyez­te: Auszt­ria a máso­dik leg­fon­to­sabb keres­ke­del­mi part­ne­re Magyar­or­szág­nak, a har­ma­dik leg­na­gyobb beru­há­zó az ország­ban, és 2500 itt műkö­dő oszt­rák cég mint­egy 70 ezer ember­nek ad munkát.

Kér­dés­re a kül­ügy­mi­nisz­ter elmond­ta: a magán­éle­tét és a köz­éle­ti tevé­keny­sé­gét éle­sen elvá­laszt­ja egy­más­tól. Már koráb­ban is több­ször sze­re­pelt a közös­sé­gi olda­lán, hogy alkal­man­ként heli­kop­ter­rel uta­zik, de úgy tűnik, ez eddig  “nem min­den­ki­nek tűnt fel” – fogal­ma­zott. Közöl­te: akkor hasz­nál­ta a rend­őr­ség heli­kop­te­rét, ami­kor szük­ség volt rá, hogy elvé­gez­ze a mun­ká­ját, amellyel a válasz­tók meg­bíz­ták és amely a magya­rok érde­két szol­gál­ja. “Nem szó­ra­ko­zás­ról van szó, hanem mun­ka­vég­zés­ről” – jelen­tet­te ki, mél­tat­lan­nak nevez­ve a kritikákat.

Ugyan­csak kér­dés­re Szij­jár­tó Péter közöl­te: a koro­na­ví­rus-jár­vány elle­ni véde­ke­zés­ben nem haboz­nak meg­hoz­ni egy olyan dön­tést sem, amellyel meg tud­ják véde­ni a magya­rok éle­tét, egész­sé­gét és a gaz­da­ság műkö­dő­ké­pes­sé­gét.
Ha a körül­mé­nyek lehe­tő­vé teszik, hogy eny­hít­se­nek a kor­lá­to­zá­so­kon, eny­hí­te­nek, és ha szi­go­rí­ta­ni kell, akkor pedig szi­go­rí­ta­nak – mondta.

Azt is elmond­ta: elfo­gad­ha­tat­lan, hogy a szo­li­da­ri­tás csak az ille­gá­lis beván­dor­lók befo­ga­dá­sa lehet, erre Magyar­or­szág nem haj­lan­dó, akkor sem, ha emi­att sok poli­ti­kai táma­dás­sal kell szem­be­néz­nie.
A határ­vé­de­lem is a szo­li­da­ri­tás egy for­má­ja, mert ezzel meg­aka­dá­lyoz­ták, hogy ille­gá­lis beván­dor­lók töme­gei jus­sa­nak el más euró­pai orszá­gok­ba is – emlékeztetett.

Karo­line Edt­st­ad­ler hang­sú­lyoz­ta: Magyar­or­szág meg­bíz­ha­tó part­ne­re Auszt­ri­á­nak, bará­ti ország, az együtt­mű­kö­dé­sük nagyon fon­tos, és ennek így kell marad­nia a jövő­ben is.
A bizott­ság mig­rá­ci­ós cso­mag­já­ról elmond­ta: az ille­gá­lis beván­dor­lás keze­lé­sé­re a köte­le­ző szét­osz­tás nyil­ván­va­ló­an nem műkö­dik, ez az irány kudar­cot val­lott.
Fon­tos a szo­li­da­ri­tás, de annak más for­má­ja is van, nem­csak az ille­gá­lis beván­dor­lók befo­ga­dá­sa – véle­ke­dett. Az oszt­rák minisz­ter kiemel­te a jog­ál­la­mi­ság jelen­tő­sé­gét, azt mond­ta, ez orszá­ga szá­má­ra olyan alap­ér­ték, amellyel kap­cso­lat­ban nem lehet­sé­ges a kompromisszum.

For­rás: MTI / Magyar Nemzet