Hírek Amerikai hirek Élet­pár­ti köz­pon­tot gyúj­tot­tak fel szél­ső­bal­ol­da­li aktivisták

Élet­pár­ti köz­pon­tot gyúj­tot­tak fel szél­ső­bal­ol­da­li aktivisták

A radi­ká­lis bal­ol­da­li és abor­tusz­pár­ti akti­vis­ták egy­re több nagy­vá­ros­ban ran­da­lí­roz­nak, leg­in­kább élet­pár­ti köz­pon­to­kat gyúj­ta­nak fel. Emel­lett temp­lo­mo­kat is meg­ron­gál­nak és bírá­kat, rend­őrö­ket, orvo­so­kat fenye­get­nek meg.

A New York állam­be­li Buf­fa­ló­ban egy élet­vé­dő köz­pon­tot gyúj­tot­tak fel olyan akti­vis­ták, akik állí­tó­lag a Jane’s Reven­ge nevű radi­ká­lis abor­tusz­pár­ti cso­port­tal áll­nak kap­cso­lat­ban. A Com­pass­Ca­re sze­rint a foga­dó­szo­bá­juk­ba és a nővé­rek iro­dá­já­ba veze­tő abla­ko­kat betör­ték, és tüzet gyúj­tot­tak odabent.

Az épü­le­ten hagyott graf­fitik a Jane’s Reven­ge nevű cso­port­ra utal­tak, amely magá­ra vál­lal­ta a Wis­con­sin Family Acti­on nevű szer­ve­zet Madi­son­ban lévő szék­he­lyén kelet­ke­zett tüzet. A graf­fit­in az állt: „Jane itt volt”.

Jim Har­den, a szer­ve­zet vezér­igaz­ga­tó­ja azt mond­ta, „Ez az abor­tusz­pár­ti­ak Kris­tály­éj­sza­ká­ja. Emi­att az erő­sza­kos cse­le­ke­det miatt a nem ter­ve­zett ter­hes­ség­gel szem­be­sü­lő nők szük­ség­le­tei kielé­gí­tet­le­nek marad­nak, és a babák meg­hal­nak. Vajon Hochul kor­mány­zó megvétózza‑e a ter­hes­sé­gi köz­pon­tok vizs­gá­la­tá­ról szó­ló törvényt? 

Vajon Leti­tia James főál­lam­ügyész nyo­moz­ni fog‑e ezek­kel a gyá­va bűnö­zők­kel szem­ben? A Com­pass­Ca­re újjá­épül, mert a nők job­bat érde­mel­nek. Nem fog­ják abba­hagy­ni a szol­gá­la­tot, mert a szü­le­tés előtt álló fiúk és lányok meg­ér­dem­lik a védelmet”.

„A Com­pass­Ca­re és más pro-life szol­gál­ta­tó köz­pon­tok hóna­pok óta erő­szak cél­pont­jai, mind online, mind sze­mé­lye­sen. Az élet­vé­dők elle­ni erő­szak esz­ka­lá­ló­dá­sa miatt a Com­pass­Ca­re riasz­tot­ta a helyi rend­őr­sé­get és az FBI‑t, és biz­ton­sá­gi szak­em­be­rek­kel kon­zul­tált egy biz­ton­sá­gi terv elké­szí­té­sé­hez, és meg­bí­zott egy biz­ton­sá­gi céget, akik pán­cé­lo­zott üve­gek besze­re­lé­sét segí­tet­ték a buf­fa­lói iro­dá­ba” – írta a CompassCare.

For­rás: vasar​nap​.hu