Hírek Magyarországi hírek Elér­he­tő­ek a Nem­ze­ti Újra­kez­dés Prog­ram 2022 pályá­za­ti felhívásai

Elér­he­tő­ek a Nem­ze­ti Újra­kez­dés Prog­ram 2022 pályá­za­ti felhívásai

Potá­pi Árpád János azt mond­ta, hogy a prog­ra­mok két rész­ben való­sul­nak meg. Az első­ben műkö­dés­re, fej­lesz­tés­re, esz­köz­be­szer­zés­re lehet pályáz­ni, míg a máso­dik­ban ren­dez­vé­nyek szer­ve­zé­sé­re. A szer­ke­zet a 2021-es Nem­ze­ti Újra­kez­dés Prog­ram struk­tú­rá­ját követi.

Az elmúlt tizen­egy évben mind a Kár­pát-meden­ce magyar közös­sé­gei, mind a diasz­pó­ra magyar­jai szá­mít­hat­tak a kor­mány­ra – han­goz­tat­ta az állam­tit­kár. Hoz­zá­tet­te: az elmúlt esz­ten­dő­ben a koro­na­ví­rus-jár­vány elle­né­re több mint 1,7 mil­lió embert tud­tak elér­ni, folya­ma­to­san tar­tot­ták a kap­cso­la­tot a kül­ho­ni magyar szervezetekkel.

A 2021-es esz­ten­dőt a nem­ze­ti újra­kez­dés évé­nek nevez­ték el. Így az állam­tit­kár­ság a koráb­ban több prog­ram része­ként nyúj­tott támo­ga­tá­so­kat, pályá­za­ti kiírá­so­kat Nem­ze­ti Újra­kez­dés Prog­ram cím­mel egy­sé­ge­sí­tet­te, amely­ben hat – okta­tá­si, kul­tu­rá­lis, egy­há­zi, sport, vala­mint ifjú­sá­gi, cser­kész- és közös­sé­gi, illet­ve diasz­pó­ra – alprog­ram sze­re­pelt. Ezen pályá­za­tok sike­re alap­ján hir­det­ték meg 2022-re is a Nem­ze­ti Újra­kez­dés Prog­ram I. és II. elemét.

A két rész keret­össze­ge együtt 2 mil­li­árd forint – közöl­te Potá­pi Árpád János. Ebből a Nem­ze­ti Újra­kez­dés Prog­ram I.-re 1,5 mil­li­árd, a II. lép­cső­re 0,5 mil­li­árd forint jut. Mind­két eset­ben vissza nem térí­ten­dő támo­ga­tást lehet igé­nyel­ni, a meg­va­ló­sí­tá­si idő­szak a jövő év. Az I. rész­ben a pályáz­ha­tó összeg 300 ezer és 5 mil­lió forint, míg a II.-ban 300 ezer és 1 mil­lió forint közötti.

Az állam­tit­kár közöl­te, hogy a műkö­dés­re, fej­lesz­tés­re, esz­köz­be­szer­zés­re szó­ló Nem­ze­ti Újra­kez­dés Prog­ram I. és a ren­dez­vé­nyek szer­ve­zé­sé­re szol­gá­ló Nem­ze­ti Újra­kez­dés Prog­ram II. fel­hí­vá­sai mel­lett egy har­ma­dik pályá­za­ti kiírás is meg­je­le­nik csü­tör­tö­kön, a Kár­pát-meden­cei Test­vér­te­le­pü­lé­si Prog­ra­mé, amely­nek közös­sé­gi és gaz­da­sá­gi része is van. A keret­összeg 500 mil­lió forint, amely fele-fele arány­ban osz­lik meg a két alprog­ram között. A támo­ga­tás itt is vissza nem térí­ten­dő, a meg­va­ló­sí­tá­si idő­szak szin­tén 2022. Igé­nyel­ni 500 ezer és 1 mil­lió forint közöt­ti össze­get lehet. Potá­pi Árpád János meg­je­gyez­te, hogy a test­vér­te­le­pü­lé­si prog­ram­hoz kap­cso­ló­dó­an fel­mé­rést végez­nek és fel­ké­szí­tőt szerveznek.

Az ese­mény saj­tó­anya­gá­ban azt írták, hogy a kor­mány 2011-től támo­gat­ja pályá­za­tok kere­té­ben a kül­ho­ni magyar szer­ve­ze­tek műkö­dé­sét, fej­lesz­té­sét, esz­köz­be­szer­zé­sét, vala­mint ren­dez­vé­nye­it. A 2022-es Nem­ze­ti Újra­kez­dés Prog­ram I. és II. kiírá­sa­in a magyar­ság össze­tar­to­zá­sa és szü­lő­föl­dön való bol­do­gu­lá­sa szem­pont­já­ból meg­ha­tá­ro­zó tevé­keny­sé­get foly­ta­tó szer­ve­ze­tek vehet­nek részt csütörtöktől.

A 2015 óta éven­te meg­hir­de­tett test­vér­te­le­pü­lé­si prog­ram pedig új ele­mek­kel bővült idén. A pályá­za­ti kiírá­sok a ide kat­tint­va érhe­tők el.  Meg­je­gyez­ték, hogy a három fel­hí­vás kere­té­ben 2021-ben 2,34 mil­li­árd forint­tal támo­gat­ták a közös­sé­ge­ket; több mint 2700 pro­jekt való­sul­ha­tott meg.

A Kár­pát-meden­cei Test­vér­te­le­pü­lé­si Prog­ram pályá­za­tá­ra magyar­or­szá­gi tele­pü­lé­si és megyei önkor­mány­za­tok jelent­kez­het­nek vala­mely kül­ho­ni tele­pü­lés­sel közö­sen meg­va­ló­sí­tan­dó pro­jekt­re. Új elem a magyar-magyar gaz­da­sá­gi kap­cso­la­tok ösz­tön­zé­se – emel­ték ki a sajtóanyagban.

For­rás: bgazrt​.hu