Hírek Magyarországi hírek „Ele­gem van, hogy egye­sek boksz­zsák­nak tekin­tik Magyarországot“

„Ele­gem van, hogy egye­sek boksz­zsák­nak tekin­tik Magyarországot“

Kemé­nyen rea­gált Szij­jár­tó Péter a Nép­sza­va jog­ál­la­mi­ság­gal kap­cso­la­tos kér­dé­sé­re. A minisz­ter rávi­lá­gí­tott, hogy egyes nyu­gat-euró­pai poli­ti­ku­sok Magyar­or­szá­got boksz­zsák­nak tekin­tik, és arra is, hogy az uni­ó­ban a később csat­la­ko­zó közép-euró­pai orszá­go­kat meg­hur­col­ják olyan mond­va­csi­nált indo­kok­kal, ame­lyek miatt a régi tag­ál­la­mo­kat is lehet­ne kri­ti­zál­ni, de ők kivált­sá­go­sak. A minisz­ter sze­rint az Euró­pai Uni­ó­ban min­den tag­or­szág­ra ugyan­an­nak a sza­bály­nak kell érvé­nye­sül­nie, ezért Magyar­or­szág és Len­gyel­or­szág közös jogi inté­ze­tet hoz lét­re annak érde­ké­ben, hogy közö­sen lép­je­nek fel a libe­rá­lis véle­mény­el­nyo­más­sal szemben 

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az Euró­pai Uni­ó­ban min­den tag­or­szág­ra ugyan­an­nak a sza­bály­nak kell érvé­nye­sül­nie. Ne az legyen, hogy vala­ki csak azért, mert közép-euró­pai, csak azért, mert pat­ri­ó­ta kor­má­nya van, csak azért, mert a mig­rá­ci­ót ellen­zi, csak azért, mert keresz­tény ala­po­kon álló poli­ti­zá­lást foly­tat, azért támad­ják meg.

Ele­gem van abból, hogy egyes nyu­gat-euró­pai poli­ti­ku­sok boksz­zsák­nak tekin­tik Magyar­or­szá­got… Vég­re lép­jünk már túl azon, hogy csak azért, mert vala­ki később csat­la­ko­zott az Euró­pai Uni­ó­hoz, csak azért, mert vala­ki közép-euró­pai, az ilyen nyu­gat-euró­pai „jog­ál­la­mi­sá­gi” táma­dá­sok­nak legyen kitéve.

– hang­sú­lyoz­ta Szij­jár­tó Péter a Nép­sza­va kér­dé­sé­re reagálva.

Pat­ri­ó­ta poli­ti­kánk miatt támad min­ket a libe­rá­lis fősodor

Magyar­or­szág és barát­ja, Len­gyel­or­szág „a libe­rá­lis ideo­ló­gi­ai véle­mény­el­nyo­más­sal” szem­be­ni együt­tes fel­lé­pés érde­ké­ben közös össze­ha­son­lí­tó jogi inté­ze­tet hoz lét­re – jelen­tet­te be Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter hét­főn, miu­tán fogad­ta len­gyel kol­lé­gá­ját, Zbig­ni­ew Raut.

Szij­jár­tó Péter azt mond­ta: a nem­ze­ti érde­ket egy­ér­tel­mű­en elő­tér­be helye­ző, keresz­tény ala­po­kon poli­ti­zá­ló két pat­ri­ó­ta kabi­net poli­ti­ká­ja sok­szor meg­emészt­he­tet­len a „nem­zet­kö­zi libe­rá­lis főso­dor” szá­má­ra, amely ezért folya­ma­to­san támad­ja a két orszá­got.

A közös jogi inté­zet „a kel­lő jogi biz­ton­sá­got, bázist és tudást fog­ja fel­hal­moz­ni a libe­rá­lis ideo­ló­gi­ai véle­mény­el­nyo­más­sal szem­ben” – emel­te ki.

Szij­jár­tó Péter kifej­tet­te: Len­gyel­or­szág nem­csak Magyar­or­szág barát­ja, hanem baj­tár­sa és leg­szo­ro­sabb szö­vet­sé­ge­se Európában.

A magyar kül­po­li­ti­ka érdek­ér­vé­nye­sí­tő-képes­sé­ge nagy­mér­ték­ben múlik a V4-ek ere­jén, illet­ve Magyar­or­szág és Len­gyel­or­szág szö­vet­sé­gé­nek erős­sé­gén. Ezért annak fóku­szá­ban min­dig ott van a magyar-len­gyel kap­cso­la­tok és a viseg­rá­di cso­port (V4) folya­ma­tos erő­sí­té­sé­nek szán­dé­ka – húz­ta alá.

Hang­sú­lyoz­ta: a V4-ek ma a leg­szo­ro­sabb, leg­ha­té­ko­nyabb és a leg­ered­mé­nye­sebb szö­vet­ség az Euró­pai Uni­ón belül.

„Az euró­pai jövő­ről szó­ló kőke­mény vitá­kat is ezen szo­li­da­ri­tás és együtt­mű­kö­dés tala­ján vív­juk meg” – fűz­te hozzá.

Szij­jár­tó Péter leszö­gez­te: Len­gyel­or­szág és Magyar­or­szág eluta­sít­ja az Euró­pai Bizott­ság (EB) új mig­rá­ci­ós pak­tu­mát, mivel az egy mig­rá­ció­ba­rát, a beván­dor­lást ins­pi­rá­ló doku­men­tum, amely újabb és újabb mig­rá­ci­ós hul­lá­mok meg­in­du­lá­sá­nak veszé­lyé­vel fenye­get, vala­mint – más­hogy nevez­ve, de abban – tovább­ra is sze­re­pel a köte­le­ző bete­le­pí­té­si kvóta.

„Az tovább­ra is vörös vonal, szá­munk­ra tel­jes mér­ték­ben elfo­gad­ha­tat­lan” – rög­zí­tet­te, hoz­zá­té­ve, hogy a V4-ek tovább­ra is foly­tat­ják a mig­rá­ció meg­ál­lí­tá­sá­ra irá­nyu­ló sike­res politikájukat.

For­rás: Magyar Nemzet