Hírek Vélemények/Publicisztikák Elad­ni Istent

Elad­ni Istent

Micso­da irgal­mat­lan ágyú­szó, fegy­ver­ro­po­gás hal­lat­szik Nyu­gat-­Eu­ró­pá­ból! Magyar­or­szá­got, a magyar kor­mányt lövik, támad­ják, gya­láz­zák úton- útfé­len a médi­á­ban, a poli­ti­ká­ban. Hon­nan jön ez a gya­lá­za­tos gyű­lö­let, ez az esze­ve­szett ria­dó? Talán még a mene­kült­vál­ság ide­jén, a határ­zár fel­épí­té­se­kor sem ron­tot­tak neki az ország­nak ilyen düh­vel, ilyen féke­vesz­tett tom­bo­lás­sal. A sze­rep­lők per­sze nagy­já­ból ugyan­azok, s a mód­szer is ugyan­az. Hazud­ni, hazud­ni, hazudni.

Most azért zeng az ég, mert az Ország­gyű­lés elfo­gad­ta a gyer­me­kek védel­mé­ről szó­ló, a pedo­fi­lok ellen irá­nyu­ló tör­vényt. Hát tény­leg skan­da­lum! Ezért mini­mum fej­vesz­tés jár­na kul­tu­rált orszá­gok­ban Orbán Vik­tor­nak – gon­dol­hat­ja akár az egy­sze­rű euró­pai pol­gár is. Már per­sze ha iga­zak len­né­nek a vádak, amik­kel ellen­fe­le­ink tele­ha­zud­ják a vilá­got. Csak hát nem iga­zak. Mint már sok­szor elmond­tuk, ez a tör­vény a gyer­me­kek joga­it, tes­ti-lel­ki egész­sé­gét védi, s egyet­len betű­jé­vel nem kor­lá­toz­za a homo­sze­xu­á­li­sok, a bisze­xu­á­li­sok, a transz­ne­mű­ek vagy bár­me­lyik, önma­gát vala­mi­lyen elté­rő sze­xu­á­lis irá­nyult­sá­gú­ként meg­ha­tá­ro­zó sze­mély, cso­port joga­it. Fel­nőtt­ko­rá­ban min­den magyar állam­pol­gár úgy éli a nemi éle­tét, aho­gyan akar­ja, olyan iden­ti­tást választ magá­nak, ami­lyet sze­ret­ne. Az állam­nak ehhez tovább­ra sincs köze, csak annyi, hogy véd­je eze­ket a hon­fi­tár­sa­in­kat min­den­fé­le támadástól.

Akkor vajon miért ez a tébo­lyo­dott ellen­tá­ma­dás? Magyar­or­szá­got min­den­nel és min­den­ho­gyan támad­ni kell, ami­kor és ahol csak lehet, mert minden­nek ellent­mond, ami­ről a glo­ba­lis­ta ame­ri­kai, euró­pai elit álmo­do­zik. Magyar­or­szág nem akar ille­gá­lis mig­rá­ci­ót, nem akar ­Euró­pai Egye­sült Álla­mo­kat, meg akar­ja őriz­ni, keresz­tény, nem­zet­ál­la­mi létét. És ráadá­sul nem akar­ja magát öngyil­kos­ság­ba ker­get­ni Soros György pénzén.

Na, ide lyu­kad­tunk ki már megint – gon­dol­hat­ják azok, akik sze­rint Soros­nak sem­mi­hez sem­mi köze. Csak hát e mögött a táma­dás­so­ro­zat mögött is fel­sej­lik a magyar szár­ma­zá­sú mil­li­ár­dos alak­ja, nem is nagyon kell túl mély­re kapar­gat­ni. Gerald Kna­us, Soros kar­mes­te­re kiad­ja a paran­csot, s a nyu­ga­ti média, a Soros-bérenc poli­ti­ku­sok azon­nal ricsa­joz­ni kez­de­nek. Mind­egy, mi az igaz­ság, ők kot­tá­ból ját­sza­nak, s ami abban írva van, azt mond­ják, har­sog­ják min­den hul­lám­hosszon. Hogy egyi­kük is elolvasta‑e a hivat­ko­zott magyar jog­sza­bályt? Ugyan, az igaz­ság csak meg­za­var­ná cse­kély értel­mü­ket. Meg egyéb­ként is. ha a tábor­nok kiad­ja a paran­csot, akkor tüzel­ni kell, akkor támad­ni kell. Kit érde­kel az igazság?

Itt van ez a „hol­land fic­kó”, ez a minisz­ter­el­nök. Ő már egye­ne­sen kizár­ná hazán­kat az uni­ó­ból, s azt mond­ja, a magya­rok­nak le kell tér­del­ni­ük Euró­pa előtt. Micso­da pök­hen­di, alá­va­ló beszéd ez? Ha vala­ki­nek tér­de­pel­ni­va­ló­ja van, az éppen Hol­lan­dia. Sokat tud­ná­nak erről mesél­ni Indo­né­zi­á­tól Dél-Afri­ká­ig. A gyar­ma­ti orszá­gok kifosz­tá­sá­ból, az ott élők rab­szol­ga­sor­ban tar­tá­sá­ból degesz­re hízott ország poli­ti­ku­sa­ként talán befog­hat­ná a szá­ját Mark Rut­te az embe­ri jogok­ról meg az euró­pai érté­kek­ről. Van egy régi mon­dás, misze­rint a hol­lan­dok elad­nák az Istent is, ha el tud­nák szállítani.

Nyu­gat-Euró­pa már rég elad­ta Istent, elad­tak és fel­ad­tak min­dent, ami szá­munk­ra még fon­tos: Isten, haza, csa­lád, gye­rek. Az ő dol­guk. De ne szól­ja­nak bele abba, mi hogyan aka­runk élni, hogyan akar­juk meg­vé­de­ni a gyer­me­ke­in­ket, pél­dá­ul az olyan hol­land pedo­fil vad­ál­la­tok­tól, akik­ről sok egy­ko­ri álla­mi gon­do­zott tud­na mit mesélni.

A magyar kor­mány­nak meg azt üzen­jük: vegye­nek pél­dát a foci­csa­pa­tunk­ról. Har­col­ja­nak, küzd­je­nek iga­zu­kért a vég­ső­kig. S bár­mi lesz is az ered­mény, a világ nagy része cso­dál­ni fog­ja a bátor­sá­got, a hitet, az akaratot.

Néző Lász­ló