Hírek Elszakított területi hirek El kell taka­rí­ta­ni a meg­gya­lá­zott úzvöl­gyi kato­na­te­me­tő­ből a tör­vény­te­le­nül fel­ál­lí­tott román betonkereszteket

El kell taka­rí­ta­ni a meg­gya­lá­zott úzvöl­gyi kato­na­te­me­tő­ből a tör­vény­te­le­nül fel­ál­lí­tott román betonkereszteket

Alap­ta­lan­nak ítél­te a Bákó Megyei Táb­la­bí­ró­ság pén­te­ken az úzvöl­gyi kato­na­te­me­tő egyik peré­ben benyúj­tott fel­leb­be­zést, és meg­erő­sí­tet­te a Csík­szent­már­ton­nak ked­ve­ző alap­fo­kú íté­le­tet.

A Bákó Megyei Táb­la­bí­ró­ság másod­fo­kú íté­le­té­nek kivo­na­tát a romá­ni­ai bíró­sá­gok por­tál­ján tet­ték köz­zé pén­te­ken. Esze­rint a fel­leb­be­zés nem meg­ala­po­zott, és az alap­fo­kú íté­let lép jogerőre.

A nap­ra pon­to­san egy éve hozott alap­fo­kú íté­let érvény­te­le­ní­tet­te a teme­tő román par­cel­lá­já­nak az épí­té­si enge­dé­lyét, és a tör­vény­te­len épít­mény lebon­tá­sát ren­del­te el.

For­rás: vad​haj​ta​sok​.hu