Hírek Vélemények/Publicisztikák El kell hin­nünk, hogy Trump nyerhetett!

El kell hin­nünk, hogy Trump nyerhetett!

Van egy embe­ri tulaj­don­sá­gunk, még­pe­dig az alap­ve­tő nyu­ga­lom utá­ni vágyunk. S hogy a nyu­gal­mat meg­kap­juk, haj­la­mo­sak vagyunk hin­ni a min­den­ko­ri „hiva­ta­los­ság­nak”: elfo­gad­juk a hiva­tal dön­té­sét, hatá­ro­za­tát akkor is, ha kétel­ke­dünk benne.

Kicsit így vagyunk Joe Biden állí­tó­la­gos győ­zel­mé­vel kap­cso­lat­ban is. Tud­juk nagyon jól, hogy elké­pesz­tő­en gya­nús ese­mé­nyek tör­tén­tek a válasz­tá­sok során, ame­lyek feke­tén-fehé­ren arra mutat­nak, hogy a demok­ra­ták – és mögöt­tük ter­mé­sze­te­sen a deep sta­te, vagy­is a háló­za­to­san műkö­dő glo­bá­lis elit – elcsal­ták a választásokat.

És még­is: a hiva­ta­los – vagy­is fősod­ra­tú – média, a CNN-től saj­nos egé­szen a Fox New­sig gya­kor­la­ti­lag „beje­len­tet­te”, hogy Biden már vissza­von­ha­tat­la­nul meg­nyer­te a válasz­tá­so­kat, a szö­vet­sé­gi válasz­tá­si bizott­ság pedig azt nyi­lat­koz­ta, hogy „a 2020-as válasz­tás volt a leg­biz­ton­sá­go­sabb vok­so­lás az ame­ri­kai tör­té­ne­lem­ben”. (Ez annyi­ra cini­kus meg­nyil­vá­nu­lás a száz­szám­ra mutat­ko­zó gya­nús jelen­sé­gek után, hogy már önma­gá­ban is árulkodó.)

Per­sze hogy ilyen ellen­szél­ben, a „hiva­ta­los­ság” dör­ge­del­mes kinyi­lat­koz­ta­tá­sa­i­nak bru­tá­lis súlya alatt gör­nye­dez­ve, már nem iga­zán merünk szem­be­men­ni a fősod­rat­tal, mert a végén még min­ket fog­nak hülyé­nek nézni.

Sza­kadt szé­lű ame­ri­kai zász­ló lobog a Flo­ri­da állam­be­li Orlan­dó­ban. Fotó: MTI/AP/Orlando Sentinel/Joe Burbank

Pedig ezt kell ten­nünk – szem­be kell men­nünk a fősodrattal!

Per­sze tud­juk mi jól, mert meg­mond­ják nekünk: a meg­tes­te­sült Igaz­ság maga Joe Biden. A sötét­ség pedig Trump.

Ezért „csak” Biden nyerhet.

És való­ban nagyon nehéz szem­be­men­ni az árral, a mai glo­ba­lis­ta-libe­rá­lis-mul­ti­kul­ti árral. Könnyebb elfo­gad­ni, hogy tény­leg Biden nyert, higgyünk a hivatalosságoknak.

De emlé­kez­zünk: ugyan­ilyen lel­ki okok­ból fogad­tuk el egy ide­ig, hogy az USA azért támad­ja le a Szad­dám Husze­in által veze­tett Ira­kot, mert az tömeg­pusz­tí­tó (vegyi) fegy­ve­rek­kel ren­del­ke­zik, és támo­gat­ja az al-Kái­da nevű ter­ror­szer­ve­ze­tet. Aztán kide­rült, hogy ebből sem­mi nem volt igaz, kide­rült, hogy tuda­to­san ver­ték át az egész vilá­got ifjabb Bushék.

Itt a mi pél­dánk is: a 2002-es válasz­tá­so­kon szá­mos, nagyon gya­nús jel árul­ko­dott arról, hogy a szo­ci­a­lis­ták „kre­a­tí­van” bele­avat­koz­tak a folya­mat­ba (pél­dá­ul a lánc­sza­va­zás­sal, de több más fur­csa jelen­ség akadt, töb­bek között a MIÉP külö­nös „vissza­esé­se” a fővá­ro­si sza­va­za­tok szám­lá­lá­sá­nál, miköz­ben éppen a fővá­ros­ban volt a párt a leg­erő­sebb). Sokan tüntettek/tüntettünk is, a sza­va­za­tok újra­szám­lá­lá­sát kér­ve. Ám az újon­nan meg­ala­ku­ló MSZP – SZDSZ-kor­mány egyik első dol­ga az volt, hogy júli­us 20-án leda­rál­ja a sza­va­zó­cé­du­lá­kat… A „hiva­tal” dön­tött, az ered­ményt pedig végül tudo­má­sul vet­tük, mert nem tehet­tünk mást.

És hát per­sze: nagyon nehéz elhin­ni, hogy a demok­rá­cia és a sza­bad­ság ősha­zá­já­ban gigan­ti­kus csa­lás tör­tént vol­na. Egy­sze­rű­en nem akar­juk elfo­gad­ni, hogy ez meg­tör­tén­het. Mert ez rom­ba dön­te­né ben­nünk a „hiva­ta­lo­san” és tör­vé­nye­sen műkö­dő világ­ról alko­tott biz­ton­sá­gos képünket.

Nos, vegyük ész­re: ők pon­to­san tisz­tá­ban van­nak ezzel az embe­ri, lel­ki szük­ség­let­tel, a biz­ton­ság, kiszá­mít­ha­tó­ság, nyu­ga­lom irán­ti vágyunk­kal, és ezt hasz­nál­ják ki. Ezért mer­nek akár bru­tá­lis, égbe­ki­ál­tó szél­há­mos­sá­go­kat elkövetni.

Emlé­kez­zünk csak 2006-ra: hit­tük vol­na, hogy Gyur­csány­ék elcsal­ják a válasz­tá­so­kat? Nem. Pedig lénye­gét tekint­ve ezt tet­ték, ha nem is lánc­sza­va­zás­sal, hanem a válasz­tók átve­ré­sé­vel. És mit is mon­dott az őszö­di? Tün­tet­ni fog­nak – majd meg­un­ják, hazamennek.

Nos, a demok­ra­ták Ame­ri­ká­ban éppen ebben bíz­nak: a repub­li­ká­nu­sok majd meg­un­ják, haza­men­nek. És Biden elnök lesz. Az embe­rek pedig foko­za­to­san napi­rend­re tér­nek az ese­mé­nyek felett, mert vég­ső soron nyu­ga­lom­ra vágynak.

Én meg azt mon­dom: tart­sunk ki még, higgyünk abban, hogy az igaz­ság­nak győz­nie kell, higgyünk abban, hogy Trump és csa­pa­ta nem adja fel, és kikény­sze­rí­ti az összes sza­va­zat újra­szám­lá­lá­sát. Fiat jus­ti­tia, pere­at mun­dus! – kemény mon­dás ez, de sze­rin­tem töb­bet ér min­den­nél. Még a nyu­gal­munk­nál is töb­bet ér, sőt, való­já­ban akkor nyu­god­ha­tunk meg iga­zán, ami­kor meg­tör­té­nik az újra­szám­lá­lás, és kide­rül, hogy tény­sze­rű­en ki nyer­te a választásokat.

Kérek min­den­kit, ne higgyen fel­té­tel és fenn­tar­tás nél­kül a min­den­ko­ri „hiva­tal­ban”! Mert itt és most, pon­to­sab­ban az Egye­sült Álla­mok­ban a deep sta­te, a glo­bá­lis elit az, amely a hiva­tal által akar ben­nün­ket meg­győz­ni vala­mi­ről, ami koránt­sem egy­ér­tel­mű, sőt.

Az odd­sa­i­mat én Trum­pra teszem!

For­rás: Magyar Nem­zet / Fricz Tamás