Hírek Magyarországi hírek Együtt újra sike­rül­ni fog

Együtt újra sike­rül­ni fog

Orbán Vik­tor írá­sa a Magyar Nem­zet­ben az őszi poli­ti­kai évad elé

Tus­nád­für­dő nincs. Köt­cse sincs. Tran­zit sincs. Jár­vány van. A vírus a poli­ti­kai gon­dol­ko­dás műhe­lye­i­nek nyá­ri talál­ko­zó­it is meg­ti­ze­del­te. Pedig len­ne mit átgon­dol­ni és meg­be­szél­ni. Olyas­mit és úgy, amit és ahogy a par­la­men­ti lök­dö­ső­dés és a modern kom­mu­ni­ká­ció néhány mon­da­tos kere­tei között bajos len­ne. Marad hát beszéd helyett az írás, elő­adás helyett az esszé.

Illi­be­rá­lis, kon­zer­va­tív, keresz­tény­de­mok­ra­ta, liberális

A szel­le­mi szu­ve­re­ni­tá­sért és intel­lek­tu­á­lis sza­bad­sá­gért évek­kel ezelőtt éppen Tus­nád­für­dőn meg­in­dí­tott küz­del­münk las­san ter­mő­re for­dul. A poli­ti­kai kor­rekt­ség, vagy­is a liber­nyák doktrína‑, beszéd­mód- és stí­lus­dik­tá­tu­mok elle­ni láza­dás med­re egy­re szé­le­se­dik. Egy­re töb­ben és egy­re bát­rab­ban lép­nek ki a már foj­to­ga­tó­an szűk egyet­len helyes beszéd­mód, egyet­len helyes demok­rá­cia­föl­fo­gás, egyet­len helyes Euró­pa- és Nyu­gat-értel­me­zés kalo­dá­já­ból. A sza­ba­du­lá­si kísér­let önma­gá­ban sem egy­sze­rű, a bün­te­tés koc­ká­za­ta jelen­tős. Kiuta­sí­tás az aka­dé­mi­ai élet­ből, állás­vesz­tés, meg­bé­lyeg­zés, egye­te­mi vessző­fu­tás, a pél­dák las­san min­den­na­po­sak. De ha sike­rül is túl­jut­ni a jól meg­fi­ze­tett és óra­mű­pon­tos­ság­gal jár­őrö­ző liber­nyák határ­őrö­kön, meg kell küz­de­nünk a még­oly jó szán­dé­kú hall­ga­tó­ság mélyen ülő ref­le­xe­i­vel is. Hiá­ba kifi­no­mult az okfej­tés, a naci­o­na­liz­mus dicsé­re­té­től akkor is össze­rán­dul a német gyo­mor, ha azt Hazony pro­fesszor írta Jeru­zsá­lem­ből. És bár­mi­lyen bár­so­nyos hang­fek­vés­ben beszé­lünk is az illi­be­rá­lis demokrá­ciáról, a német és az angol­szász fül­nek bor­zasz­tó­an hang­zik. Ma még.

Ám a libe­rá­lis szel­le­mi elnyo­más elle­ni láza­dás med­re nem­csak szé­le­se­dik, de mélyül is. Egy­re több a meg­győ­ző esszé, az ala­pos tanul­mány és a meg­ke­rül­he­tet­len monog­rá­fia. Ha a brüssze­li bubo­rék­ban még nem vall­ják is be, mi már lát­juk, hogy a király mez­te­len. A „demok­rá­cia csak libe­rá­lis lehet” dokt­rí­ná­ja, az érint­he­tet­len bál­vány, a nagy fétis ledőlt, már csak a fel­ka­vart por­fel­hő üle­pe­dé­sét kell meg­vár­nunk, és nem­csak tud­ni, hanem lát­ni is fog­juk. Úgy tűnik, hogy a kon­zer­va­tív és keresz­tény­de­mok­ra­ta pár­tok, poli­ti­kai moz­gal­mak kisza­ba­dul­hat­nak a libe­rá­li­sok élet­ve­szé­lyes öle­lé­sé­ből. Az „olyan, hogy illi­be­rá­lis demok­rá­cia, nincs” és a hason­ló mon­da­to­kat most már a poli­ti­kai osto­ba­sá­gok köny­vé­be jegy­zik föl, jöj­je­nek bár­mi­lyen magas hely­ről is. A kon­zer­va­tív poli­ti­kai gon­dol­ko­dók vég­re vet­ték a bátor­sá­got, és a mate­ma­ti­kai bizo­nyí­tá­sok ele­gan­ci­á­ját is meg­ha­la­dó vonal­ve­ze­tés­sel iga­zol­ják, hogy a libe­ra­liz­mus és a kon­zer­va­ti­viz­mus a poli­ti­kai elmé­let két ellen­té­tes pozí­ci­ó­ját kép­vi­se­lik. Meg­mu­tat­ták, hogy azok érvei, akik a kon­zer­va­ti­viz­must a libe­ra­liz­mus nagy ernyő­je alá akar­ják betusz­kol­ni, téved­nek. Akik azt állít­ják, hogy a hatal­mi ágak szét­vá­lasz­tá­sát, a pol­gá­ri és a poli­ti­kai sza­bad­ság­jo­go­kat, a magán­tu­laj­don védel­mét és a kor­lá­tok közé terelt kor­mány­zást, vagy­is a jog ural­mát, jog­ál­la­mot csak a libe­ra­liz­mus szel­le­mi kere­tei között lehet elgon­dol­ni és csak a libe­rá­lis demok­rá­cia esz­kö­zé­vel lehet meg­va­ló­sí­ta­ni, azok téved­nek, hogy ennél a jóin­du­la­tú magya­rá­zat­nál marad­junk. Per­sze isme­rünk olyan magya­ro­kat is, akik ezt a fel­ad­ványt már koráb­ban meg­fej­tet­ték, de rájöt­tek, mennyi­vel kel­le­me­sebb a langy­me­leg libe­rá­lis sza­lo­nok nyá­jas moso­lyá­tól kísért elis­me­rő váll­ve­re­ge­té­se­ket begyűj­te­ni Brüsszel­ben, mint feke­te bárány­ként kuco­rog­ni ott­hon, Buda­pes­ten. Az a kis éme­lyí­tő rossz érzés ott a gyo­mor táján nem is tűnik olyan nagy árnak. Habár ma a közép-euró­pai sza­lo­nok hőfo­ka, bútor­za­ta és a ven­dé­gek ele­gan­ci­á­ja egy­re kevés­bé marad el a nyu­ga­ti­ak­tól, a kony­há­ról nem is beszél­ve. Hama­ro­san indul a vissza­som­for­dá­lás. Mint Moszk­vá­ból egykoron.

A kon­zer­va­ti­viz­mus és libe­ra­liz­mus mai össze­ke­ve­re­dé­se arra vezet­he­tő vissza, hogy a tota­li­ta­riz­mus elle­ni nagy csa­ták­ban a kon­zer­va­tí­vok és a libe­rá­li­sok fél­re­tet­ték lényeg­be vágó és akkor még nyil­ván­va­ló külön­bö­ző­sé­ge­i­ket. Fél­re­tet­ték és szö­vet­sé­get kötöt­tek a közös ellen­ség­gel szem­ben. Szö­vet­sé­get a náciz­mus és a kom­mu­niz­mus, a nácik és a kom­mu­nis­ták ellen. Hosszú, évszá­za­dos küz­de­lem volt ez, s hogy a szö­vet­sé­ge­sek gon­do­la­tai, érvei, alap­ve­té­sei milyen erő­sen össze­ga­ba­lyod­tak, csak akkor derült ki, ami­kor a szö­vet­ség a ber­li­ni fal leom­lá­sá­val Nyu­ga­ton, a szov­je­tek kivo­nu­lá­sá­val pedig Kele­ten is elvesz­tet­te az értelmét.

Poli­ti­ku­sok, újság­írók, sőt még tudó­sok is könnye­dén vál­to­gat­ják a kon­zer­va­tív és libe­rá­lis esz­mé­ket és fogal­ma­kat. Soká­ig, túl soká­ig, mint­egy két évti­ze­dig tűnt úgy, hogy nincs ezzel sem­mi baj, ha intel­lek­tu­á­li­san pon­tat­lan és pon­gyo­la is, komoly kár azért nem szár­ma­zik belő­le. Ezt gon­dol­ták az angol­szász kon­zer­va­tí­vok és az ­euró­pai keresz­tény­de­mok­ra­ták is. A hely­zet azon­ban mára meg­vál­to­zott. A dol­gok komoly­ra for­dul­tak. Ami koráb­ban cse­kély szel­le­mi hibá­nak, rossz test­tar­tás­nak, elvi­sel­he­tő rend­el­le­nes­ség­nek tűnt, mára meg­aka­dá­lyoz­za, hogy fon­tos kér­dé­sek­ben tisz­tán lát­has­sunk. Elfe­di azt a tényt, hogy a kon­zer­va­tí­vok és keresz­tény­de­mok­ra­ták szá­má­ra a leg­na­gyobb kihí­vást és ellen­fe­let ma és újra a libe­ra­liz­mus és a libe­rá­li­sok jelen­tik. A keresz­tény­de­mok­ra­ta és a libe­rá­lis gon­dol­ko­dás alap­el­vei hom­lok­egye­nest ellen­kez­nek, és a libe­rá­li­sok táma­dá­sa­i­nak cél­ke­reszt­jé­ben csu­pa olyas­mi áll, amik szá­munk­ra éppen a leg­fon­to­sab­bak, a kívá­na­tos­nak tar­tott poli­ti­kai rend sarok­kö­vei, a kon­zer­va­tív-keresz­tény­de­mok­ra­ta hagyo­mány szí­ve köze­pe, mint a nem­zet, a csa­lád, a val­lá­si hagyomány.

A fel­is­me­rés, ha így megy tovább, akkor a keresz­tény-kon­zer­va­tív erők asszisz­tál­ni fog­nak a nem­ze­tek elgyen­gí­té­sé­hez, a val­lá­si hagyo­mány fel­szá­mo­lá­sá­hoz és a csa­lád lemi­nő­sí­té­sé­hez és meg­csú­fo­lá­sá­hoz, itt, Közép-Euró­pá­ban emel­ke­dett a nyil­vá­nos és álla­mi poli­ti­ka szint­jé­re. Itt gyul­ladt ki a piros lám­pa, itt húz­tuk meg a vész­fé­ket, és itt, első­sor­ban Len­gyel­or­szág­ban és Magyar­or­szá­gon ver­tük fél­re a haran­go­kat. Itt volt ele­gen­dő erő vissza­rán­ta­ni a keresz­tény­de­mok­ra­ták és kon­zer­va­tí­vok euró­pai poli­ti­kai ott­ho­nát, az Euró­pai Nép­pár­tot a sza­ka­dék szé­lé­ről. Itt volt ele­gen­dő élet­ösz­tön és hang­erő elmon­da­ni, hogy nem koc­káz­tat­hat­juk az euró­pai keresz­tény­de­mok­rá­cia jövő­jét a még­oly ért­he­tő német igény ked­vé­ért sem, hogy a brüssze­li koalí­ciós párt­min­tá­zat egyez­zen a ber­li­ni­vel, mert így teremt­he­tő össz­hang a két erő­köz­pont között a legkönnyebben.

Ha tehát Ber­lin­ben a keresz­tény­de­mok­ra­ták a bal­ol­dal­lal lép­nek koa­lí­ci­ó­ra, azt kell ten­nie az EPP-nek is az Euró­pai Par­la­ment­ben. Ha ezt a nyom­vo­na­lat követ­jük, a német válasz­tá­sok után meg­is­mer­het­jük az EPP és a zöl­dek koa­lí­ci­ó­já­nak szép­sé­ge­it is, ahogy azt már ízlel­ge­tik a bécsi laboratóriumban.

Közép-Euró­pá­ban azon­ban nem­csak a jó ízlés lázad föl az effé­le per­ver­zió gon­do­la­tá­ra, hanem a józan ész is. A libe­rá­lis és a keresz­tény­de­mok­ra­ta poli­ti­kai elmé­let külön­bö­ző­sé­gei nem csak az egye­te­mi kated­rák vilá­gá­ban fon­to­sak. Súlyos gya­kor­la­ti poli­ti­kai követ­kez­mé­nyei is vannak.

A libe­rá­li­sok – itt nem rész­le­te­zen­dő, Kan­tig vissza­nyú­ló filo­zó­fi­ai meg­fon­to­lás­ból – azt hiszik, hogy min­den orszá­got, azo­kat is, ame­lye­ket ma nem libe­rá­lis demok­rá­ci­a­ként irá­nyí­ta­nak, arra kell kény­sze­rí­te­ni, hogy elfo­gad­ják ezt a kor­mány­za­ti for­mát. A keresz­tény­de­mok­ra­ták ellen­ben elve­tik az effé­le kül­po­li­ti­kát, mert sze­rin­tük a tár­sa­dal­ma­kat más és más módo­kon tart­ják össze és béké­ben, és mint leg­utóbb az arab tavasz is bebi­zo­nyí­tot­ta, a libe­rá­lis demok­rá­cia össze­om­lást és káoszt, több kárt, mint hasz­not hoz­hat magá­val. Ezért szur­ko­lunk Donald Trump győ­zel­mé­ért is, mert jól ismer­jük az ame­ri­kai demok­ra­ta kor­má­nyok morá­lis impe­ri­a­liz­mus­ra épü­lő kül­po­li­ti­ká­ját. Ha kény­sze­rít­ve is, de meg­kós­tol­tuk. Nem ízlett, nem kérünk repetát.

Egy­más­nak feszül­nek poli­ti­ká­ink abban a kér­dés­ben is, amit ele­gán­san szub­szi­di­a­ri­tás­nak szo­kás nevez­ni Brüsszel­ben. A libe­rá­li­sok sze­rint az a jó, ha minél több nem­ze­ti kor­mány­za­ti hatás­kört ruhá­zunk át a nem­zet­kö­zi szer­ve­ze­tek­re. Ezért ütik össze a tenye­re­i­ket ille­del­me­sen, ezért fátyo­lo­so­dik el a látás, és ver gyor­sab­ban a szív, ha bár­mely nem­zet­kö­zi szer­ve­zet új hatás­kört, fel­ada­tot és per­sze pari­pát, fegy­vert kap, hiszen ezzel az uni­ver­zá­lis esz­mék, az euró­pai érté­kek, az egye­te­mes embe­ri jogok kap­nak újabb báto­rí­tást és elismerést.

A keresz­tény­de­mok­ra­ták lel­ke­se­dé­se azon­ban féke­zett hab­zá­sú, mert lát­ják, hogy az ilyen szer­ve­ze­tek elke­rül­he­tet­le­nül haj­la­mo­sak az önkény­re, haj­la­nak rule of law-nak hív­ni, ami pusz­tán csak rule of black­mail, kiszol­gál­ta­tot­tak a Soros-féle háló­zat­sze­rű beha­to­lá­si kísér­le­tek­kel szem­ben, és ha válasz­ta­ni kell az egyes nem­ze­ti közös­sé­gek pol­gá­rai és a glo­bá­lis tőke nagy­ku­tyái között, végül min­dig ez utób­bi­a­kat választ­ják. Az euró­pai nem­ze­tek pol­gá­rai hamar rájöt­tek, hogy a mai euró­pai intéz­mé­nyek nem őket, hanem a Soros Györ­gyök érde­ke­it szol­gál­ják. Nem haj­lan­dók lenyel­ni azt a brüssze­li masz­la­got, hogy egy mások tönk­re­té­te­le útján gaz­da­go­dó pénz­ügyi spe­ku­láns azért csász­kál a brüssze­li folyo­só­kon, hogy fel­ajánl­ja önzet­len segít­sé­gét Európának.

A libe­rá­lis és a kon­zer­va­tív poli­ti­ka össze­csap, sőt élet-halál har­cot vív a mig­rá­ció kér­dé­sé­ben is. A liber­nyá­kok sze­rint nincs miért fél­ni a nagy­mér­té­kű beván­dor­lás­tól, sőt beözön­lés­től akkor sem, ha a hívat­lan ven­dé­gek nem­ze­ti és val­lá­si hagyo­má­nyai igen­csak eltér­nek, sőt szem­ben áll­nak a mie­ink­kel. A ter­ro­riz­mus, a bűnö­zés, az anti­sze­mi­tiz­mus, a pár­hu­za­mos tár­sa­dal­mi beren­dez­ke­dés csak átme­ne­ti rend­el­le­nes­sé­gek, eset­leg a mind­járt világ­ra jövő szép új világ szü­lé­si fáj­dal­mai. A kon­zer­va­tív-keresz­tény­de­mok­ra­ta tábor azon­ban eluta­sít­ja a bizony­ta­lan kime­ne­te­lű tár­sa­dal­mi és ember­kí­sér­le­tet, mert vál­lal­ha­tat­la­nul nagy­nak tart­ja a kró­ni­kus inter­kul­tu­rá­lis feszült­ség és erő­szak koc­ká­za­tát. A mate­ma­ti­ka tör­vé­nye­i­nek igno­rá­lá­sa nél­kül nehéz nem lát­ni a las­sú, de biz­tos, sőt egy­re gyor­su­ló népes­ség­cse­re tényét.

Össze­bé­kít­he­tet­len különb­sé­gek mutat­koz­nak az okta­tás­po­li­ti­ká­ban is. A kon­zer­va­tí­vok sze­rint a karak­te­res nem­ze­ti hagyo­má­nyok­ra kell össz­pon­to­sí­ta­ni, s a neve­lés cél­ja, hogy a bevált hagyo­má­nya­in­kat tovább­vin­ni képes haza­fi­ak lehes­se­nek gyer­me­ke­ink­ből. A keresz­tény­de­mok­ra­ták pedig azt is elvár­ják, hogy az isko­lák erő­sít­sék meg a gyer­me­kek szü­le­tés­kor meg­ka­pott és a Terem­tő által eldön­tött nemi iden­ti­tá­sát, segít­sék a lányo­kat, hogy derék és tisz­te­let­re mél­tó asszo­nyok, a fiú­kat pedig hogy a csa­lád­juk­nak biz­ton­sá­got és támaszt nyúj­ta­ni képes fér­fi­ak lehes­se­nek. Az isko­lák véd­jék meg a csa­lád esz­mé­nyét és érté­ke­it, és tart­sák távol a kis­ko­rú­ak­tól a gen­derideo­ló­gi­át és a szi­vár­vá­nyos pro­pa­gan­dát. A libe­rá­li­sok mind­ezt jobb eset­ben sötét közép­kor­nak, rosszabb eset­ben kle­ri­kál­fa­siz­mus­nak lát­ják, mivel az isko­lai okta­tás cél­ja sze­rin­tük nem lehet más, mint hogy elve­zes­sük a gyer­me­ket önma­gá­hoz, képes­sé tegyük az önmeg­va­ló­sí­tás­ra, beve­zes­sük az egye­te­mes poli­ti­kai rend szép­sé­ge­i­be, s ezért meg­fosszuk azok­tól a hagyo­mány­ré­te­gek­től, melyek a déd‑, nagy- és édes­szü­lei éle­te­i­ből rakód­tak rá.

A libe­rá­li­sok azt is gon­dol­ják, s vala­mi­lyen rej­té­lyes okból azt védel­me­zik a leg­meg­ve­sze­ke­det­tebb módon, hogy az igaz­sá­gos és erköl­csi­leg meg­ala­po­zott kor­mány­zás­hoz ele­gen­dő az álta­lá­nos egye­te­mes érte­lem, és sem­mi szük­ség az Isten által kinyi­lat­koz­ta­tott abszo­lút érté­kek­re s az ebből kinőtt val­lá­si, bib­li­ai hagyo­mány­ra. Sőt az egy­ház és a kor­mány­zat közé válasz­fa­lat kell épí­te­ni, a val­lás befo­lyá­sát a köz­élet vilá­gá­ból ki kell szo­rí­ta­ni. A magyar olva­só alig­ha isme­ri ennek a vitá­nak a tel­jes nyu­ga­ti civi­li­zá­ci­ó­ra kiter­je­dő szé­les­sé­gét, mély­sé­gét és elke­se­re­dett har­cait. Azt hiszi, ez csak a magyar, eset­leg a „nyo­mo­rult közép-euró­pai kis­ál­la­mi létünk” hor­da­lé­ka. Ezért nem lát­ja és talán nem is mél­tá­nyol­hat­ja a mi nem­ze­ti-keresz­tény alkot­má­nyunk ren­dít­he­tet­len és szel­le­mes alap­ve­té­sét, misze­rint az állam és az egy­ház külön­vál­tan műkö­dik. Szét­vá­lasz­tás helyett, az álla­mi és az egy­há­zi auto­nó­mia meg­őr­zé­se mel­lett a val­lást be kíván­ja illesz­te­ni a tár­sa­da­lom éle­té­be, fenn­tart­va a val­lá­si néze­tek irán­ti tole­ran­cia szel­le­mét. Sőt a keresz­tény­de­mok­ra­ták azt is gon­dol­ják, hogy az igaz­sá­gos­ság, a köz­er­kölcs, a köz­jó meg­erő­sí­té­se érde­ké­ben talán évszá­za­dok óta nem volt olyan nagy szük­ség a val­lás­ra, a bib­li­kus hagyo­má­nyok­ra és az egy­há­za­ink­ra, mint éppen manapság.

A libe­rá­li­sok poli­ti­kai stra­té­gi­á­ja arra épül, hogy a poli­ti­ka vilá­gát két rész­re osszák. A libe­rá­li­sok egy­fe­lől, akik tisz­tes­sé­ges embe­rek, és akik elfo­gad­ják, hogy min­den tisz­tes­sé­ges ember­nek a józan ész sza­bá­lyai alap­ján azo­nos poli­ti­kai meg­győ­ző­dés­re és követ­kez­te­tés­re kell jut­ni­uk. És van­nak azok, akik elkó­bo­rol­tak a libe­ra­liz­mus tér­fe­lé­ről, mert tudat­lan­ság­ból vagy ősi ösz­tö­nös gyű­lö­let­ből nem tud­nak halad­ni a kor­ral, a tör­té­ne­lem­mel, amely­nek oly nyil­ván­va­ló cél­ja, hogy eljut­tas­son ben­nün­ket a libe­rá­lis világ­ér­té­kek, világ­bé­ke és világ­kor­mány­zás nyúj­tot­ta bol­dog­ság­hoz. Ezért a liber­nyá­kok felől néz­ve egy cso­port­hoz tar­to­zik Trump, John­son, az Újtes­ta­men­tum alap­ján álló keresz­té­nyek, az ótes­ta­men­tu­mi ala­po­kon álló zsi­dók, min­den­fé­le aja­tol­la­hok, ren­dű és ran­gú dik­tá­to­rok, kom­mu­nis­ták és nácik, és mi, közép-euró­pai keresz­tény­de­mok­ra­ták pedig vég­képp. Ezt szaj­kóz­za a nyu­ga­ti saj­tó kilenc­ven százaléka.

Nekünk, keresz­tény­de­mok­ra­ták­nak azon­ban meg­van a saját szel­le­mi rend­sze­rünk, amellyel leír­juk a poli­ti­ka uni­ver­zu­mát, s amely­ről kel­lő sze­rény­ség mel­lett is állít­ha­tó, hogy intel­li­gen­sebb, mint a ma erő­fö­lény­ben lévő, nem­zet­kö­zi szer­ve­ze­te­ket ura­ló, bor­nírt libe­rá­lis világábrázolás.

A keresz­tény­de­mok­rá­cia egyet­len esé­lye, ha bele­áll a nyílt szel­le­mi és poli­ti­kai küz­de­lem­be. Ha fel­hagy a mel­lé­be­szé­lés­sel és nem tet­te­ti magát fajan­kó­nak, aki nem lát­ja és nem érti, mi zaj­lik körü­löt­te. Ha a sar­ká­ra áll és kimond­ja az egész euró­pai poli­ti­kát meg­vál­toz­tat­ni képes négy mon­da­tot. A mi nem­ze­ti és keresz­tény alap­el­ve­ink nem libe­rá­li­sak. A libe­ra­liz­mus előtt jöt­tek lét­re. Szem­ben áll­nak a libe­ra­liz­mus­sal. A libe­ra­liz­mus ma elpusz­tít­ja őket.

Fotó: Minisz­ter­el­nö­ki Sajtóiroda

Euró­pa és az ő helye

Az új évez­red első évti­ze­dé­nek köze­pén a világ­gaz­da­ság­ban meg­va­ló­su­ló összes beru­há­zás 81 szá­za­lé­ka nyu­gat­ról, 18 szá­za­lé­ka pedig kelet­ről szár­ma­zott. Ma, tíz-egy­né­hány évvel később az összes beru­há­zás 58 szá­za­lé­ka szár­ma­zik kelet­ről és negy­ven szá­za­lé­ka nyu­gat­ról. A tech­no­ló­gi­ai fej­lő­dés tem­pó­ja alig követ­he­tő. A tech­no­ló­gi­ai ver­seny­fu­tást civil-gaz­da­sá­gi ala­pon elkép­ze­lő Euró­pa már a hátát sem lát­ja a tech­no­ló­gi­ai ver­senyt kato­nai-gaz­da­sá­gi ala­pon vívó Egye­sült Álla­mok­nak és Kíná­nak. S mivel min­den kor­sza­kos tech­no­ló­gia és inno­vá­ció a had­se­re­gek szá­má­ra vég­zett kuta­tá­sok­ból került át a civil gaz­da­sá­gi rend­sze­rek­be, Euró­pa még csak be sem nevez­het ebbe a vetél­ke­dés­be, amíg nincs komo­lyan vehe­tő mére­tű, tehát közös hadserege.

Alig húsz éve, hogy az Euró­pai Unió beje­len­tet­te, hogy tíz éven belül az euró a dol­lár ver­seny­tár­sa lesz a világ­gaz­da­ság­ban, lét­re­hoz­zuk a Lissza­bon­tól Vla­gyi­vosz­to­kig húzó­dó egye­sí­tett pia­cot, és hogy Euró­pa a világ élé­re ugrik a tech­ni­kai fej­lő­dés nevű ver­seny­szám­ban. Ezek vol­tak a célok. Tör­tént, ami tör­tént. A dol­lár kiütöt­te az eurót, az orosz piac­tól szank­ci­ók­kal vág­juk el magun­kat, a fon­tos tech­no­ló­gi­á­kat pedig ver­seny­tár­sa­ink­tól vásároljuk.

Az unió érez­te, hogy a dol­gok nem úgy és nem abba az irány­ba halad­nak, ahogy elkép­zel­te. 2012-ben az Euró­pai Bizott­ság Kuta­tá­si és Inno­vá­ci­ós Főigaz­ga­tó­sá­ga jelez­te, hogy az unió a világ össz­ter­me­lé­sé­hez 2010-ben 29 szá­za­lék­kal járult hoz­zá, és ez 2050-re vissza­esik majd 15 – 17 szá­za­lék­ra. Ma 2020-at írunk, és ez már most, tehát har­minc évvel koráb­ban bekö­vet­ke­zett. Ez a derék főigaz­ga­tó­ság azt is elő­re jelez­te, hogy a népe­se­dé­si gon­dok miatt az Euró­pai Unió támo­gat­ni fog­ja a meg­nö­vek­vő mig­rá­ci­ót, főként Észak-Afri­ká­ból és a Közel-Kelet­ről. Mind­ezt 2012-ben!

Arra is szü­le­tett becs­lés, hogy 2050-re Orosz­or­szág nél­kül szá­mít­va az euró­pai népes­ség húsz szá­za­lé­ka musz­lim lesz. Ma az lát­szik való­szí­nű­nek, hogy a nyu­ga­ti nagy­vá­ro­sok­ban 2050-re inkább musz­lim több­ség­gel kell számolnunk.

Nincs abban sem­mi meg­le­pő, hogy a közép-euró­pai orszá­gok inkább egy másik, beván­dor­lás- és mig­rá­ció­men­tes jövőt válasz­tot­tak. Az sem meg­le­pő, hogy a V4-ek poli­ti­ká­já­ban a ver­seny­ké­pes­ség javí­tá­sa áll a közép­pont­ban, akkor is, ha Brüsszel éppen az ellen­ke­ző irány­ba akar halad­ni. Abszur­di­tá­sig emelt klí­ma­cé­lok, szo­ci­á­lis Euró­pa, közös adó­rend­szer, mul­ti­kul­tu­rá­lis társadalom.

Nem cso­da, hogy elkö­vet­ke­zett az, ami józan ésszel belát­ha­tó volt. A Nyu­gat elvesz­tet­te vonz­ere­jét Közép-Euró­pa sze­mé­ben, a mi élet­be­ren­dez­ke­dé­sünk pedig nem tűnik kívá­na­tos­nak a nyu­ga­ti­ak szá­má­ra. Úgy kell az előt­tünk álló évek­ben egy­ben tar­ta­ni Euró­pát, hogy e tör­té­nel­mi ten­den­cia meg­vál­to­zá­sá­ra nem lát­szik esély. Ők nem tud­ják ránk eről­tet­ni az aka­ra­tu­kat, mi pedig nem tud­juk átál­lí­ta­ni az ő szel­le­mi, intel­lek­tu­á­lis és poli­ti­kai vál­tó­i­kat. Meg kell talál­ni az együtt­mű­kö­dés mód­ját ebben a patt­hely­zet­ben is, amíg Olasz­or­szág­ban el nem dől Euró­pa jövő­je. Jobb­ra vagy bal­ra. Az Egye­sült Király­ság távo­zá­sa vissza­ve­tet­te ugyan a nem­ze­ti szu­ve­re­ni­tás­pár­ti­ak, a mig­rá­ció­el­le­ne­sek és a ver­seny­el­vű gaz­da­ság híve­i­nek erő­po­zí­ci­ó­it, de sike­rült meg­aka­dá­lyoz­ni, hogy a brüssze­li beavat­ko­zás kibil­lent­se a kor­mány­za­ti hata­lom­ból a len­gyel keresz­tény­de­mok­ra­tá­kat, a jobb­ol­dal Hor­vát­or­szág­ban és Szer­bi­á­ban évek­re sta­bi­li­zál­ta a hely­ze­tét, a szlo­vé­nok is jó úton van­nak efe­lé, és az össz­tűz alá vett bol­gár kor­mány­párt és minisz­ter­el­nök túl­élé­si esé­lyei sem rosszak. Babiš és a Fidesz tart­ja magát, az új szlo­vák kor­mány pedig nem hagy­ta el a V4-es tábort. A rule of law-nak neve­zett rule of black­mail rend­sze­rét nem sike­rült kiépí­te­ni. Hol­lan­dia ugyan lát­vá­nyo­san távo­lo­dik az Euró­pai Uni­ó­tól, hely­ze­te egy­re inkább emlé­kez­tet a kilé­pés előt­ti Ang­li­á­é­ra, de egy­elő­re sike­rül őket bent tar­ta­ni. Sike­rült élet­ben tar­ta­ni az ­euró­zó­na túl­élé­si esé­lye­it is, meg­men­te­ni a baj­ba jutott déli tag­ál­la­mo­kat az össze­om­lás­tól, meg­őriz­ni Közép-Euró­pa gaz­da­sá­gi dina­mi­ká­ját, és még nem szo­rul­tunk be a Kína – Egye­sült Álla­mok-világ­küz­de­lem malom­kö­vei közé sem.

A meg­egye­zé­sek és komp­ro­misszu­mok útján kell marad­nunk, és vég­re kell haj­ta­nunk a nyá­ron tető alá hozott gran­di­ó­zus pénz­ügyi-költ­ség­ve­té­si ter­ve­in­ket, mond­jon akár­mit is az Euró­pai Par­la­ment. Ez lehet­sé­ges, ha Mer­kel kan­cel­lár utód­lá­sát a néme­tek­nek sike­rül a Rich­ter-ská­la négyes foko­za­ta alatt levezényelniük.

Vírus, véde­ke­zés, kilátások

A vírus máso­dik hul­lá­ma itt van. Ben­ne vagyunk. Meg­ér­ke­zett. Ahogy vár­ha­tó volt, és ahogy vár­tuk is. Mint az első, ez is kül­föld­ről jött. Kül­föld­ről hur­col­ták be Magyar­or­szág­ra. Ez világ­jár­vány, mi pedig glo­ba­li­zált világ­ban élünk, ahol nem­csak a jóté­te­mé­nyek­ből, hanem a vírus­hoz hason­ló komoly kihí­vá­sok­ból is jut min­den­ki­nek. Tavasszal Magyar­or­szág jól véde­ke­zett. A világ 25 leg­si­ke­re­sebb orszá­ga között vol­tunk. Mások nem tud­ták a vírust ilyen sike­ren vissza­szo­rí­ta­ni, így esélyt adtak arra, hogy belob­ban­jon a járvány.

Újra véde­kez­ni kell. Lesz­nek meleg pil­la­na­tok, de min­den­ki, aki­nek szük­sé­ge lesz rá, meg­fe­le­lő ellá­tás­hoz jut majd. Meg tud­juk és meg is véd­jük az embe­rek egész­sé­gét és éle­tét. Még idő­ben meg­kér­dez­tük a magyar embe­re­ket. A nem­ze­ti kon­zul­tá­ci­ó­ban min­den­ki elmond­hat­ta a véle­mé­nyét. Közel két­mil­li­ó­an ezt meg is tet­ték, és ezzel eldön­töt­ték, hogyan kell véde­kez­nünk az ősz folya­mán. Az aka­rat egy­be­hang­zó: Magyar­or­szág­nak működ­nie kell! Nem hagy­hat­juk, hogy a vírus újra meg­bé­nít­sa az orszá­got, a gaz­da­sá­got, az isko­lá­kat, a min­den­na­pi éle­tet. A vírus ellen tehát úgy kell véde­kez­nünk, hogy a veszé­lyez­te­tett idő­sek éle­tét, isko­lá­ink, óvo­dá­ink műkö­dé­sét és a mun­ka­he­lye­ket egy­szer­re véd­jük meg.

Ez egy más tak­ti­ka, mint amit az első hul­lám­ban alkal­maz­tunk. A hely­zet is más, mint tavasszal volt. Akkor szük­ség volt a tel­jes lezá­rás­ra, mert egy isme­ret­len ellen­ség­gel áll­tunk szem­ben. Időt kel­lett nyer­nünk, hogy az egész­ség­ügyet fel­ké­szít­hes­sük. Ez sike­rült is. Az első csa­tát meg­nyer­tük. A jár­vány­gör­bét tavasszal ella­po­sí­tot­tuk, és így fel tud­tuk készí­te­ni az orszá­got. Ma már nem kell attól tar­ta­ni, hogy bár­ki meg­fe­le­lő ellá­tás nél­kül marad­na, hiszen a magyar egész­ség­ügy fel­ké­szült a töme­ges meg­be­te­ge­dé­sek keze­lé­sé­re is. Most min­den ren­del­ke­zés­re áll a véde­ke­zés­hez, a szük­sé­ges esz­kö­zö­ket mi gyárt­juk, min­den­ből annyit, amennyi kell. A kór­há­zak­ban jár­vány­ügyi készült­ség van. Tud­juk, mikor, melyik kór­ház fogad koro­na­ví­ru­sos bete­ge­ket, és orvo­so­kat és ápo­ló­kat is tudunk kül­de­ni a szük­sé­ges helyek­re. A magyar embe­rek éle­té­re fel­ké­szült szak­em­be­rek ezrei vigyáz­nak. Aki meg­be­teg­szik, a kór­há­zak­ban jó kezek­be kerül.

A jár­vány újabb hul­lá­ma mind­annyi­unk­tól nagyobb fele­lős­sé­get köve­tel. A véde­ke­zés sike­re azon múlik, hogy a sza­bá­lyo­kat mindan­nyian betartjuk‑e. Külö­nö­sen vigyáz­zunk idős szü­le­ink­re és nagy­szü­le­ink­re. Velük kerek a csa­lád, nem lehet pótol­ni őket.

Most a szak­em­be­re­ink követ­kez­nek. Ők tud­ják meg­mon­da­ni, hogyan kell megint jól és sike­re­sen véde­kez­ni. Fel­ké­szí­tett egész­ség­ügy, lel­ki­is­me­re­tes szak­em­be­rek, szé­les össze­fo­gás. Tavasszal egy­szer már sike­rült, együtt ősszel is sike­rül­ni fog!
Sza­kál­las vicc a kom­mu­nis­ta idők­ből: azt tud­juk, hogy mi lesz, de addig mi lesz? Azt tud­juk, hogy 2022 tava­szán válasz­tás lesz. Addig véde­ke­zés lesz. A derű­lá­tó viro­ló­gu­sok sze­rint a koro­na­ví­rus ellen bevet­he­tő vak­ci­nát 2021 tava­szá­ra kifej­leszt­he­tik. A gyógy­szer­gyá­rak üzle­ti okok­ra vissza­ve­zet­he­tő tit­ko­ló­zá­sa, a nagy­ha­tal­mak ver­seny­fu­tá­sa miatt a ten­ger­nyi álhír össze­za­var­ja a remény­ke­dő embe­re­ket, és bot­csi­nál­ta viro­ló­gu­sok tíz- és száz­ez­re­it báto­rít­ja talál­ga­tás­ra. Az ope­ra­tív tör­zsünk­höz bekö­tött tudó­sa­ink is inkább a jövő évtől remé­lik a jó hírt. S ha meg­lesz a vak­ci­na, meg kell sze­rez­nünk néhány mil­lió dózist, majd követ­kez­het a jelent­ke­zők terv­sze­rű beol­tá­sa. Köz­ben folya­ma­to­san erő­sí­te­nünk kell a jár­vány­ügyi készült­ség­be helye­zett, a véde­ke­zés orosz­lán­ré­szét vise­lő egész­ség­ügyet, erő­sí­te­ni az irá­nyí­tá­si rend­szert, gyor­sí­ta­ni a digi­ta­li­zá­lást, ész­sze­rű­vé ten­ni az admi­niszt­rá­ci­ós ter­he­ket, ren­dez­ni a kesze­ku­sza jog­vi­szo­nyo­kat, és az ápo­ló­nők most zaj­ló het­ven­szá­za­lé­kos bér­eme­lé­se mel­lett áttö­rés­e­re­jű bér­ren­de­zés kel­le­ne az orvo­sok­nak is. Mind­ezt véde­ke­zés köz­ben, foly­tat­va a tavasszal meg­kez­dett átszervezéseket.

Hason­ló­kép­pen a gaz­da­sá­gi ope­ra­tív törzs­től vár­juk a mun­ka­he­lye­ket, a csa­lá­dok élet­szín­vo­na­lát és a nyug­dí­jak biz­ton­sá­gát meg­vé­de­ni képes gaz­da­sá­gi intéz­ke­dé­se­ket. Sőt, tőlük töb­bet is várunk. Nekik kell véde­ke­zés­ből táma­dás­ba len­dí­te­ni­ük az orszá­got. Nem­csak meg­vé­de­ni akar­juk azt a szin­tet és szín­vo­na­lat, aho­vá tíz év alatt elju­tott Magyar­or­szág, hanem azt is, hogy ezután is min­den évben min­den­ki lép­hes­sen egyet elő­re. 2015 és 2019 között az egy főre eső nem­ze­ti össz­termék (GDP) 39,65 szá­za­lék­kal nőtt, miköz­ben a német 13,3 szá­za­lék­kal, a fran­cia pedig 10,1 szá­za­lék­kal. Ezután sem érhet­jük be keve­seb­bel, bebi­zo­nyí­tot­tuk, hogy képe­sek vagyunk rá, a tehet­ség, az erő, a tudás és az aka­rat meg­van ben­nünk. Magyar­or­szág nem húzód­hat vissza csi­ga mód­já­ra a házá­ba, halad­nia, árad­nia, növe­ked­nie és emel­ked­nie kell, mint egy Liszt-rap­szó­­di­á­nak vagy gyöngy­nek a bor­ban. Óri­á­si fel­adat, ezért lesz Magyar­or­szág leg­ke­vés­bé iri­gyelt embe­re 2021-ben Var­ga Mihály.

Remé­nye­im sze­rint így, egy sike­res jár­vány elle­ni véde­ke­zés­sel, fel­iz­mo­sí­tott egész­ség­üggyel, soha nem látott magas­ság­ba len­dí­tett gaz­da­sá­gi növe­ke­dés­sel, tel­jes fog­lal­koz­ta­tás­sal, még a koráb­bi­a­kat is túl­szár­nya­ló ott­hon­te­rem­té­si boom­mal és a vissza­épí­tés alatt álló 13. havi nyug­díj­jal érke­zünk meg a huszon­ket­tes választáshoz.

Úgy, hogy köz­ben nem lesz nyug­tunk a bal­ol­dal­tól sem, akik­re még most, a leg­na­gyobb nehéz­ségek, egy világ­jár­vány ide­jén sem lehet szá­mí­ta­ni. Csak a fúrás-fara­gás, a nem­ze­ti erők és össze­fo­gás gyen­gí­té­se, orv­lö­vé­szet az ország véde­ke­zé­sét irá­nyí­tó szak­em­be­rek­re és poli­ti­kai veze­tők­re, be- és eláru­lás Brüsszel­ben, gáncs és csel­ve­tés. Nekünk ez a bal­ol­dal jutott. Ráadá­sul most a Job­bik­kal besű­rít­ve. Most együtt dunsz­to­lód­nak a befőt­tes­üveg­ben. Az ember nem is tud­ja, sír­jon vagy nevessen.

S bár a lát­vány szó­ra­koz­ta­tó, a tét azért óri­á­si, ahogy az len­ni szo­kott itt, a Kár­pát-meden­cé­ben. A sza­bad­sá­gunk­ról lesz szó 2022-ben is.

Fotó: Face­book

Megint ugyan­azok

Sza­bad az, aki a dön­tés bir­to­ká­ban van. A magyar­ság több mint 1100 éves Kár­pát-meden­cei tör­té­ne­té­nek köz­pon­ti kér­dé­se min­dig a sza­bad és füg­get­len Magyar­or­szág meg­tar­tá­sa vagy vissza­szer­zé­se volt. Min­den­nap meg kel­lett küz­de­ni, hogy meg­sze­rez­zük vagy kéz­ben tart­has­suk a saját dön­tés jogát. Ez a gon­do­lat hat­ja át a magyar tör­té­nel­met, ez a sza­bad­ság­kö­zös­ség köti össze a Kár­pát-meden­cé­ben élőket.

A nem­ze­ti önren­del­ke­zés­re a leg­na­gyobb veszélyt ma a glo­bá­lis, nyílt tár­sa­dal­mat hir­de­tő, a nem­ze­ti kere­te­ket fel­szá­mol­ni aka­ró világ­há­ló­zat jelen­ti. A Soros György-féle kor­lát­lan anya­gi és humán erő­for­rá­sok­kal ren­del­ke­ző net­work cél­jai vilá­go­sak. A mig­rá­ció fel­gyor­sí­tá­sá­val kevert etni­ku­mú, nyílt tár­sa­dal­ma­kat lét­re­hoz­ni, a nem­ze­ti dön­tés­ho­za­talt lebon­ta­ni és azt a glo­bá­lis elit kezé­be adni.

Ez ellen, a nem­ze­ti kere­tek meg­erő­sí­té­sét céloz­va bon­ta­ko­zott ki Euró­pá­ban a 2010-es évek ele­jén a nem­ze­ti ellen­ál­lás, mely­nek Magyar­or­szág kez­det­től fog­va tekin­té­lyes ere­je. A 2010-es kor­mány­vál­tás és alkot­má­nyos for­ra­da­lom lehe­tő­sé­get adott a libe­rá­lis és kolo­ni­zá­ló glo­bá­lis elit érde­ke­it szol­gá­ló kere­tek és struk­tú­rák lebon­tá­sá­ra. Ennek érde­ké­ben szü­le­tett meg az új alap­tör­vény, szá­mos jog­sza­bály és unor­to­dox intéz­ke­dés. A nem­ze­ti poli­ti­ka sza­kí­tott a szűk elit­is­ta és ideo­ló­gia­ve­zé­relt kor­mány­zás­sal, és a tár­sa­da­lom aka­ra­tá­val meg­egye­ző lépé­sek­kel épí­tet­te fel az új poli­ti­kai kur­zust. Alap­ja a sza­bad­ság, vagy­is az önál­ló dön­tés képessége.

A glo­bá­lis elit és a nem­ze­ti ellen­ál­lás közöt­ti harc még nem dőlt el. Tisz­tán lát­szik: a glo­bá­lis elit nem törő­dik bele, hogy érde­ke­i­vel ellen­té­tes poli­ti­ka ver­jen gyö­ke­ret Közép-Európában.

Lát­hat­tuk, hogy mi tör­tént a len­gyel elnök­vá­lasz­tá­si kam­pány­ban. Tavasszal még úgy tűnt, hogy a len­gyel bal­ol­dal romok­ban, az örö­kös vitá­ik pedig ele­ve esély­te­len­né teszik jelölt­jü­ket. Nem így lett, a bal­ol­dal jelölt­je, mely mögött fel­so­ra­ko­zott a Soros-háló­zat, a brüssze­li elit és a nem­zet­kö­zi média is, néhány hét alatt nagy küz­de­lem­re kész­tet­te a nem­ze­ti oldalt. Andr­zej Duda végül kiéle­zett küz­de­lem­ben épp­hogy csak felül tud­ta múl­ni bal­ol­da­li ellenfelét.

Nem érde­mes ámí­ta­ni magun­kat: a glo­bá­lis elit ugyan­ezt a stra­té­gi­át fog­ja alkal­maz­ni Magyar­or­szá­gon a 2022-es válasz­tá­si küzdelemben.

Esz­kö­zük a már több­szö­rö­sen bukott bal­ol­dal, amely­nek vezé­re Gyur­csány Ferenc, ifjú­sá­gi szer­ve­ze­te a Momen­tum, dol­lár­mil­li­ár­dos szpon­zo­ra pedig Soros György. A múlt erői ők, akik egy­szer már tönk­re­tet­ték az országot.

Az ellen­zé­ki olda­lon ugyan még létez­nek külön­bö­ző párt­lo­gók, néha civó­dás is hal­lat­szik a sora­ik­ból, de való­já­ban már nin­cse­nek saját aka­rat­tal bíró pár­tok. A mun­ka elvé­gez­ve: a Job­bik­tól az LMP-ig min­den­ki beda­rál­va és betölt­ve, mint a kol­bász. Az egy­kor önál­ló iden­ti­tás­sal bíró közös­sé­ge­ket fel­vál­tot­ta a Soros-háló­za­tot kiszol­gá­ló bal­ol­da­li népfront.

2022-ben dön­tő ütkö­zet­re készül­nek. Mögöt­tük lesz a nem­zet­kö­zi média, a brüssze­li bürok­ra­ták és a civil­nek álcá­zott NGO-szer­ve­ze­tek. Nem lehet két­sé­günk, a hata­lo­mért és a pén­zért min­dent meg fog­nak ten­ni. Ide­je nekünk is had­rend­be áll­ni. A kor­mány­zás nehéz évei után vissza kell tér­nünk a válasz­tá­si csa­ta­tér­re. Itt az ide­je sze­de­lőz­köd­ni, hogy a meg­fe­le­lő pil­la­nat­ban kilo­va­gol­has­sunk. Nagy ütkö­zet vár ránk 2022-ben. Készüljetek.

For­rás: Magyar Nem­zet / Orbán Viktor