Hírek Magyarországi hírek Egy­sze­rű­sí­tett elszá­mo­lás­ra vál­ta­nak a Beth­len Gábor Alap pályázatainál

Egy­sze­rű­sí­tett elszá­mo­lás­ra vál­ta­nak a Beth­len Gábor Alap pályázatainál

A Beth­len Gábor Alap pályá­za­ta­i­nak elszá­mo­lá­sá­ról szá­molt be Németh Edit, a BGA Támo­ga­tás­el­szá­mo­lá­si és Moni­tor­ing Igaz­ga­tó­sá­gá­nak veze­tő­je Tus­vá­nyo­son, miu­tán a szer­dai sátor­meg­nyi­tón Erdé­lyi Rudolf Zalán vezér­igaz­ga­tó beje­len­tet­te, egy­sze­rű­sí­tett elszá­mo­lás­ra vál­ta­nak bizo­nyos pályá­za­tok ese­té­ben, ezzel meg­könnyít­ve az elszá­mo­lás adminisztrációját.

Németh Edit kifej­tet­te, hogy a több éves tapasz­ta­lat­nak köszön­he­tő­en pályá­za­ta­ik egy­sze­rű­ek, a pályá­zók pedig egy inter­ne­tes felü­le­ten tud­ják benyúj­ta­ni doku­men­tu­ma­i­kat, mun­ka­tár­sa­ik pedig min­den­ki­nek ren­del­ke­zé­sé­re áll­nak, ha kér­dé­sek merül­né­nek fel. Ugyan­ezen az elven az elszá­mo­lás­ban is segí­te­nek, így könnyít­ve a pályá­zók és az mun­ka­tár­sak mun­ká­ját is. Az elszá­mo­lás is sok­szor elret­ten­ti sze­rin­tem a pályá­zás­tól a poten­ci­á­lis ked­vez­mé­nye­zet­te­ket, és sze­ret­nénk abba az irány­ba elmoz­dul­ni, hogy ez ne legyen egy elret­ten­tő erő” – fogal­ma­zott Németh Edit. A BGA által meg­hir­de­tett idei pályá­za­tok közül a Gon­dos­ko­dó Nem­ze­ti Prog­ram I. és II., vala­mint a test­vér­te­le­pü­lé­si prog­ra­mok ese­tén lesz egy­sze­rű­sí­tett elszámolás.

A 2,5 mil­lió forint vagy annál kisebb össze­gű támo­ga­tás ese­té­ben az új dön­tés értel­mé­ben tehát nem kell alá­tá­masz­tó bizony­la­tot benyúj­ta­ni, helyet­te egy nyi­lat­ko­zat­ra van szük­ség, és nem kell rész­le­tes szak­mai beszá­mo­lót sem mel­lé­kel­ni. Emel­lett a szám­lák ada­ta­it a Nem­zet­po­li­ti­kai Infor­ma­ti­kai Rend­szer­be (NIR) kell fel­töl­te­ni, ennek az össze­sí­tő­jét kell majd benyúj­ta­ni az elszá­mo­lás során. Az egy­sze­rű­sí­tés lénye­ge tulaj­don­kép­pen az, hogy a beadott szám­la­össze­sí­tő és nyi­lat­ko­zat alap­ján tör­té­nik meg a pro­jek­tek ellen­őr­zé­se. Ez nyil­ván sok­kal egy­sze­rűbb a mi és a ked­vez­mé­nye­zet­tek szem­pont­já­ból is” – hang­sú­lyoz­ta az igazgató.

A 2,5 mil­lió forint felet­ti támo­ga­tá­sok ese­té­ben a ked­vez­mé­nye­zett­nek rész­le­tes szak­mai beszá­mo­lót és szám­la­össze­sí­tőt is be kell nyúj­ta­ni­uk az elszá­mo­lás sza­ka­szá­ban a BGA-nak. A pályá­za­tok ese­té­ben hiány­pót­lás­ra és az eset­le­ges módo­sí­tá­sok­ra adott a lehe­tő­ség, amennyi­ben a pályá­zó idő­ben, még a meg­va­ló­sí­tá­si idő­szak­ban vál­toz­tat­ná meg vala­mi­lyen okból a szak­mai tar­tal­mat vagy költ­ség­ter­vet. A hely­szí­ni ellen­őr­zés­ről Németh Edit elmond­ta, nem min­den eset­ben for­dul elő, és leg­in­kább segít­ség­nyúj­tás, tanács­adás cél­já­ból tör­té­nik a meg­va­ló­sí­tá­si szakaszban.

For­rás: bgazrt​.hu