Hírek Amerikai hirek Egy­re több vál­lal­ha­tat­lan dolog derül ki az afgán kivo­nu­lást meg­elő­ző eseményekről

Egy­re több vál­lal­ha­tat­lan dolog derül ki az afgán kivo­nu­lást meg­elő­ző eseményekről

Joe Biden ame­ri­kai elnök nyo­mást gya­ko­rolt Asraf Gáni volt afgán elnök­re, hogy hites­se el a nem­zet­kö­zi köz­vé­le­ménnyel és az afgá­nok­kal, hogy ura a hely­zet­nek. Cse­ré­ben Biden segít­sé­get ígért Kabul­nak – derült ki a Reu­ters brit hír­ügy­nök­ség jelen­té­sé­ből, amely a két poli­ti­kus utol­só, júli­us végi tele­fon­be­szél­ge­té­sé­nek leira­tát szemlézte.

A júli­us 23‑i, körül­be­lül negyed­órás beszél­ge­tés­ben Biden elmond­ta, hogy a világ egy­re kevés­bé bízik az afgán kor­mány­erők tál­ibok elle­ni sike­ré­ben, s úgy vél­te, Kabul­nak elő­ször arról kell meg­győz­nie a köz­vé­le­ményt, hogy képes legyőz­ni a tál­ibo­kat, „akár igaz, akár nem”. Biden úgy fogal­ma­zott: „szük­ség van rá, akár igaz, akár nem, de szük­ség van egy más­faj­ta kép felrajzolására”.

Hoz­zá­tet­te: „ren­ge­te­get jelen­te­ne”, ha Kabul siker­rel jár­na ebben, és azt aján­lot­ta, a pro­mi­nens afgán veze­tők tart­sa­nak saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót, ame­lyen új kato­nai stra­té­gi­át jelen­te­nek be.

Mél­tat­ta emel­lett az afgán had­se­re­get. „Egy­ér­tel­mű, hogy a leg­jobb had­se­re­gük van”– mond­ta Biden, kiemel­ve, hogy Kabul­nak 300 ezer jól kép­zett és jól fel­sze­relt kato­ná­ja van, szem­ben a tál­ibok 70 – 80 ezer emberével.

„Tovább­ra is biz­to­sít­juk a légi támo­ga­tást, ha tud­juk, mi Kabul ter­ve”– fogal­ma­zott Biden.hir­de­tés

A Reu­ters emlé­kez­tet rá, hogy néhány nap­pal a beszél­ge­tés előtt az ame­ri­kai erők való­ban több légi­csa­pást haj­tot­tak vég­re, támo­ga­tan­dó az afgán kor­mány­erők szá­raz­föl­di műve­le­te­it. Emi­att a tál­ibok azzal vádol­ták Washing­tont, hogy meg­sze­gi a köz­tük és az ame­ri­ka­i­ak között meg­kö­tött dohai egyezményt.

Gáni a maga részé­ről azt mond­ta, tovább­ra is hisz a békés ren­de­zés­ben, „amennyi­ben Kabul iga­zít­hat a kato­nai stra­té­gi­án”, ám emlé­kez­te­tett arra is, hogy az idő gyor­san fogy.

Biden és Gáni között nézet­el­té­rés támadt Hamid Kar­zai volt afgán elnök sze­mé­lyé­ről: bár Biden azt java­sol­ta, Kar­zai szin­tén vegyen részt a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón, Gáni ezt elle­nez­te, és azzal vádol­ta előd­jét, hogy őt, Gánit, „az ame­ri­ka­i­ak laká­já­nak” nevezte.

Biden Gáni­hoz inté­zett sza­vai arra utal­nak, hogy az ame­ri­kai elnök nem vár­ta a tál­ibok gyors győ­zel­mét – jegy­zi meg a Reuters.

Gáni kiemel­te: a kabu­li kor­mány ellen har­co­lók között leg­alább 10 – 15 ezer kül­föl­di, főleg pakisz­tá­ni ter­ro­ris­ta is található.

Koráb­ban afgán kor­mány­ta­gok és ame­ri­kai elem­zők egy­aránt úgy vél­ték, a tál­ibok rész­ben pakisz­tá­ni segít­ség­gel erő­söd­het­tek meg, jól­le­het Isz­lá­má­bád ezt több­ször tagad­ta. A most nyil­vá­nos­ság­ra hozott beszél­ge­tés kap­csán Pakisz­tán washing­to­ni nagy­kö­vet­sé­ge leszö­gez­te: a Pakisz­tán­ból Afga­nisz­tán­ba tar­tó tálib fegy­ve­re­sek tör­té­ne­te csu­pán Asraf Gáni kifo­gá­sa a saját kudarcaira.

Maga Gáni a tálib hata­lom­át­vé­telt köve­tő­en csa­lád­já­val együtt elme­ne­kült Afga­nisz­tán­ból az Egye­sült Arab Emírségekbe.

A Reu­ters leszö­ge­zi: ugyan­csak júli­us 23-án Jake Sul­li­van ame­ri­kai nem­zet­biz­ton­sá­gi tanács­adó, Mark Mil­ley tábor­nok, az ame­ri­kai vezér­ka­ri főnö­kök egye­sí­tett bizott­sá­gá­nak elnö­ke és Frank McKen­zie tábor­nok, a Közép- és Dél-Ázsi­á­ért is fele­lős Közép­ső Parancs­nok­ság veze­tő­je is egyez­te­tett Gáni­val tele­fo­non. A beszél­ge­tés­ben – amely szin­tén a hír­ügy­nök­ség bir­to­ká­ba került – az ame­ri­kai fél kiemel­te, hogy az afgán hely­zet nem­zet­kö­zi érté­ke­lé­se a tál­ibok sike­rét tükrözi.

„Ezt a nar­ra­tí­vát kell meg­for­dí­ta­nunk”– szö­gez­ték le.

A Reu­ters magát meg­ne­vez­ni nem kívá­nó for­rás­tól kap­ta meg a Biden és Gáni köz­ti beszél­ge­tés­nek mind a leira­tát, mind a hang­anya­gát. A hír­ügy­nök­ség jelen­té­sét sem a Fehér Ház nem kom­men­tál­ta, sem Jake Sul­li­van, illet­ve Mark Mil­ley iro­dá­ja nem rea­gált rá.

For­rás: vasar​nap​.hu / MTI