Hírek Amerikai hirek Egy­re több válasz­tá­si csa­lás derül ki az Egye­sült Álla­mok­ban, a michi­ga­ni pos­tán már nyomoznak

Egy­re több válasz­tá­si csa­lás derül ki az Egye­sült Álla­mok­ban, a michi­ga­ni pos­tán már nyomoznak

A Leg­fel­sőbb Bíró­sá­gig elmegy Donald Trump a ren­ge­teg válasz­tá­si csa­lás miatt – jelen­tet­te be az ame­ri­kai elnök. A ked­di válasz­tás után még három nap­pal sincs győz­tes, a sza­va­zat­szám­lá­lás több állam­ban szin­te vég nél­kül zaj­lik. A válasz­tás sor­sá­ról való­szí­nű­leg dön­tő három „rozs­da­öve­ze­ti állam” (Penn­syl­va­nia, Michi­gan, Wis­con­sin) mind­egyi­ké­ben elő­for­dult, hogy hir­te­len hatal­mas mennyi­sé­gű sza­va­zat érke­zett be Biden­re, úgy, hogy köz­ben Trump egyet­len sza­va­za­tot sem kapott. Volt ahol 123 ezer sza­va­zat 100 szá­za­lé­kát Biden­re adták le. Michi­gan­ben már nyo­mo­zás zaj­lik a levél­kül­de­mé­nyek­kel kap­cso­la­tos csa­lá­sok miatt – tudó­sí­tott a News­max TV.

VÁLASZTÁSI CSALÁS GYANÚJA MIATT INDÍTOTT VIZSGÁLATOT,  MIUTÁN AZ INTERNETEN KÖZZÉTETTEK EGY VIDEÓT, AMELY AZT BIZONYÍTJA, HOGY AZ ALKALMAZOTTAKAT ARRA UTASÍTOTTÁK, HOGY KEDDI BÉLYEGZŐVEL KÜLDJÉK TOVÁBB AZ ELKÉSETT LEVÉLSZAVAZATOKAT. 

A videó azért is érde­kes, mert a michi­ga­ni tör­vé­nyek értel­mé­ben a sza­va­zó­la­pok­nak leg­ké­sőbb kedd este 8 órá­ig meg kel­lett érkez­ni­ük – vagy­is bár­mi­lyen bélyeg­ző van raj­tuk, ha most szál­lít­ják ki, már nem lehet­ne figye­lem­be venni. 

Az egyik válasz­tá­si tiszt­ség­vi­se­lő sze­rint a sza­va­zó­la­pok 97 szá­za­lé­kát küld­ték vissza időben. 

PENNSYLVANIÁBAN UGYANAKKOR MEGINT ELŐKERÜLT 1700 ÚJ LEVÉLSZAVAZAT.

Eze­ket a pos­ta alkal­ma­zot­tai „talál­ták meg” pén­te­ken, miu­tán átvizs­gál­tak több hiva­talt. Penn­syl­va­ni­á­ban a pén­te­ken meg­ér­ke­ző levél­sza­va­za­tok még érvé­nye­sek, amennyi­ben ked­di pecsét van raj­tuk, a leg­fel­sőbb Bíró­ság koráb­ban 4 – 4‑es sza­va­za­ti aránnyal (az elnök sza­va­za­tá­val) enge­dé­lyez­te ezt.Ugyanakkor nem zár­ták ki annak lehe­tő­sé­gét, hogy utó­lag még­is meg­sem­mi­sí­tik eze­ket a sza­va­za­to­kat, ezért biz­tos, hogy a repub­li­ká­nu­sok a Leg­fel­sőbb Bíró­ság­hoz for­dul­nak.  Az 1700 áll­tó­lag idő­be­nér­ke­zett sza­va­zat­ból 1070 sza­va­za­tot talál­tak Phi­la­delp­hi­á­ban, körül­be­lül 300-at pedig Pitts­burgh­ben, míg 266-ot Lae­igh Valley-ben. 

Levél­sza­va­za­to­kat szá­mol­nak egy válasz­tá­si hiva­tal­ban a Penn­syl­va­nia állam­be­li Allen­town­ban 2020. novem­ber 5‑én, két nap­pal az ame­ri­kai elnök‑, vala­mint kép­vi­se­lő­há­zi és rész­le­ges sze­ná­tu­si válasz­tá­sok után­FOR­RÁS: MTI/AP/MARY ALTAFFER

Köz­ben két veze­tő repub­li­ká­nus sze­ná­tor, a texa­si Ted Cruz és a dél-karo­li­nai Lind­sey Gra­ham is támo­ga­tá­sá­ról biz­t­os­tot­ta Trump elnök har­cát a csa­lá­sok ellen. Cruz sze­rin­ta penn­syl­va­ni­ai sza­va­zat­szám­lá­lás elfo­gult és törvénytelen.Az ő támo­ga­tá­suk azért is érde­kes, mert Ted Cruz Trump ellen­fe­le volt 2016-ban, Lind­sey Gra­ham pedig köze­li szö­vet­sé­ge­se volt a Donald Trump­pal rossz viszony­ban lévő egy­ko­ri sze­ná­tor­nak és elnök­je­lölt­nek, John McCainnek. 

Donald Trump több­ször is fel­szó­lí­tott a sza­va­zat­szám­lá­lás leál­lí­tá­sá­ra. Azt mond­ta, hogy ha a legá­lis sza­va­za­to­kat szá­mol­ják össze, akkor biz­to­san nyer, ha az ille­gá­li­so­kat, akkor Biden­nel nye­re­tik meg a válasz­tást. Az elnök vilá­gos­sá tet­te, hogy a válasz­tá­si csa­lá­sok miatt pert indít Penn­syl­vá­ni­á­ban, Michi­gan­ben és Geor­giá­ban is. 

For­rás: Origo