Hírek Amerikai hirek Egy­re nagyobb a pusz­tí­tás Phi­la­delp­hi­á­ban, az erő­szak miatt éjsza­kai kijá­rá­si tilal­mat vezet­tek be

Egy­re nagyobb a pusz­tí­tás Phi­la­delp­hi­á­ban, az erő­szak miatt éjsza­kai kijá­rá­si tilal­mat vezet­tek be

Lán­gok­ban áll Phi­la­del­phia, tovább tom­bol az erő­szak az utcá­kon, mió­ta hét­főn dél­után a rend­őrök lelőt­tek egy kés­sel hado­ná­szó feke­te fér­fit. Állan­dó­ak a rab­lá­sok, a fosz­to­ga­tók és gyúj­to­ga­tók eddig 53 rend­őrt meg­se­be­sí­tet­tek. Donald Trump ame­ri­kai elnök fel­aján­lot­ta a város­nak a szö­vet­sé­gi kor­mány segítségét.

Mint arról az Ori­go is beszá­molt, rend­őrök­re támadt és fosz­to­ga­tott a radi­ká­lis bal­ol­dal Phi­la­delp­hi­á­ban egy kés­sel táma­dó feke­te fér­fi, a 27 éves Wal­ter Wal­lace lelö­vé­se miatt. 

A rend­őr­ség köz­lé­se sze­rint hét­fő este óta több mint 170 embert tar­tóz­tat­tak le fosz­to­ga­tá­sok és gyúj­to­ga­tá­sok gya­nú­já­val, eddig 53 rend­őr meg­se­be­sült. A város veze­tői szerint

LEGALÁBB EZREN VETTEK RÉSZT A BOLTOK ÉS ÜZLETEK FELTÖRÉSÉBEN ÉS KIFOSZTÁSÁBAN.


„Ezek az embe­rek nem tesz­nek egye­bet, mint elp­ré­dál­ják az érté­kes erő­for­rá­sa­in­kat” – jelen­tet­te ki szer­dai saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján Dani­el­le Out­law, phi­la­del­phi­ai rend­őr­fő­nök. A kiala­kult hely­ze­tet „az elha­ra­pó­dzott tör­vény­te­len­ség” álla­po­ta­ként minő­sí­tet­te és ítél­te el. Phi­la­delp­hi­á­ban
éjsza­kai kijá­rá­si tilal­mat hirdettek.

FORRÁS: AFP/GABRIELLA AUDI

Donald Trump ame­ri­kai elnök Neva­dá­ban kam­pá­nyol­va a rend és a tör­vé­nyes­ség hely­re­ál­lí­tá­sát sür­get­te, és „ször­nyű­sé­ges­nek” nevez­ve a helyzetet,FELAJÁNLOTTA A VÁROSNAK A SZÖVETSÉGI KORMÁNY SEGÍTSÉGÉT.

For­rás: Ori​go​.hu