Hírek Magyarországi hírek Egy­mil­li­árd dol­lá­rért vesz Magyar­or­szág lég­vé­del­mi raké­ta­rend­szert az Egye­sült Államoktól

Egy­mil­li­árd dol­lá­rért vesz Magyar­or­szág lég­vé­del­mi raké­ta­rend­szert az Egye­sült Államoktól

Az Egye­sült Álla­mok­tól vesz lég­vé­del­mi raké­ta­rend­szert a Magyar Hon­véd­ség – a mint­egy egy­mil­li­árd dol­lá­ros beszer­zés­ről szó­ló szán­dék­nyi­lat­ko­za­tot Ben­kő Tibor hon­vé­del­mi minisz­ter és David Corns­tein, az Egye­sült Álla­mok magyar­or­szá­gi nagy­kö­ve­te írta alá szer­dán Budapesten.

A doku­men­tum értel­mé­ben a Magyar Hon­véd­ség elfo­gad­ja az Egye­sült Álla­mok aján­la­tát, és a tovább­fej­lesz­tett föld-leve­gő raké­ta rend­szer (Nati­o­nal Advance Sur­face-to-Air Sys­tem – NASAMS) szük­sé­ges kom­po­nen­se­it az ame­ri­kai Forei­gn Mili­tary Sales prog­ra­mon keresz­tül szer­zi be, leg­ké­sőbb 2020. szep­tem­ber 30-ig.

A ren­dez­vé­nyen Ben­kő Tibor hang­sú­lyoz­ta: cél­juk, hogy olyan képes­sé­get teremt­se­nek, amely a magyar embe­rek védel­mét, az egész ország érde­két szol­gál­ja.
A minisz­ter azt mond­ta: a lég­vé­del­mi rend­szer elsőd­le­ges cél­ja az elret­ten­tés, a biz­ton­ság erő­sí­té­se, és a kato­nák kikép­zé­sét is segí­ti majd.

David Corns­tein kiemel­te, hogy Magyar­or­szág és az Egye­sült Álla­mok között a vala­ha kötött leg­na­gyobb védel­mi beszer­zés való­sul meg. Ez a lég­vé­del­mi rend­szer NATO- kom­pa­ti­bi­lis, több más ország is ezt hasz­nál­ja – tet­te hozzá.

For­rás: MTI