Hírek Elszakított területi hirek Egyet­len szé­kely zász­ló eltá­vo­lí­tá­sa után szá­zat tűz­né­nek ki

Egyet­len szé­kely zász­ló eltá­vo­lí­tá­sa után szá­zat tűz­né­nek ki

Egyet­len eltá­vo­lí­tott szé­kely zász­ló után szá­zat kel­le­ne kitűz­ni – ez a lénye­ge annak a közös­sé­gi kez­de­mé­nye­zés­nek, ame­lyet az Erdé­lyi Magyar Szö­vet­ség (EMSZ) karolt fel. 

Meg­ren­dí­tet­te a gyer­gyó­re­me­te­i­e­ket, hogy a falu főte­ré­ről el kel­lett távo­lí­ta­ni a szé­kely, a magyar és a tele­pü­lés zász­ló­ját. Nem hagy­hat­ták annyi­ban, helyi vál­lal­ko­zók keres­ték meg az EMSZ‑t azzal, hogy a bíró­sá­gi íté­let miatt levett szé­kely zász­ló helyett más­hol tűz­ze­nek ki lobogókat. 

Egy helyett szá­zat! – ez a moz­ga­lom mottója. 

Az EMSZ tehát száz szé­kely zász­lót ado­má­nyoz gyer­gyó­re­me­tei magán­sze­mé­lyek­nek, hogy háza­ik hom­lok­za­tá­ra helyez­zék ki. A köz­ség­há­za elől eltá­vo­lí­tott zász­ló helyett száz lobog­jon a falu­ban – ismer­tet­te a kez­de­mé­nye­zést Mezei János, a párt­szö­vet­ség társelnöke. 

A buka­res­ti íté­lő­táb­la vég­le­ges és vissza­von­ha­tat­lan íté­le­te ugyan­is kimond­ta, hogy a köz­ség főte­rén a köz­ség­há­za meg­épü­lé­se óta ott lobo­gó öt zász­ló közül hár­mat el kell távolítani.

A zász­ló­kat helyi kez­de­mé­nye­zők anya­gi támo­ga­tá­sá­val sze­rez­ték be, zász­ló­rúd­dal együtt adják át az igény­lők­nek, és ha szük­sé­ges, zász­ló­tar­tót is be lehet sze­rez­ni az EMSZ-nél. A zász­lót átve­vő magán­sze­mély­nek vál­lal­nia kell, hogy ki fog­ja tűz­ni az ingat­lan­já­ra, és leg­alább két évig ott is marad. 

Az első száz zász­ló Gyer­gyó­re­me­té­re kerül, így most a reme­te­i­ek­től vár­ják az igény­lé­se­ket a lobo­gók­ra, de innen­től kezd­ve min­den­hol, ahol bíró­sá­gi íté­let miatt el kell távo­lí­ta­ni az önkor­mány­za­ti épü­let­re tűzött szé­kely lobo­gót, hason­ló moz­gal­mat szerveznek. 

Ugyan­csak ezt sze­ret­nék elér­ni azon a tizen­négy tele­pü­lé­sen is, ahol már koráb­ban meg­tör­tént a zász­ló levétele. 

A lobo­gó­kat a 0756 – 976520-as tele­fon­szá­mon lehet igényelni.

For­rás: sze​kely​hon​.ro