Hírek Magyarországi hírek Egyet­len magyar sem marad ellá­tás nélkül

Egyet­len magyar sem marad ellá­tás nélkül

Az egész­ség­ügy fel­ké­szült a koro­na­ví­rus-jár­vány követ­ke­ző hul­lá­má­nak keze­lé­sé­re – jelen­tet­te ki szom­bat reg­gel közös­sé­gi olda­lá­ra fel­töl­tött vide­ó­já­ban Orbán Vik­tor miniszterelnök.

Nem bénít­hat meg ben­nün­ket újra a vírus – jelen­tet­te ki Orbán Viktor.

A kor­mány­fő, miu­tán az ope­ra­tív törzzsel az egész­ség­ügyi véde­ke­zést átte­kin­tet­te, úgy fogal­ma­zott: „erős reg­gel volt”.

Kiemel­te: több mint tíz­ezer sza­bad kór­há­zi ágy van, ha rom­la­na a hely­zet, a léle­gez­te­tő­ké­szü­lé­kek „rend­ben van­nak”, a kór­há­zi kapa­ci­tá­sok szin­te kor­lát­la­nul áll­nak ren­del­ke­zés­re. Ellá­tat­la­nul egyet­len magyar ember sem marad, ha elkap­ja a koro­na­ví­rust – szö­gez­te le a kormányfő.

A vide­ó­ban Orbán Vik­tor arról beszélt: a szer­dai kor­mány­ülés­re készí­tet­tek elő jóné­hány dön­tést. Sze­ret­nék kikény­sze­rí­te­ni, hogy azt a kevés sza­bályt, ame­lyet a maszk­vi­se­lés­re, a bol­tok láto­ga­tá­sá­ra, köz­le­ke­dé­si esz­kö­zök hasz­ná­la­tá­ra kidol­goz­tak, érvé­nye­sí­te­ni is tud­ják – mondta.

Hang­sú­lyoz­ta: tisz­te­let­tel kérik az embe­re­ket, hogy tart­sák be eze­ket a sza­bá­lyo­kat, de ha nem tart­ják be, most már szank­ci­ó­kat is kell hoz­zá­juk kötni.

A kor­mány­fő tájé­koz­ta­tá­sa sze­rint az isko­lá­kat tud­ják üze­mel­tet­ni, három isko­lát és tizen­hat óvo­dát kel­lett eddig bezár­ni, a töb­bi helyen az okta­tás „töb­bé-kevés­bé meg­szo­kott rend­ben zaj­lik”. Hoz­zá­tet­te: októ­ber else­jé­től az isko­lá­ba belé­pés­kor lesz köte­le­ző test­hő­mér­sék­let-mérés is.

Beje­len­tet­te: a kor­mány közel áll ahhoz, hogy a tesz­tek ható­sá­gi árát meg tud­ják hatá­roz­ni. A tesz­tek ható­sá­gi ára­sak lesz­nek, hogy pon­to­san hány forint, arról a szer­dai kor­mány­ülé­sen dön­te­nek majd – mond­ta. Közöl­te: az inf­lu­en­za elle­ni védő­ol­tást, amit önkén­te­sen lehet kér­ni, ingye­nes­sé tud­ják ten­ni az egész országban.

A minisz­ter­el­nök az ope­ra­tív törzs ülé­se után gaz­da­sá­gi kabi­net tag­ja­i­val foly­tat meg­be­szé­lést, „mert a véde­ke­zés egyik cél­ja, hogy ment­sük az ember­éle­tet, a másik pedig, hogy meg­véd­jük Magyar­or­szág műkö­dő­ké­pes­sé­gét” – fogalmazott.

For­rás: Demokrata