Hírek Magyarországi hírek „Egyet­len fel­ada­tunk van a magyar bal­ol­dal­lal szem­ben: ellen­zék­ben kell őket tartani”

„Egyet­len fel­ada­tunk van a magyar bal­ol­dal­lal szem­ben: ellen­zék­ben kell őket tartani”

A hét­vé­gén a 31. Bál­vá­nyo­si Nyá­ri Sza­bad­egye­tem és Diák­tá­bor­ban lakók kér­dé­se­i­re vála­szolt Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök Tus­nád­für­dőn, ame­lyet a Minisz­ter­el­nö­ki Kabi­net­iro­da tett közzé. 

„Egyetlen feladatunk van a magyar baloldallal szemben: ellenzékben kell őket tartani”

Az elsi­va­ta­go­so­dás­sal kap­cso­la­tos kér­dés­re Orbán Vik­tor úgy fogal­ma­zott: Magyar­or­szág­nak egy fan­tasz­ti­kus, a vilá­gon egye­dül­ál­ló gén­bank­ja van, és folya­ma­to­san tudunk neme­sí­te­ni és fej­lesz­te­ni a vál­to­zó hőmér­sék­let­hez, illet­ve idő­já­rás­hoz alkal­maz­ko­dó vető­ma­go­kat. Kiemelte:

Van egy fel­adat, amit nem oldot­tunk meg, most már a Jóis­ten tud­ja csak, hány éve, a mi kor­má­nyun­kat is ter­he­li tizen­két év fele­lős­ség, hogy Magyar­or­szág­ra több víz jön be, mint amennyi kimegy. Ezt min­dig elmond­juk, és utá­na az intéz­ke­dé­se­ink meg vagy elma­rad­nak, vagy nem elég hatá­so­sak. Itt nyil­ván­va­ló­an vál­toz­tat­nunk kell.

Arra a kér­dés­re, misze­rint mikor lesz vége a hábo­rú­nak, a minisz­ter­el­nök sze­rint akkor, ha az ame­ri­ka­i­ak meg az oro­szok meg­egyez­nek. A finn – svéd NATO-tag­sá­got rati­fi­ká­lás­sal kap­cso­lat­ban hang­sú­lyoz­ta: most még vizs­gál­ják a törö­kök aggá­lya­it, ősszel tár­gyal­ja majd a par­la­ment ezt a rati­fi­ká­lan­dó szerződést. 

A minisz­ter­el­nök a Vol­vo beru­há­zá­sá­ról fel­tett kér­dés­re kifej­tet­te: A Vol­vót a kína­i­ak meg­vet­ték a své­dek­től. Mint mond­ta, ezt már keve­sen tud­ják, de a kínai tér­fog­la­lás leg­in­kább úgy tör­té­nik, hogy meg­ve­szik a gyárakat. 

Egy beru­há­zást ter­vez­tek, a szlo­vá­kok­kal futot­tunk végül ver­senyt, min­den beru­há­zá­sért meg kell har­col­ni. Tehát ez egy nagyon nagy csa­ta. Szij­jár­tó Péter, aki­ről nem hiszem, hogy azt mond­hat­nánk, hogy meg szo­kott ijed­ni a saját árnyé­ká­tól, ő szo­kott hada­koz­ni ezek­ben az ügyek­ben, és csa­pá­so­kat adunk, csa­pá­so­kat kapunk, van, ami­kor mi nye­rünk, van, ami­kor más

– hang­sú­lyoz­ta Orbán Viktor. 

Hoz­zá­tet­te: A Vol­vo-ügy­ben úgy lát­ja, hogy a szlo­vá­kok talán már nyer­tek is. 

Ezzel szem­ben, mond­juk, a Mer­ce­des gyá­rat teg­nap beje­len­tet­tük, ott meg mi nyertünk 

-emel­te ki a miniszterelnök. 

Arra a kér­dés­re, misze­rint van‑e bár­mi­lyen ter­vük a magyar ellen­zék­kel, Orbán Vik­tor kifej­tet­te: remek ötle­tek van­nak, ami­ket most nem mon­da­na el, mert min­den jó vala­mi­re, de – mint mond­ta – ha komo­lyan beszé­lünk erről a dolog­ról, akkor sok reményt ehhez nem érde­mes fűznünk. 

Ugyan­is a magyar ellen­zé­ket vagy a magyar bal­ol­dalt meg a nem­ze­ti oldalt nem az választ­ja el, hogy a magyar­ság előtt álló kér­dé­sek­re egyi­künk vagy mási­kunk ad‑e jobb választ, és ezek a vála­szok nem esnek egy­be, vitat­ko­zunk. Bol­do­gabb sor­sú orszá­gok­ban ez így van. Az a baj, hogy más­képp kép­zel­jük el az éle­tet, és nem­csak a poli­ti­kát, hanem más­képp kép­zel­jük el a magyar életet 

– emel­te ki a miniszterelnök.

Mint hang­sú­lyoz­ta:

„Ami­kor élet­ről meg sza­bad­ság­ról gon­dol­ko­dunk, akkor mi egy élet­fát látunk magunk előtt. Az élet­fá­nak az a lénye­ge, hogy a gyö­kér­ze­te tük­rö­zi a lom­bo­za­tát. És hogy­ha a gyö­kér­ze­te kisebb lesz, mint a lom­bo­za­ta, a fa elpusz­tul, kidől. És ezért nem­csak a lom­bo­za­tá­val fog­lal­ko­zunk, hanem fog­lal­ko­zunk a gyö­kér­ze­té­vel is. Ez a kul­tú­ra, a nyelv, a gye­rek, ezek a dol­gok van­nak ott.” Ugyan­ak­kor sze­rin­te a bal­ol­dal­nak nem ilyen képe van a sza­bad magyar élet­ről, ők kife­je­zet­ten azon dol­goz­nak, hogy elvág­ják a gyö­kér­zet éle­tet adó ágait. 

Mint kifej­tet­te:

Ezért nagyon vigyáz­ni kell a magyar bal­ol­dal­lal, mert ha kor­mány­ra kerül­nek, akkor meg­va­ló­sít­ják azo­kat az elkép­ze­lé­se­ket, ami a gen­der, a beván­dor­lás, az álla­mo­sí­tás; szá­mos olyan dol­got fog­nak meg­va­ló­sí­ta­ni, ame­lyek nem növesz­te­ni és erő­sí­te­ni fog­ják ezt a magyar élet­fát, a hatá­ron túli magya­rok­ról való lemon­dást, az pél­dá­ul egy gyö­kér­zet­rit­kí­tás, sorol­hat­nám eze­ket tovább. 

– Egyet­len fel­ada­tunk van a magyar bal­ol­dal­lal szem­ben, és az egy­ben köte­les­sé­günk is: ellen­zék­ben kell őket tar­ta­ni, amed­dig csak lehet – emel­te ki a miniszterelnök.

Gye­rek­vál­la­lás kér­dé­sé­ben Orbán Vik­tor kiemel­te a nem­ze­ti meg­ma­ra­dás hét tör­vé­nye közül azt, amely sze­rint „min­den magyar gyer­mek újabb őrhely”

Kiemel­te a minisz­ter­el­nök azt is, hogy Kár­pát­al­ja ügyé­ben hosszú fej­te­ge­té­sek helyett csak annyit mon­da­na, hogy rend­ben leszünk. 

Ami a Fel­vi­dé­ket ille­ti, azt tudom mon­da­ni, hogy össze kel­le­ne fogni

– hang­sú­lyoz­ta Orbán Viktor.

Hoz­zá­tet­te:

 miu­tán bonyo­lult idők jön­nek, amit talán a sza­va­im­ból is kiérez­het­tek, most baj­tár­si­as­ság­ra van szük­ség, most össze­fo­gás­ra van szük­ség, most egy­ség­re van szükség,

és – mint mond­ta – nem kell min­den­ki­nek kato­ná­nak len­nie, elég, ha min­den­ki kato­na­ként gondolkodik.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu