Hírek Sport hirek Egyet­len egy játé­kos sem tér­delt le az NHL újra­kez­dő­dő szakaszában

Egyet­len egy játé­kos sem tér­delt le az NHL újra­kez­dő­dő szakaszában

Min­den csa­pat külön­bö­ző módon mutat­ta be az „egyen­lő­sé­get támo­ga­tó egy­sé­gét” az ame­ri­kai és a kana­dai him­nu­szok során.

A töb­bi hiva­tá­sos sport terü­le­tén meg­fi­gyel­he­tő ten­den­ci­ák sze­rint egyet­len jég­ko­ron­go­zó játé­kos sem tér­delt el a nem­ze­ti him­nu­szok leját­szá­sa során a hét külön­bö­ző NHL ráját­szá­sá­nak mér­kő­zé­se­in. A New York Islan­ders és a New York Rang­ers együt­tes játé­ko­sai mind áll­tak, mind a kana­dai mind pedig az ame­ri­kai nem­ze­ti him­nusz alatt, amely min­den játék meg­kez­dé­se előtt elhang­zik. A Phi­la­del­phia Flyers és a Pitts­burgh Pen­guins csa­pat játé­ko­sai szin­tén áll­tak a him­nusz alatt. 

„A Pen­guins és a Flyers, ebben a sport­ban a leg­ke­mé­nyebb ver­seny­tár­sai egy­más­nak, de ma dél­után szo­li­da­ri­tás­sal egye­sül­tek, hogy áll­ja­nak szem­be a tár­sa­dal­mi igaz­ság­ta­lan­ság, a rassziz­mus és a gyű­lö­let ellen” – szólt a Pen­guins hiva­ta­los nyilatkozata. ”

A Dal­las Stars és a Nash­vil­le Pre­da­tors játé­ko­sai is a nem­ze­ti him­nusz alatt egy­más­ba karol­va áll­tak. Szin­tén a kez­dő­kör­ben egy­más­ba karol­va áll­tak a Bos­ton Bru­ins és a Colum­bus Blue Jac­kets játé­ko­sai is a mér­kő­zés kez­de­te­kor elhang­zó him­nu­szok alatt.

A nem­ze­ti him­nusz alatt tér­de­lés 2016-ban kez­dő­dött, ami­kor a akko­ri San Fran­cis­co 49 ers negyed­dön­tő­je ( NFL ), Colin Kaeper­nick irá­nyí­tó térd­re eresz­ke­dett, hogy til­ta­koz­zon a feke­te rend­őr­ség szisz­te­ma­ti­kus rend­őri bru­ta­li­tá­sa ellen. 

For­rás: Daily​Wi​re​.com