Hírek Amerikai hirek Egyet­len ame­ri­kai dip­lo­ma­ta sem uta­zik a pekin­gi téli olimpiára

Egyet­len ame­ri­kai dip­lo­ma­ta sem uta­zik a pekin­gi téli olimpiára

Az Egye­sült Álla­mok egyet­len dip­lo­má­ci­ai kép­vi­se­lőt sem küld a 2022. évi téli pekin­gi olim­pi­ai és para­lim­pi­ai játé­kok­ra a kínai Hszin­csi­ang-Ujgur tar­to­mány­ban folyó „nép­ir­tás és embe­ri­es­ség elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek” miatt – jelen­tet­te be hét­főn a washing­to­ni Fehér Ház. 

Ha jelen len­ne, „az ame­ri­kai dip­lo­má­ci­ai kép­vi­se­let úgy kezel­né eze­ket a játé­ko­kat, mint­ha a Kína által a Hszin­csi­ang-Ujgur tar­to­mány­ban elkö­ve­tett nyil­ván­va­ló embe­ri jog­sér­té­sek és kegyet­len­ke­dé­sek elle­né­re mi sem tör­tén­ne. Már­pe­dig ezt egy­sze­rű­en nem tehet­jük” – hang­sú­lyoz­ta Jen Psa­ki szóvivő.

Peking 2022, téli olimpia

A boj­kott miatt az Egye­sült Álla­mok kor­mány­za­tá­nak egyet­len kép­vi­se­lő­je sem vesz részt az olim­pi­ai és para­lim­pi­ai játé­ko­kon, de az ame­ri­kai spor­to­lók indul­nak a versenyeken.

„Az Egye­sült Álla­mok csa­pa­ta a tel­jes támo­ga­tá­sun­kat bír­ja. Száz szá­za­lék­ban mögöt­tük állunk, miköz­ben itt­hon­ról szur­ko­lunk nekik” 

– tet­te hoz­zá Jen Psaki.

Több embe­ri jogi szer­ve­zet azzal vádol­ja Pekin­get, hogy leg­alább egy­mil­lió musz­li­mot inter­nál­tak Hszin­csi­ang-Ujgur tar­to­mány­ban „átne­ve­lő­tá­bo­rok­ba”.

Kína már elő­re figyel­mez­tet­te Washing­tont, hogy amennyi­ben kor­lá­to­zó dön­té­se­ket hoz az olim­pi­á­val kap­cso­lat­ban, Peking ellen­in­téz­ke­dé­sek­kel fog reagálni

For­rás: MTI