Hírek Magyarországi hírek Egye­sít­sük erő­in­ket a hagyo­má­nyos euró­pai érté­kek meg­vé­dé­se érdekében

Egye­sít­sük erő­in­ket a hagyo­má­nyos euró­pai érté­kek meg­vé­dé­se érdekében

Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök a csü­tör­tö­ki niz­zai isz­lam­is­ta ter­ror­tá­ma­dás kap­csán a magyar embe­rek nevé­ben együtt­ér­zé­sét fejez­te ki a fran­cia nem­zet­nek, és sok erőt kívánt az áldo­za­tok csa­lád­ja­i­nak abban a levél­ben, amit Emma­nu­el Mac­ron köz­tár­sa­sá­gi elnök­nek kül­dött, közöl­te az MTI‑t Hava­si Ber­ta­lan, a Minisz­ter­el­nö­ki Saj­tó­iro­da vezetője.

A magyar kor­mány­fő mély meg­döb­be­nés­sel érte­sült a Niz­zá­ban elkö­ve­tett ször­nyű terrortámadásról.

“A mai és az elmúlt hetek táma­dá­sai is egy­ér­tel­mű­en meg­mu­tat­ták, hogy közös euró­pai kul­tú­ránk, élet­mó­dunk és érté­ke­ink a szél­ső­sé­ges ter­ro­riz­mus cél­ke­reszt­jé­be kerültek” 

– írta Orbán. Hozzátette:

“Készen állunk arra, hogy egye­sít­sük erő­in­ket a hagyo­má­nyos euró­pai érté­kek és a hagyo­má­nyos euró­pai élet­for­ma meg­vé­dé­se érdekében.” 

Forrás:MTI