Hírek Elszakított területi hirek Egye­di sport­lé­te­sít­mény a magyar nyelvterületen

Egye­di sport­lé­te­sít­mény a magyar nyelvterületen

Romá­ni­á­ban, sőt az egész magyar nyelv­te­rü­le­ten egye­di­nek szá­mí­tó sport­köz­pont nyílt meg pén­te­ken Csík­sze­re­dá­ban. A város kele­ti részén, a volt trak­tor­gyár mögöt­ti tel­ken fel­épí­tett Ride­Mo­re Köz­pont­ban töb­bek között a gör­desz­ká­zás, a BMX kerék­pá­ro­zás, a fal­má­szás és hason­ló spor­tok sze­rel­me­sei űzhe­tik ked­venc sport­águ­kat. A beru­há­zás a magyar állam támo­ga­tá­sá­val való­sult meg. 

Kin­da Géza, a romá­ni­ai hódesz­ká­zás úttö­rő­je, eddi­gi leg­na­gyobb alak­ja húsz évvel ezelőtt nagyot álmo­dott, meg­ho­no­sí­tot­ta a snow­boar­dot, és pálya­fu­tá­sa meg­ko­ro­ná­zá­sa­ként meg­nyílt az ő nevé­hez fűző­dő Ride­Mo­re Center. 

Az új sport­lé­te­sít­mény egy 5000 négy­zet­mé­te­res tel­ken fek­szik, meg­va­ló­sí­tá­sa pedig a Magyar Turisz­ti­kai Ügy­nök­ség által 2018-ban kiírt nyer­tes pályá­zat révén kapott 700 ezer euró­ból, illet­ve a közel ugyan­ennyi önrész­ből való­sult meg. A csar­nok 1600 négy­zet­mé­ter terü­le­ten fek­szik, helyet kapott ben­ne – töb­bek között – a ska­te-park, a mászó­fal, a tram­bu­lin­ház, adott min­den fel­té­tel arra, hogy a leve­gő­ben moz­gás­ko­or­di­ná­ci­ót köve­te­lő spor­to­kat gya­ko­rol­ni lehessen. 

A Van cross­fit- és joga-terem, de öt ven­dég­szo­bát is kiala­kí­tot­tak, ahol 20 edző­tá­bo­ro­zó spor­to­ló szá­má­ra tud­nak szál­lást biz­to­sí­ta­ni. Koro­di Atti­la, Csík­sze­re­da pol­gár­mes­te­re sze­rint fur­csa nap, mert ing­ben, zakó­ban vagyunk egy sportcsarnokban.

„Azt gon­do­lom, hogy a vasalt ing, a zakó tisz­te­let annak, hogy Kin­da Géza és Albert Csa­ba vala­mi­kor álma­i­kat dédel­get­ve egy bátor dön­tést hoz­tak. Lét­re­hoz­ták Csík­sze­re­dá­nak az egyik leg­iz­gal­ma­sabb von­zás­pont­ját, ami nem csak abban izgal­mas, hogy szó­ra­ko­zást nyújt a fia­ta­lok­nak. Ebben a köz­pont­ban több van mint szó­ra­ko­zás, több van mint helyi sport, az adre­na­lin, az ext­rém spor­tok ott­hon­ra talál­nak. Az elmúlt két évben szá­mos turisz­ti­kai beru­há­zás való­sult meg, mert a magyar kor­mány és a Magyar Turisz­ti­kai Ügy­nök­ség úgy dön­tött, hogy az itte­ni meg­él­he­té­sért a jó ügyek, a jó pro­jek­tek fel legye­nek karol­va, ezért erő­for­rá­so­kat szen­telt Szé­kely­föld­nek. Szer­ves része ez az itte­ni beru­há­zás annak az átfo­gó szé­kely­föl­di fej­lesz­té­si kon­cep­ci­ó­nak, amely arról szól, hogy itt­hon vagyunk. Annak, hogy sok­kal moz­gal­ma­sabb, von­zóbb és meg­él­he­tőbb Szé­kely­föl­dünk legyen”

– mond­ta Korodi.

A Román Sí- és Biat­lon-szö­vet­ség főtit­ká­ra, Puiu Gaș­par köszö­ne­tét fejez­te azért, hogy a romá­ni­ai snow­board Kin­da Géza által lett tanít­va, vezet­ve és fejlesztve.

„Köszö­ne­tün­ket sze­ret­ném kife­jez­ni neki, mert a sport­ban esz­kö­zölt beru­há­zás turis­tá­kat, hosszú távú fej­lő­dést hoz a tér­ség­nek. A sport­ban esz­kö­zölt fej­lesz­tés azt hoz­za majd, hogy ez a szép tér­ség a hagyo­má­nyos sísport­jai mel­lett – alpe­si sí, sífu­tás és biat­lon – a snow­bor­dban is szép ered­mé­nye­ket érjen majd el, hiszen kitű­nő fel­té­te­lek van­nak a fel­ké­szü­lés­re, arra, hogy minél több fia­tal ked­vet kap­jon a hódesz­ká­zás­ra. Gra­tu­lál­ni sze­ret­nék Csík­sze­re­da pol­gár­mes­te­ré­nek és a magyar kor­mány­nak a sport­ban esz­kö­zölt beru­há­zá­so­kért. A magyar kor­mány által meg­va­ló­sí­tott romá­ni­ai sport­be­ru­há­zá­sok pél­da­ér­té­kű­ek szá­munk­ra, pél­da­ér­té­kű­ek a mi dön­tés­ho­zó­ink szá­má­ra. A közép-euró­pai magyar bará­ta­ink pél­dá­ját követ­ve beru­ház­ni kell a sport­ba, a téli és a nyá­ri sport­ágak­ba, mert csak így tudunk minél több gye­re­ket meg­nyer­ni a sport szá­má­ra, közü­lük pedig kike­rül­nek majd azok, akik a minő­sé­gi spor­tot űzik” 

– hang­sú­lyoz­ta Gașpar. 

Potá­pi Árpád János, a magyar Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra sze­rint nincs egy jobb újév­kez­det, mint az, hogy ilyen léte­sít­mé­nye­ket adunk át.

„Meg­kö­szön­ve a Ride­Mo­re Egye­sü­let­nek két évti­ze­des mun­ká­ját, remél­jük, hoz­zá tudunk járul­ni ahhoz, hogy a sport­éle­tet tovább tud­ják fej­lesz­te­ni. Nyu­god­tan mond­hat­juk, hogy a magyar nyelv­te­rü­le­ten, mint Magyar­or­szá­gon mint pedig itt Romá­ni­á­ban hason­ló beru­há­zás nem nagyon tör­tén­tek az elmúlt idő­szak­ban. A csík­sze­re­da­i­ak ebből a szem­pont­ból is kivált­sá­gos hely­zet­be kerül­tek. Csík­sze­re­da egyéb­ként egész Romá­ni­á­nak és ben­ne a magyar­ság­nak a sport szem­pont­já­ból egy kivá­ló adott­ság­gal bíró váro­sa. Ha meg­néz­zük, akár a nyá­ri spor­to­kat, akár pedig a téli spor­to­kat, szin­te min­den nap, min­den spor­tot lehet itt űzni, a kerék­pár­tól a síe­lé­sig, a lovag­lás­tól a fut­bal­lig, és ehhez a magyar kor­mány az elmúlt idő­szak­ban meg­pró­bált min­den segít­sé­get meg­ad­ni annak érde­ké­ben, hogy meg legyen az után­pót­lás, más­részt pedig arra, hogy itt hely­ben is kivá­ló ered­mé­nye­ket tud­ja­nak hoz­ni a spor­to­lók, és ezzel is tud­ják öreg­bí­te­ni Csík­sze­re­dá­nak, Szé­kely­föld­nek a hír­ne­vét. Romá­ni­á­ban, Magyar­or­szá­gon, az egész vilá­gon. Amit együt­te­sen vég­zünk 10 – 12 éve bizo­nyít­ja azt, hogy jól gon­dol­tuk, hiszen az ered­mé­nyek is most már jön­nek, de ehhez kel­lett az is, hogy szi­szi­fu­szi mun­kát tegyünk bele, min­den nap a spor­to­lók készül­je­nek, eddze­nek, más­részt pedig a tár­gyi fel­té­te­lek­nek a meg­te­rem­té­sét is pró­bál­tuk mel­lé ten­ni. Ez a csar­nok is ezt a célt szol­gál­ja. Köszön­jük a Magyar Turisz­ti­kai Ügy­nök­ség­nek a segít­sé­gét, hiszen a magyar kor­mány nem köz­vet­le­nül, hanem a turisz­ti­kai ügy­nök­sé­gen keresz­tül mint­egy 700 ezer euró­val járult hoz­zá ennek a csar­nok­nak a fel­épí­té­sé­hez, beren­de­zé­sé­hez. Ezek a mun­ká­la­tok civil befek­te­té­sek nél­kül, a kör­nyék­be­li embe­rek köz­mun­ká­ja nél­kül nem való­sul­hat­tak vol­na meg. De ne felejt­sük el, hogy a sport nem csak a sike­rért van, hanem az egész­sé­ges élet­mó­dért, azért, hogy ne csak a szá­mí­tó­gép, a tv és más esz­kö­zök előtt tes­ped­jünk, hanem a kor­osz­tály­nak is mutas­sunk olyan pél­dát, ami a moz­gás örö­mét bizo­nyít­ja. Sze­ret­ném köszö­ne­te­met kife­jez­ni Bán­ffy Far­kas­nak, aki a lob­bi­te­vé­keny­sé­gé­vel járult hoz­zá a beru­há­zás megvalósulásához”.

For­rás: sze​kely​hon​.ro