Hírek Amerikai hirek Egy szoft­ver­hi­ba miatt kap­hat­ták meg a Demok­ra­ták a Trump­nak szánt szavazatokat

Egy szoft­ver­hi­ba miatt kap­hat­ták meg a Demok­ra­ták a Trump­nak szánt szavazatokat

Újabb sza­bály­ta­lan­sá­got talál­tak a sza­va­zás­sal kapcsolatban.

Trump elnök hívei egy kis michi­ga­ni megyé­re mutat­nak, amely bizo­nyí­ték­ként szol­gál arra, hogy az állam­ban hasz­nált sza­va­zat­szám­lá­ló szoft­ve­rek alá­ás­hat­ják az elnök­re tett sza­va­za­tok számát.

A repub­li­ká­nu­sok­nak fel­tűnt, hogy Ant­rim megye észa­ki részén több ezer sza­va­za­tot téve­dés­ből szá­mol­tak Biden­re, és John GOP jelölt helyett Gary Peters demok­ra­ta szenátusra.

Biden 146 123 sza­va­zat­tal elő­zi meg Michi­gan­ben Trum­pot nem beszél­ve arról, hogy az Asso­ci­a­ted Press és a nagy hír­por­tá­lok is őt nyil­vá­ní­tot­ták győztesnek.

Lau­ra Cox, a michi­ga­ni GOP elnö­ke egy pén­te­ki saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón elmond­ta, hogy „Ant­rim megyé­ben a demok­ra­ták­hoz szá­mol­ták azo­kat a sza­va­za­to­kat, ame­lyek a repub­li­ká­nu­sok­nak szól­tak, ami 6000 sza­va­za­tot jelent­het. A megyei hiva­tal­nok elő­állt és azt mondta:„A szoft­ver meg­hi­bá­so­dott és ezzel a sza­va­za­tok téves szá­mí­tá­sát okozta”.

Cox elmond­ta, hogy „azóta tapasz­tal­tuk, hogy 47 megye hasz­nál­ta ugyan­azt a szoft­vert azo­nos kapa­ci­tás­ban”, vagy­is Michi­gan 83 megyé­jé­nek több mint a fele. Arra ösz­tö­nöz­te eze­ket a megyé­ket, hogy „ala­po­san vizs­gál­ják meg ered­mé­nye­i­ket a hason­ló elté­ré­sek miatt”.

A Det­ro­it Free Press jelen­té­se sze­rint Ant­rim megye a Domin­ion Voting Sys­tems beren­de­zé­se­ket hasz­nál­ja. Az ered­mé­nye­ket a tele­pü­lé­sek szá­mí­tó­gé­pes kár­tyá­in tárol­ják, majd a megyei válasz­tá­si tiszt­vi­se­lők egy másik szá­mí­tó­gép­re töl­tik fel.

Sheryl Guy, az Ant­rim megyei hiva­tal­nok, a repub­li­ká­nus kép­vi­se­lő a Free Press-nek elmond­ta, hogy nem vilá­gos, hogy embe­ri téve­dés okozta‑e a hibát, ame­lyet azért fedez­tek fel, mert egy demok­ra­ta győ­zel­met fur­csáll­ták az alap­ve­tő­en kon­zer­va­tív megyében. 

Az ellen­őr­zés azon­ban meg­erő­sí­tet­te a hibát.A michi­ga­ni egye­tem infor­ma­ti­kai pro­fesszo­ra, J. Alex Hal­der­man, a sza­va­zó­gé­pek szak­ér­tő­je a Free Press-nek elmond­ta, hogy „ez fel­te­he­tő­en embe­ri hiba, de ha egy egy­sze­rű csa­va­ro­zás okoz­hat­ta a prob­lé­má­kat, akkor viszont műsza­ki hibá­nak tűnik.

Egy michi­ga­ni bíró azon­ban csü­tör­tö­kön úgy dön­tött pert indít a Trump-kam­pány ellen Wol­ve­ri­ne állam­ban a sza­va­zat­szám­lá­lás leál­lí­tá­sa érde­ké­ben, és úgy dön­tött, hogy a sza­va­zat­szám­lá­lás már véget ért – Biden javára.

For­rás: 888​.hu