Hírek Clevelandi hirek Egy latin mise­kö­zös­ség beköl­tö­zött a Szent Erzsé­bet temp­lom­ba, ezután össze­tör­ték a tör­té­nel­mi Vati­ká­ni Zsi­nat oltárát

Egy latin mise­kö­zös­ség beköl­tö­zött a Szent Erzsé­bet temp­lom­ba, ezután össze­tör­ték a tör­té­nel­mi Vati­ká­ni Zsi­nat oltárát

Parishioner Bob Purgert looks at one of the damaged pedestals of the dismantled altar at St. Elizabeth of Hungary Church in Cleveland. (Dennis Sadowski)

Pho­to: Den­nis Sadowski

Bob Pur­gert a fejét ráz­va meg­bil­len­tet­te az egyik talap­za­tot, amely a ma lebon­tott oltár tete­jét támasz­tot­ta. A fűtet­len terem­ben talál­ha­tó, a Szent Erzsé­bet temp­lo­má­nak bir­to­kán, Cleve­land gaz­da­sá­gi nehéz­sé­gek­kel küz­dő Buc­keye negye­dé­ben.

Meg­mu­tat­ta a láto­ga­tó­nak a talap­zat alat­ti gör­gő­ket, ame­lyek lehe­tő­vé tet­ték az oltár fél­re­gör­ge­té­sét külön­le­ges ese­mé­nyek alkal­má­val. A talap­zat tete­jén és olda­la­in szi­lán­kos a fa , mel­let­te egy másik darab­ja, az oltár tete­je pedig egy asz­ta­lon nyu­go­dott a közel­ben.

„Nem kel­lett vol­na ezt ten­ni­ük” – mond­ta a 71 éves csa­ló­dott Pur­gert a sérült oltár­ról. A plé­bá­no­sok mély­sé­ge­sen büsz­kék az oltár­ra, ame­lyet plé­bá­nos Fr. Juli­us Zahorsz­ky 1966-ban épít­tet­te a II. Vati­ká­ni Zsi­nat litur­gi­kus reform­ja­i­nak meg­fe­le­lő­en.

Mind­szenty József bíbo­ros celeb­rált szent­mi­sét az oltár­nál, ami­kor 1974-ben a plé­bá­ni­án járt. Ferenc pápa 2019-ben nagy­tisz­te­le­tű­nek nyil­vá­ní­tot­ta a bíbo­rost, aki ellen­állt Magyar­or­szág kom­mu­nis­ta kor­má­nyá­nak a máso­dik világ­há­bo­rú után, és másod­ren­dű erek­lyé­vé tet­te az oltárt, ha szent­té avat­ják.

– Ezt nem kel­lett meg­ten­ni­ük – ismé­tel­te Pur­gert. – Áthe­lyez­het­ték vol­na az oltárt. Áthe­lyez­het­ték vol­na az elő­szo­bá­ba, ha nem akar­ják lát­ni, aztán vissza­köl­töz­het­tek vol­na plé­bá­no­sa­ink eskü­vő­jé­re vagy teme­té­sé­re.

Pur­gert harag­ja a chi­ca­gói szék­he­lyű Krisz­tus Király Szu­ve­rén Papi Inté­zet­re össz­pon­to­sul, amely júli­us óta a latin mise hívei szá­má­ra ala­poz­za meg jelen­lé­tét Szent Erzsé­bet­ben. A cso­port szep­tem­ber 24-én celeb­rál­ta első latin szent­mi­sét a kegyhelyen.

Az inté­ze­tet fran­cia papok ala­pí­tot­ták 1990-ben Gabon­ban. Az inté­zet olyan papok cso­port­ja, akik a latin mise nép­sze­rű­sí­té­sé­vel fog­lal­koz­nak, aho­gyan azt a tanács reform­ja előtt mond­ták. Az Egye­sült Álla­mok­ban 13 állam­ban 23 helyen van jelen.

Az egy­ház­ta­ná­cso­sok, akik­nek gyö­ke­rei egé­szen Szent Erzsé­bet 1892-es meg­ala­pí­tá­sá­ig nyúl­nak vissza, mint a nyu­ga­ti fél­te­kén a magyar diasz­pó­ra első plé­bá­ni­á­ja, egy­re inkább aggód­nak ami­att, hogy az inté­zet fél­re­te­szi örök­sé­gü­ket és a novus ordó­val való kap­cso­la­tu­kat.

„Békén kel­lett hagy­ni­uk a helyet, enge­délyt kér­ni­ük, ha vala­mit ten­ni akar­nak a temp­lom fel­újí­tá­sá­val, cse­ré­jé­vel, köl­töz­te­té­sé­vel, oda­adá­sá­val, kido­bá­sá­val” – mond­ta Mark Yon­ke (57) egy­ház­ta­ná­csos. Meg­je­gyez­te, hogy a temp­lom sze­re­pel a Tör­té­nel­mi Helyek Nem­ze­ti Nyil­ván­tar­tá­sá­ban, és a Cleve­land Land­marks Com­mis­si­on is elis­me­ri.

Mary Spi­sak (90) egy­ház­ta­ná­csos, aki éve­kig a plé­bá­nia köze­lé­ben élt, most pedig fiá­val él Mace­dó­nia kül­vá­ro­sá­ban, Ohio állam­ban, egyi­ke volt azok­nak, akik fel­há­bo­rod­tak az inté­zet tevé­keny­sé­gé­re. Leve­let írtak az egy­ház­me­gyé­nek, amely­ben magya­rá­za­tot kér­tek.

„Nagyon szo­mo­rú és fel­dúlt vagyok attól, amit ezek az embe­rek csi­nál­tak” – mond­ta Spisak.

St. Elizabeth of Hungary Church in Cleveland (Dennis Sadowski)

Pho­to : Den­nis Sadowski

A 60 éves Kará­csony Lajos egy­ház­ta­ná­csos, aki 1995-ben érke­zett Magyar­or­szág­ról, és 2002-ben lett ame­ri­kai állam­pol­gár, azt mond­ta, aggaszt­ja és ide­ge­sí­ti az inté­zet egyez­te­tés nél­kü­li lépé­sei.

Fel­idéz­te a múlt nyá­ri talál­ko­zást az egy­ház­ta­ná­cso­sok és Matt­hew Tal­ari­co atya, az inté­zet chi­ca­gói tar­to­mány­fő­nö­ke között, aki „nagyon szép prog­ra­mot muta­tott be” a cso­port szen­tély­re vonat­ko­zó ter­ve­i­ről. „Min­den­ben meg­egyez­tünk” – mond­ta.

Kará­csony ezen­túl nem bízik ben­nük és azt mond­ja: „Kíván­csi vagyok, mit csi­nál­nak még ezek a hívők.”

Nem­csak az oltár lebon­tá­sa zavar­ta meg a nagy múl­tú egyháztanácsosokat. 

Spi­sak mel­lett leg­alább négy másik Szent Erzsé­bet tag írt az egy­ház­me­gyé­nek, hogy magya­rá­za­tot kér­je­nek a magyar örök­sé­get jel­ké­pe­ző moz­gó­szob­rok­ról és transz­pa­ren­sek­ről; az utol­só vacso­ra fara­gá­sa a főol­tá­ron; a keresz­te­lő­kút áthe­lye­zé­se a szen­tély­ből egy oldal­só elő­csar­nok­ba; vala­mint angol és magyar nyel­vű szent­sé­gi ima­köny­vek és kora­be­li papi ruhák elköl­töz­te­té­se külön­bo­ző eldu­gott helyí­sé­gek­be.

Elmon­dá­suk sze­rint a vál­toz­ta­tá­so­kat elő­ze­tes beje­len­tés nél­kül haj­tot­ták vég­re, értel­me­zé­sük sze­rint az egy­ház­me­gyé­vel kötött meg­ál­la­po­dás része, amely lehe­tő­vé tet­te, hogy az inté­zet Szent Erzsé­bet­ben helyez­ked­jen el, és a plé­bá­nia egye­sül­jön egy másik város­szer­te magyar kato­li­kus közös­ség­gel.

„Amit sze­rin­tem az embe­rek nem érte­nek, az az, hogy ez a magya­rok Anya­szent­egy­há­za, ami­kor Ame­ri­ká­ba jöt­tünk. … Innen kez­dő­dött. Szó­val ez olyan lett, mint a Ply­mo­uth Rock” – mond­ta Pur­gert, aki­nek a nagy­ma­má­ja nyol­ca­dik osz­tályt vég­zett a plé­bá­nia isko­lá­já­ban 1914-ben, majd édes­any­ja is 1944-ben.

Püs­pök „uta­sí­tá­sa”

Edward Male­sic cleve­landi püs­pök egy 2023. júli­us 28-án kiadott „uta­sí­tás­ban” hiva­ta­lo­san is üdvö­zöl­te az inté­ze­tet az egy­ház­me­gyé­hez. Ekkor azt is beje­len­tet­te, hogy a város East Side-ján talál­ha­tó egy­ko­ri Magyar Szent Erzsé­bet plé­bá­nia egy másik magyar plé­bá­ni­á­val egye­sül. St. Imré­vel, a Cleve­land West Side köze­lé­ben.

Elmon­dá­sa sze­rint az össze­vo­nás azért vált szük­sé­ges­sé, mert a Szent Erzsé­bet mise­lá­to­ga­tás évek óta csök­kent.

Male­sic úgy dön­tött, hogy a Szent Erzsé­bet-temp­lom egy szen­tély lesz, ahol az inté­zet pap­jai latin misét celeb­rál­hat­nak azon kato­li­ku­sok szá­má­ra, akik a régi szer­tar­tás sze­rint isten­tisz­te­let­re vágy­nak.

Male­sic köz­le­mé­nye pon­to­sí­tot­ta, hogy a kegy­hely tovább­ra is „a magyar nép keresz­tény örök­sé­gét, vala­mint az 1970-es reform előtt hasz­ná­la­tos litur­gi­kus köny­vek sze­rin­ti isten­tisz­te­le­tet” népszerűsíti.

Parishioner Mark Yonke (Dennis Sadowski)

Pho­to : Den­nis Sadowski)

Az 57 éves Yon­ke, aki­nek nagy­szü­lei a plé­bá­ni­ai szer­ve­ze­tek 1904-es fotó­in is sze­re­pel­nek a temp­lom alag­so­rá­ban talál­ha­tó múze­um­ban, azt mond­ta, hogy az inté­zet fel­lé­pé­se elle­ni ellen­ál­lás nem abban gyö­ke­re­zik, hogy a temp­lom­ban legyen latin mise. 

Inkább úgy magya­ráz­ta, hogy az inté­zet, James Hoo­ger­werf veze­té­se alatt– aki a „kano­nok” címet hasz­nál­ja, aho­gyan az inté­zet papi veze­tő­it jelö­li – a temp­lom és a pap­lak átépí­té­sén dol­go­zik, anél­kül, hogy kap­cso­lat­ba lép­ne a plé­bá­no­sok­kal vagy atyá­val. Bona Richárd atya, az össze­vont egy­ház­köz­sé­gek lel­ki­pász­to­ra.

Pél­dá­ul az inté­zet már­ci­us­ban meg­kezd­te a pap­lak fel­újí­tá­sát. A közel­múlt­ban tett láto­ga­tá­sa során, ami­kor a Cleve­land Álla­mi Egye­tem kuta­tói átte­kin­tet­ték a plé­bá­nia archí­vu­mát, Yon­ke meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az épü­let zára­it kicse­rél­ték.

„Kínos volt” – mond­ta Yon­ke, hogy el kel­lett kül­de­nie a kutatókat.

Oltár­bon­tás

Amennyi­re a plé­bá­no­sok meg tud­ják álla­pí­ta­ni, az oltárt janu­ár végén lebon­tot­ták. Rod­ney John­son, a temp­lom és a szom­szé­dos Mice­li Dairy Pro­ducts Co. biz­ton­sá­gi őre elmond­ta, hogy a folya­mat leg­alább néhány órát vett igény­be.

Egy reg­ge­li kör során John­son vissza­em­lé­ke­zett, ami­kor bement a temp­lom­ba, és látott egy mun­kást, aki ács­nak mond­ta magát, aki az oltár szét­sze­dé­sén dol­go­zik. A közel­ben állt Jef­fery Wea­ver egy­ház­me­gyei pap, aki hét­köz­na­po­kon a latin misét celeb­rál­ja a kegy­he­lyen – mond­ta John­son.

Az elvég­zett mun­kát meg­kér­dő­je­lez­ve John­son azt mond­ta, mind­két fér­fi­nak azt mond­ta, hogy a régi plé­bá­no­sok ide­ge­sek lesz­nek. Wea­ver azt vála­szol­ta, John­son azt mond­ta, hogy „csak egy asz­tal volt”.

John­son elment, de becs­lé­se sze­rint körül­be­lül két órá­val később vissza­tért, és lát­ta, hogy mind­két talap­zat elvált az oltár tete­jé­től. „Egy­sze­rű­en fel­for­dult a gyom­rom. Azt mond­tam magam­ban: „Nem hiszem el” – mond­ta John­son az NCR-nek.

Pry marks and damage are seen on the dismantled altar at St. Elizabeth of Hungary Church in Cleveland. (Dennis Sadowski)

Nyo­mok és sérü­lé­sek lát­ha­tók a cleve­landi Magyar Szent Erzsé­bet temp­lom szét­sze­dett oltá­rán. (Den­nis Sadows­ki)

John­son később leír­ta Pur­gert­nek és Yon­ke-nak, hogy minek volt szem­ta­nú­ja.

Nancy Fishburn, az egy­ház­me­gye kom­mu­ni­ká­ci­ós ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja szűk­sza­vú­an vála­szolt Donald Olek­si­ak álta­lá­nos hely­nök meg­ke­re­sé­sé­re. Néhány szót mon­dott csu­pán a lebon­tott oltár­ról és a plé­bá­no­sok aggo­dal­ma­i­ról.

„A meg­be­szé­lé­se­ket a veze­tői szin­ten foly­tat­ják, és a plé­bá­no­sok­kal köz­vet­le­nül kom­mu­ni­kál­ni fog­nak az ügy­ben” – írta Fishburn. 

„Nem hisszük, hogy ez egy hír, hanem egy bel­ső meg­be­szé­lés a Szent Erzsé­bet tagjaival.”

A továb­bi válasz­ra sür­get­ve Fishburn egy e‑mailben kifej­tet­te, hogy „az egy­ház­me­gye tisz­tá­ban van a meg­fo­gal­ma­zott aggo­dal­mak néme­lyi­ké­vel, és azon dol­go­zik, hogy köz­vet­le­nül az érin­tet­tek­kel fog­lal­koz­zon.„

Nem volt haj­lan­dó fog­lal­koz­ni Wea­ver sze­re­pé­vel, ami­kor az oltárt lebon­tot­ták, és a szen­tély­ben vég­zett mun­ká­ját, vala­mint az átvi­lá­gí­tá­si folya­ma­tot, mielőtt az inté­zet enge­dé­lyez­ték vol­na, hogy a Szent Erzsé­bet­ben helyez­ked­jen el. Wea­ver nem vála­szolt az egy­ház­me­gyén keresz­tül kül­dött inter­jú­ra vonat­ko­zó e‑mail-meg­ke­re­sés­re.

A szűk­sza­vú válasz elle­né­re az egy­ház­me­gye lát­ha­tó­an komo­lyan veszi a hely­ze­tet. Feb­ru­ár köze­pén Szp­i­szak­nak írt leve­lé­ben Olek­si­ak elmond­ta, hogy napok­kal koráb­ban meg­osz­tot­ta a plé­bá­no­sok aggá­lya­it Boná­val és az inté­zet képviselőivel. 

„Talál­ko­zá­sunk során kide­rült, hogy az oltár­in­ci­dens bal­eset volt, és a közel­jö­vő­ben meg­ja­vít­ják és kicse­ré­lik. Saj­nál­ják az ese­tet” – írta Olek­si­ak.

Bona atya egyen­lő­re nem vála­szolt a meg­ke­re­sé­sünk­re.

Az inté­zet hason­ló kér­dé­sek­kel szem­be­sült 2019-ben, miu­tán a Gary Dio­ce­se meg­hív­ta az India­na állam­be­li Ham­mond állam­be­li St. Joseph plé­bá­ni­á­hoz. Az otta­ni plé­bá­no­sok hamar ész­re­vet­ték, hogy az inté­zet kevés erő­fe­szí­tést tesz, hogy beil­lesz­ked­jen a meg­lé­vő plé­bá­ni­ai közös­ség­be. Miu­tán a plé­bá­no­sok aggo­dal­mu­kat fejez­ték ki, az inté­zet hóna­po­kon belül átköl­tö­zött az India­na állam­be­li Merrillville‑i St. Joseph Ora­to­ry­ba.

Spi­sak és a töb­bi egy­ház­ta­ná­csos tovább­ra is szkep­ti­kus azzal kap­cso­lat­ban, hogy az inté­zet műkö­dé­si elvei milyen irány­ba halad­nak akár til­ta­ko­zá­suk elle­né­re is.


„Hal­vány sej­té­sünk sem volt, hogy ez fog tör­tén­ni, ha ezt tud­juk sosem sza­ba­dott vol­na ezt meg­en­ged­ni, hogy meg­tör­tén­jen ez a meg­ál­la­po­dás” – mond­ta Bob Purgert 

For­rás: ncron​line​.org