Hírek Amerikai hirek Egy kor­szak ért ma véget, és sem­mi jót nem vár­ha­tunk attól, ami jön

Egy kor­szak ért ma véget, és sem­mi jót nem vár­ha­tunk attól, ami jön

Mit köszö­ne­tünk Trump­nak, és mit vár­ha­tunk Bidentől?

Az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok közép­is­ko­lá­i­ban a nebu­lók mind­össze elha­nya­gol­ha­tó mennyi­sé­gű klasszi­kus és euró­pai tör­té­nel­met tanul­nak – és úgy összes­sé­gé­ben is mar­gi­ná­lis sze­re­pe van a tény­le­ges tör­té­ne­lem­nek a tör­té­ne­lem­órá­kon – egy dolog azon­ban kivé­te­les helyet fog­lal el a kur­ri­ku­lum­ban: kiemel­ke­dő sze­re­pet kap­nak az óko­ri rómaiak.

A római tör­té­nel­met azért része­sí­tik előny­ben a ten­ge­ren­tú­lon, mert saját maguk­ra elő­sze­re­tet­tel tekin­te­nek úgy, mint vala­mi­fé­le „jelen­ko­runk Rómá­já­ra”, ami­re nem csak a leg­fon­to­sabb intéz­mé­nye­ik elne­ve­zé­sei és fel­épí­té­sei utal­nak (pél­dá­ul kapi­tó­li­um, sze­ná­tus), hanem még az olyan apró elne­ve­zé­sek­ben is pró­bál­ták az óko­ri rómát fel­tá­masz­ta­ni, mint az „ina­u­gu­rá­ció”.

Az ina­u­gu­rá­ció, ami nagy­já­ból augur­rá, Augus­tus által is fel­vett római pogány pap­pá szen­te­lés egy­ben jelen­ti az elnök beik­ta­tá­sá­nak cere­mó­ni­á­ját, vala­mint a prin­ci­pá­tus­ko­ri római csá­szá­ra­i­nak beik­ta­tá­sát is.

Hogy­ha elfo­gad­juk ezt az ame­ri­kai ere­de­tű pár­hu­za­mot, és meg­pró­bál­juk Trump 4 éves elnök­sé­gét is ebbe a pár­hu­zam­ba beépí­te­ni, akkor kije­lent­het­jük, hogy­Do­nald Trump Juli­us Cae­sar­ként kezd­te elnö­ki cik­lu­sát, de végül Tibe­ri­us Grac­chusszá vált.

Ret­te­ne­te­sen hang­za­tos, még kam­pány­ló­zun­gok­nak is maga­biz­tos ígé­re­tek­kel indult poli­ti­kai pálya­fu­tá­sa: „fal­épí­tés a mexi­kói határ­ra, kivo­nu­lás min­den­hon­nan, vissza­hó­dí­ta­ni a gaz­da­sá­got Kíná­tól, békét köt­ni Palesz­ti­ná­ban és Kore­á­ban” és a két leg­fon­to­sabb: „lecsa­pol­ja a mocsa­rat, és újra naggyá teszi Ame­ri­kát”.

Ami ennél meg­le­pőbb, hogy mind­ezt több­sé­gé­ben való­ra is tud­ta vál­ta­ni, de leg­alább­is jó úton járt afe­lé hogy két cik­lus alatt – ha nem buk­tat­ják meg – meg is valósítsa.

Összes­sé­gé­ben négy év után kide­rült, hogy Trump nem csak a sza­vak embe­re. Nem vélet­len sza­va­zott rá több ember az Egye­sült Álla­mok tör­té­nel­mé­ben, mint bár­me­lyik másik elnök­re bár­mi­kor:

 • Soha ennyi­re ala­csony mun­ka­nél­kü­li­ség nem volt az Egye­sült Álla­mok tör­té­nel­me során, mint a koro­na­ví­rust meg­elő­ző időszakban.
 • Hol­ott koráb­ban 2016-ra sac­col­ták, hogy Kína meg­elő­zi az Egye­sült Álla­mo­kat, és a világ veze­tő gaz­da­sá­gi ere­je lesz, Trump­nak nem csak sike­rült meg­tar­ta­nia az elő­nyét Kíná­val szem­ben, de némi­leg még növel­ni is tud­ta azt.
 • Ugyan nem sike­rült befe­jez­nie a határ­ke­rí­tést 4 év alatt – ami­hez jelen­tő­sen hoz­zá­já­rult az is, hogy a demok­ra­ta irá­nyí­tás alatt álló kép­vi­se­lő­ház ott gán­csol­ta, ahol tud­ta – 450 mér­föld­nyi kerí­tést sike­rült fel­húz­nia két év alatt a Mexi­kói határ­ra, ami a szük­sé­ges távol­ság nagy­já­ból har­ma­da. Ilyen tem­pó­ban halad­va már 2022-re elké­szült vol­na a tel­jes szakaszon.
 • Sor­ra köl­töz­te­tik vissza a nem­zet­kö­zi vál­la­la­tok a gyár­tó­so­ra­i­kat Mexi­kó­ból és Viet­nam­ból Ohi­ó­ba és Texasba.
 • Trump négy éve az ame­ri­kai gaz­da­ság rég­óta nem látott szár­nya­lá­sát hoz­ta el, a tőzs­de sor­ra dön­töt­te meg a rekordokat
 • A kis- és közép­vál­lal­ko­zá­sok, amik a leg­több ame­ri­kai mun­ka­vál­la­ló­nak mun­kát adnak, szárnyaltak.
 • Szí­ri­á­ból kivonult.
 • Észak-Kore­á­val kvá­zi békét kötött.
 • A Közel-Kele­ten olyan békés han­gu­la­tot sike­rült meg­te­rem­te­nie, hogy Izra­el és az arab álla­mok tör­té­nel­mi jelen­tő­sé­gű együtt­mű­kö­dé­si szer­ző­dést kötöttek.
 • Összes­sé­gé­ben is elmond­ha­tó, hogy

Jimmy Car­ter óta Trump az első elnök, aki pálya­fu­tá­sa során egyet­len új hábo­rú­ba sem kez­dett bele.

Az egyel­ten hiá­nyos­ság, amit fel­ró­ha­tunk neki, hogy a „mocsa­rat”, ahogy Ame­ri­ká­ban neve­zik a neo­li­be­rá­lis mély­ál­la­mot – Hol­ly­wood­tól a Big Tech cége­ken át Eps­te­in pri­vát szi­ge­té­ig – nem hogy nem csa­pol­ta le, lénye­gé­ben hoz­zá sem nyúlt egy-két bátor Twit­ter üze­ne­tet leszámítva.

Buká­sát is annak köszön­het­te, hogy lebe­csül­te ellen­fe­lét: elnök­sé­gé­nek végé­re a háló­zat olyan erős­sé vált, hogy­leg­rosszabb eset­ben egy győz­tes elnök­vá­lasz­tást vol­tak képe­sek ellop­ni, leg­jobb eset­ben pedig „csak” meg­szün­tet­ték a szó­lás­sza­bad­sá­got az interneten.

A kér­dés tehát immár az, hogy ha nem is Cae­sar­ja, akkor mije volt Trump a kon­zer­va­tív Ame­ri­ká­nak? A válasz remél­he­tő­leg nem Juli­a­nus Apos­ta­ta, egy lke­tűnt kor hagyo­má­nya­i­nak utol­só kép­vi­se­lő­je a biro­da­lom buká­sa előtt, hanem Tibe­ri­us Gracchus.

Grac­chus úgy vonult be a római tör­té­ne­lem­be, mint a nép első támo­ga­tó­ja az oli­gar­chák­kal szem­ben, aki­nek az erő­sza­kos levál­tá­sát köve­tő­en ugyan vissza­állt a régi elnyo­mó rend Rómá­ban, de a nyu­ga­lom csak ide­ig­le­nes volt:Gracchus ugyan­is fel­éb­resz­tet­te a népet, és az nem nyu­go­dott le addig, amíg ki nem har­col­ta az antik „mocsár­nak” a leváltását.

Trump buká­sa emi­att intő jel lehet min­den kon­zer­va­tív kor­mány részé­re, bele­ért­ve a magyart is: vagy meg­buk­tat­ják a mély­ál­la­mot, amíg még van rá lehe­tő­sé­gük, vagy a mély­ál­lam buk­tat­ja meg őket.

Mit vár­ha­tunk Bidentől?

Joseph Biden az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok 46. elnö­ke lesz ma dél­től, és az első elnök Roo­se­velt óta, akit úgy „választ” meg az ame­ri­kai nép, hogy tud­ja: való­szí­nű­leg nem képes önál­ló­an és soká­ig ellát­ni fel­ada­tát.

Biden beik­ta­tá­sa azon­ban nem csak Trump cik­lu­sá­nak, hanem egy kor­szak­nak vet véget az Egye­sült Álla­mok, és ezzel a világ történelmében:a libe­rá­lis demok­rá­ci­át végül nem a popu­lis­ták, hanem a magu­kat libe­rá­lis­nak és demok­ra­tá­nak neve­ző elit végez­te ki.

Hogy mit hoz a követ­ke­ző négy év, az kér­dé­ses, de néhány dolog, ami novem­ber óta megkezdődött:

 • Ismét bein­dul a demok­rá­cia­ex­port, és ne lepőd­jünk meg, hogy­ha ez majd Magyar­or­szág­gal és Len­gyel­or­szág­gal fog­ják kez­de­ni. A magyar ellen­zék min­den­eset­re örül­het: soha nem látott mennyi­sé­gű pénz­be­ni segély és média­hát­szél érkez­het hoz­zá­juk, a magyar-ame­ri­kai viszony­ban pedig újra­kez­dőd­het az Oba­ma alatt már meg­is­mert Goodfriend-kapcsolat.
 • A Big Tech kor­lát­lan hatal­mat kap­hat a hírek ter­je­dé­se és a véle­mé­nyek felett. Ez eddig is szé­pen las­san zaj­lott, de mos­tan­ra kide­rült, hogy Trump volt az utol­só védő­bás­tyá­ja a régi élet­mó­dunk­nak: Ame­ri­ká­ban jön a digi­tá­lis dik­ta­tú­ra.
 • Ugyan arra szá­mít­hat­na a naiv meg­fi­gye­lő, hogy Ame­ri­ká­ban most vég­re rend jön, hiszen a BLM-tün­te­tők meg­kap­ták, amit akar­nak, téve­dünk: már az elnök­vá­lasz­tás ered­mé­nyé­nek kihir­de­té­se után más­nap tör­tek zúz­tak az anti­fa­sisz­ták Seatt­le­ben és Port­land­ben, immár azon­ban „Fuck Trump” helyett „Fuck Bide­nek­kel” fúj­ták tele a nyu­ga­ti part váro­sa­i­nak falait.
 • A szó­lás­sza­bad­ság halott. Élt: 250 évet. Már nem csak a mainst­ream felü­le­tek­ről tilt­ják ki az rend­szer­kri­ti­kus kon­zer­va­tív han­go­kat, hanem azo­kat a plat­for­mo­kat is tör­lik az inter­net­ről és a köz­be­széd­ből, amik ezek­nek teret adnának.

És végül a leg­fon­to­sabb: az ame­ri­kai világ­rend roha­mo­san repe­de­zik az elnök­vá­lasz­tás óta.

„El van szigetelve”?

Ugyan a libe­rá­lis média nem győz­te hang­sú­lyoz­ni négy éven keresz­tül – itt­hon is és nyu­ga­ton is -, hogy Trump és poli­ti­ká­ja „el van szi­ge­tel­ve”, nem árt meg­je­gyez­ni, hogyA­me­ri­kai leg­na­gyobb szö­vet­sé­ge­sei egy­től egyig ugyan­azt az erő­sen kon­zer­va­tív poli­ti­kát kép­vi­se­lik, amit Trump vál­lalt fel először.

 • Auszt­rá­lia,
 • Japán,
 • Fülöp-szi­ge­tek,
 • India,
 • Bra­zí­lia,
 • Török­or­szág,
 • Sza­úd-Ará­bia,
 • Izra­el,
 • Dél-Korea,
 • Mexi­kó,

csak hogy néhá­nyat említ­sek a világ veze­tő kato­nai és gaz­da­sá­gi hatal­ma­i­ból. Ezen orszá­gok veze­tői gyak­ran még kemény­vo­na­la­sabb poli­ti­kát is űznek, mint Trump, és Biden meg­vá­lasz­tá­sa híré­nek nagyon nem örül­tek. Biden erős szö­vet­sé­ge­se lénye­gé­ben leg­fel­jebb néhány sza­va­tos­sá­gát vesz­tett nagy­ha­ta­lom lesz, mint a még min­dig nagy­hatl­mai ambí­ci­ó­kat dédel­ge­tő Fran­cia­or­szág vagy Német­or­szág, illet­ve az egy szem ult­ra­li­be­rá­lis Kanada.

(Ame­ri­kai szö­vet­sé­ges orszá­gok, melyek „popu­lis­ta” veze­tő­jét a libe­rá­lis saj­tó „helyi Trump­ként” aposzt­ro­fál­ja.
Pl.: Orbán a „magyar Trump”, Mor­ri­son az „auszt­rál Trump”, Modi az „indi­ai Trump”, stb.)

Hogy­ha az ame­ri­kai dip­lo­má­cia náluk is ter­jesz­te­ni akar­ja a neo­li­be­rá­lis igét, mint ahogy azt teszi az Euró­pai Uni­ó­ban, akkor hamar ott talál­hat­ja magát, hogy lemor­zso­lód­nak a barátok.…..Kína és Orosz­or­szág pedig bol­do­gan karol­ná fel az elé­ge­det­len szövetségeseket. 

Japán­ban 74 szá­za­lék támo­gat­ja Trump poli­ti­ká­ját, Biden beik­ta­tá­sá­nak pil­la­na­tá­ban Trump-pár­ti tömeg­tün­te­té­sek van­nak a szi­get­or­szág­ban. Mind­ez az egyik leg­erő­sebb ame­ri­kai szövetséges.

For­rás: 888​.hu