Hírek Amerikai hirek „Egy hisz­té­ria folyik itt” – Balogh Lász­ló atya az ame­ri­kai ese­mé­nyek­ről + ( Videó )

„Egy hisz­té­ria folyik itt” – Balogh Lász­ló atya az ame­ri­kai ese­mé­nyek­ről + ( Videó )

A 777 ONLINE adá­sá­nak ven­dé­ge ezút­tal Balogh Lász­ló római kato­li­kus pap volt, aki New Jer­sey állam­ban a magyar diasz­pó­ra egyik lel­ki­ve­ze­tő­je. A beszél­ge­tés apro­pó­ját Tri­a­non szá­za­dik évfor­du­ló­ja vala­mint az USA-ban lévő ese­mé­nyek adták – ezutób­bi kap­csán a pár­be­szé­det hiá­nyol­ja Balogh Lász­ló, aki sze­rint hisz­té­ri­kus ese­mé­nyek foly­nak az országban.

“Az Egye­sült Álla­mok­ban – már csak a tör­té­nel­me miatt is – más a rend­őr­ség és a fegy­ve­res szer­vek meg­íté­lé­se, mint Euró­pá­ban: álta­lá­ban nagy tisz­te­let öve­zi őket. A mos­ta­ni ese­mé­nyek rend­kí­vül össze­tet­tek: egy­részt ott van­nak a való­ban meg­tör­tént túl­ka­pá­sok, de két­ség­te­le­nül jelen van a poli­ti­ka is. A mos­ta­ni hely­zet­hez hoz­zá­já­rult az a fruszt­rá­ció is, ame­lyet az elmúlt hetek bezárt­sá­ga oko­zott: az ame­ri­kai ember nem sze­re­ti, ha meg­mond­ják neki, hogy mit tehet és mit nem. Nem sza­bad elfe­lej­te­ni azt sem, hogy novem­ber­ben elnök­vá­lasz­tás lesz itt, ezért mind­egyik oldal ennek fényé­ben tesz.

Hal­lot­tam egy olyan meg­fo­gal­ma­zást, amely sze­rint most az állam erő­szak­szer­ve­ze­tei és a közös­sé­gi média pár­ba­jo­zik egy­más­sal. Volt olyan médi­um, amely­nek a veze­tő­sé­ge lemon­dott azért, mert beszá­mol­tak a fosz­to­ga­tás­ról és a tün­te­té­se­ket köve­tő erő­szak­ról. Az összes nagy cég befe­ke­tí­tet­te a pro­fil­ké­pét, egy hatal­mas glo­bá­lis ügyet csi­nál­tak belő­le. Tel­je­sen egy­ol­da­lú folya­mat­ról van szó: vol­tak akik azért veszí­tet­ték el az állá­su­kat, mert azt talál­ták mon­da­ni, hogy leg­alább a nyo­mo­zás lezá­rá­sát vár­juk meg. Egy szó­val sem állí­tom, hogy nem valós prob­lé­ma a rassziz­mus az Egye­sült Álla­mok­ban, de ezt olyan módon interp­re­tál­ják, hogy egy­sze­rű­en nem lehet róla értel­mes pár­be­szé­det kez­de­mé­nyez­ni, mert egy hisz­té­ria folyik itt. Pél­dá­ul ha egy rab­lás­ról fel­ke­rül egy videó vala­me­lyik közös­sé­gia média olda­lá­ra, akkor azt előbb-utóbb lesze­dik, tel­je­sen füg­get­le­nül attól, hogy ez melyik oldal.

Itt New Jer­sey­ben is – ahol nagyon sok a beván­dor­ló – volt til­ta­ko­zás, de tel­je­sen béké­sen zaj­lott, amit biz­ta­tó jel­nek vehe­tünk. Ezért is sze­ret­ném hang­sú­lyoz­ni, hogy itt most nem a rasszis­ták és anti­rasszis­ták áll­nak egy­más­sal szem­ben, hanem egy erő­sza­kos kam­pány folyik, amely­be egé­szen más témá­kat is behoz­nak. A tár­sa­da­lom töb­bi része viszont azt mond­ja, hogy az igaz­ság­szol­gál­ta­tás tegye a dol­gát és min­den­ki tart­sa be a tör­vé­nye­ket. Az egy­há­zi veze­tők is ezt kom­mu­ni­kál­ják, hogy a tör­tén­te­ket ki kell vizs­gál­nia azok­nak, akik­nek ez a fel­ada­ta, nekünk pedig az áldo­za­to­kat kell segí­te­nünk – akár tevő­le­ge­sen, akár imád­ság­ban. De az áldo­za­tok között azok is ott van­nak, akik a rend­bon­tás­ban hal­tak meg, hiszen min­den élet értékes.

A mi váro­sunk­ban ugyan­az a tisz­te­let van a rend­őr­ség és az állam irá­nyá­ba, mint ami eddig volt. Nyil­ván nagy vissz­han­got vál­tot­tak ki az ese­mé­nyek, de nem érez­tem láza­dó han­gu­la­tot, pedig ez az egyik leg­de­mok­ra­tább állam. Én nem látom a nyu­ga­lom fel­bom­lá­sát, de az álla­mon belül ter­mé­sze­te­sen van­nak eltérések.”

Tel­jes beszélgetés

For­rás: 777b​log​.hu