Hírek Morzsák Egy hatal­mas győ­ze­lem, nem­csak Magyar­or­szág, hanem Euró­pa szá­má­ra is

Egy hatal­mas győ­ze­lem, nem­csak Magyar­or­szág, hanem Euró­pa szá­má­ra is

Tuc­ker Carl­son ame­ri­kai tele­ví­zi­ós műsor­ve­ze­tő és Eva Vla­ard­in­gerbro­ek hol­land poli­ti­kai kom­men­tá­tor beszél­ge­tett a Fox News csa­tor­ná­ján a magyar válasz­tá­si ered­mény­ről, annak hatásairól.

Orbán Balázs par­la­men­ti állam­tit­kár osz­tott meg a közös­sé­gi olda­lán egy inter­jút, melyet Tuc­ker Carl­son ame­ri­kai kon­zer­va­tív média­sze­mé­lyi­ség készí­tett egy Eva Vla­ard­in­gerbro­ek nevű hol­land poli­ti­kai kom­men­tá­tor­ral. A lány­ról eddig Magyar­or­szá­gon keve­set hal­lot­tunk, a Face­book-olda­lán több mint 7500 fős köve­tő­tá­bor­ral ren­del­ke­zik. Velős véle­mé­nye­ket szo­kott az olda­lán meg­osz­ta­ni, így nem vélet­len, hogy beke­rült a Fox News egyik leg­nép­sze­rűbb műsorába.

Orbán Vik­tor és a magyar jobb­ol­da­li tábor győ­zel­mé­nek híré­ről az ország­gyű­lé­si válasz­tá­son szer­te a vilá­gon min­den­ki érte­sült, nem lepő­dünk meg azon, hogy Ame­ri­ka is köz­tük van.

Tuc­ker Carl­son több másik adás­ban is fog­lal­ko­zott a magyar poli­ti­kai hely­zet­tel és több­ször is védel­mé­be vet­te a magyar minisz­ter­el­nö­köt. Még egy doku­men­tum­fil­met is for­ga­tott tavaly nyá­ron Magyarországon.

A mos­ta­ni műsor­ban is fel­te­szi a kérdést:Létezhet‑e egy olyan kis ország a vilá­gon, ame­lyet keresz­tény érté­kek vezé­rel­nek – nem szek­tás vagy tech­nok­ra­ta, csak keresz­tény elvek – és amely aktí­van törő­dik a csa­lá­dok támogatásával?”

Magyar­or­szág pedig egy jó pél­da, hogy igen­is létez­het ilyen ország. Az ország pedig ennek követ­kez­té­ben lett „a világ kon­zer­va­tív köz­pont­ja”.

A műsor­ve­ze­tő az adás­ban úgy mutat­ta be Eva Vla­ard­in­gerbro­ek jog­fi­lo­zó­fus lányt, mint aki sok időt töl­tött el Magyar­or­szá­gon. A véle­mény­ve­zér a beszél­ge­tés során végig kiáll Magyar­or­szág mellett.

Arra a kér­dés­re, hogy szá­má­ra mit jelent Orbán Vik­tor zsi­nór­ban a negye­dik válasz­tá­si győ­zel­me, a követ­ke­zőt válaszolta:Ez egy hatal­mas győ­ze­lem, nem­csak Magyar­or­szág, hanem Euró­pa szá­má­ra is mindenképpen.”

Azt pedig mulat­sá­gos­nak tart­ja, hogy a bal­ol­dal Euró­pa-szer­te meg­őrült ettől a sikertől.

Eva Vla­ard­in­gerbro­ek úgy lát­ja, hogy a bal­ol­dal azért támad­ja min­den­fé­lé­vel a magyar minisz­ter­el­nö­köt, mert „kiáll a magyar embe­re­kért”.

Sze­rin­te a bal­ol­dal nem fog­ja elfo­gad­ni a válasz­tá­si ered­mé­nye­ket, hiszen ha egy nem­zet­ben gon­dol­ko­dó párt nyer, az csak és kizá­ró­lag csa­lás­sal tör­tén­het – az ő fel­fo­gá­suk sze­rint. Ennél a pont­nál Carl­son pár­hu­za­mot vont Trump 2016-os győ­zel­mé­vel, ahol szin­tén ilyen reak­ció jöt­tek a demok­ra­ták oldalról.Szóval min­den bizonnyal nem fog­nak leáll­ni. Orbán győ­zött, de fel fog­ják pör­get­ni a gyű­lö­let­kam­pányt, mert tat­tól tar­ta­nak, hogy ez min­ta­ként szol­gál a Nyu­gat töb­bi részén.”

– jelen­tet­te ki a jogfilozófus.

For­rás: 888​.hu